IZVEŠTAJ O RADU LABORATORIJE ZA ISPITIVANJE OTPADNIH VODA ZA 2018. GODINU

 

Prečišćavanje otpadnih voda na centralnom gradskom postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda

Laboratorija za ispitivanje otpadnih voda je tokom 2018. godine nastavila sa redovnim aktivnostima praćenjarada gradskog postrojenjaza prečišćavanje otpadnih voda (PPOV). Najveći obim poslova su činile analize otpadne i prečišćene vode kao i raznih muljeva poreklom sa PPOV.

Laboratorija otpadnih voda je vršila uzorkovanje i laboratorijsko ispitivanje kvaliteta uzoraka vode koja pristiže na PPOV kao i prečišćene otpadne vode. Analizom uzetih uzoraka, pre i posle prečišćavanja prati se rad gradskog prečistača otpadnih voda. Aktivnosti laboratorije obezbeđuju da se svakodnevno pružaju informacije potrebne za vođenje tehnologije prečišćavanja u cilju redovnog funkcionisanja gradskog postrojenja.

Kontrola rada se vrši iz uzoraka koji se sakupljaju tokom 24 sata, sa dinamikom uzorkovanja od sat vremena, svih 365 dana u godini. Proces zahvatanja uzoraka je rešen automatskim uzorkivačem iz sirove otpadne vode na ulazu kao i iz prečišćenog efluenta na izlivu sa postrojenja. Uzorci se do obrade čuvaju u uzorkivaču na temperaturi ispod 5 oC. Osim 24 časovnih kompozitnih uzoraka ispituju se i trenutni uzorci zahvaćeni iz raznih tehnoloških jedinica, sa linije vode odnosno sa linije mulja, što u proseku čini dvadesetak uzoraka dnevno. Iz uzoraka se određuju 20 raznih parametara.

Laboratorija vrši fizičko-hemijske analize otpadne vode kao i mulja nastalog tokom prečišćavanja. Tehnike rada koje se primenjuju u laboratorij spadaju u klasične analitičke volumetrijske i gravimetrijske metode. Od instrumentalne analize primenjujemo potenciometrijske analize, plamenofotometrijska, UV/VIS spektrofotometrijske analize.

Kontrolu rada gradskog postrojenja za prečišćavanje otpadnih vodadvonedeljno, takođe vrši i akreditovana laboratorija Zavoda za zaštitu zdravlja iz Subotice.

Zahtev o kvalitetu prečišćavanja otpadnih voda je utvrđen Evropskom Direktivom 91/271/EEC* i Uredbom o graničnim vrednostima** koja se odnosi na prečišćavanje komunalnih otpadnih voda. Poštovanje strogo postavljenih kriterijuma, kao i procena efikasnosti rada kroz svakodnevnu kontrolu prečišćene vode je naša obaveza. Hemijski parametri koji se ograničavaju ovim zakonskim aktima se odnose pre svega na sadržaj organske materije, ukupnog azota i fosfora, zatim na sadržaj suspendovanih materija.

* Direktiva Saveta Evropske Zajednice o prečišćavanju komunalnih otpadnih voda, broj 91/271/EEC od 21. maja 1991.

** Uredba o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vodi i rokovima za njihovo dostizanje ("Sl. glasnik RS" br. 67/2011, 48/2012 i 1/2016)

Tokom 2018. godine gradski prečistač otpadnih voda dnevno je prihvatao u proseku 33400 m3 otpadne vode. Tokom biološkog prečišćavanja, organske materije (HPK i BPK5) su se smanjile za 94 odnosno 98%, suspendovane materije za 97%, ukupni azot za 90% i ukupni fosfor za 94%. Kvalitet prečišćene vode iefekti prečišćavanja odgovaraju zahtevima Direktivi o prečišćavanju urbanih otpadnih voda broj 91/271/EEC, koji se odnosi na kvalitet vode za izlive iz gradskih postrojenja za prečišćavanje otpadnih vodau osetljive recipijente, kao što je i jezero Palić.

Na dva dijagrama je predstavljena srednja godišnja koncentracija relevantnih parametara: HPK, BPK5, suspendovane materije, ukupni azot i fosfor, za ulaznu sirovu otpadnu vodu odnosno za prečišćenu vodu. Prosečni hemijski sastav otpadne i prečišćene otpadne vode u 2018. godini,

  • organsko opterećenje i
  • nutrijentni elementi, soli azota i fosfora.

Tretman mulja

Prilikom procesa prečišćavanja otpadnih voda, na liniji mulja se vrši tretman nastalih muljeva, pri čemu kao proizvodi nastaju biogas i stabilizovani mulj.

Iz pristigle otpadne vode se na peskolovu izdvaja pesak. Prečišćavanjem otpadnih voda nastaje primarni i sekundarni mulj koji se odvaja od prečišćene vode. Sekundarni mulj se recirkuliše i na taj način kontinualno učestvuju u tretmanu otpadnih voda.

Ispitivanje muljeva poreklom sa postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, daju informaciju o kvalitetu mulja, efikasnosti procesa ugušćivanja, presovanja mulja kao i karakteristika anaerobne digestije i odvodnjavanja mulja.