Priključenje

 

Priključenje individualnih stambenih objekata na javnu vodovodnu i kanalizacionu mrežu

1. OPŠTI USLOVI ZA PRIKLJUČENJE:

 • objekat za koji se traži priključak mora biti legalno gradjen
 • ispred parcele na kojoj se nalazi objekat koji se priključuje, mora postojati izgradjena javna vodovodna ili kanalizaciona mreža.

2. PROCEDURA ZA POKRETANJE ZAHTEVA ZA PRIKLJUČENJE:

 • vlasnik objekta podnosi zahtev u JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica, šalter br. 6.
 • ukoliko je izvršena kupoprodaja objekta prehodno se mora izvršiti prepis računa za komunalne usluge u JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica na šalteru za informacije

3. POTREBNA DOKUMENTACIJA:

Potrebna dokumentacija za izradu priključaka
NOVIH OBJEKATA:

 1. Kopija katastarskog plana, original, ne starija od 6 meseci (dobija se u Republičkom geodetskom zavodu-Služba za katastar nepokretnosti Subotica,Cara Dušana 3)

 2. Overena fotokopija odobrenja za izgradnju objekta (građevinska dozvola),

 3. Fotokopija prve strane projekta – sa pečatom o prijavi početka radova

 4. Projekat objekta (koji po izdavanju predračuna vraćamo!)

 5. 2 kom fotokopije zadnjeg obračuna za vodu, kanalizaciju (ako neki od priključaka već od ranije postoje) ili čistoću

Potrebna dokumentacija za izradu priključaka
POSTOJEĆIH OBJEKATA:

 1. Kopija katastarskog plana, original, ne starija od 6 meseci (dobija se u Republičkom geodetskom zavodu-Služba za katastar nepokretnosti Subotica,Cara Dušana 3)
 2. Overena fotokopija odobrenja za izgradnju objekta (građevinska dozvola), ili prepis lista nepokretnosti, original, ne stariji od 6 meseci, sa uknjiženim legalno građenim stambenim objektom
 3. 2 kom fotokopije zadnjeg obračuna za vodu, kanalizaciju (ako neki od priključaka već od ranije postoje) ili čistoću

Nekompletna dokumentacija se ne prima!

(Dokumenti ostaju u našoj arhivi!)

Nakon predaje potrebne dokumentacije i podnošenja zahteva za izradu novog priključka stručna služba će obaviti terenski izlazak i sačiniti premer radova i materijala kao i dogovor o svim tehničkim detaljima.

4. TRENUTNO VAŽEĆA CENA ZA PROSEČAN PRIKLJUČAK:

Priključak na javnu vodovodnu mrežu do dužine 14,00 m ND 20 mm (od spoja sa uličnim vodom do vodomerne šahte)
(u ovoj ceni nije obuhvaćena izrada vodomerne šahte, koju naručioc priključka treba da pripremi pre izrade priključka a potrebne detalje o dimenzijama i položaju šahte dobija prilikom podnošenja zahteva.)
31.286,34 din
Priključak na javnu kanalizacionu mrežu do dužine 10,00 m ND 125 mm (od spoja sa uličnim vodom do regulacione linije) 27.021,38 din

5. USLOVI PLAĆANJA:

 1. Gotovinski na blagajni JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica,
 2. Putem odloženog plaćanja: u 12 jednakih mesečnih rata

 

Priložene datoteke:

Naziv dokumenta Preuzimanje
Ugovor o priključenju - Vodovod
Opšti uslovi o priključenju - Vodovod
Opis šahte za vodomer
Ugovor o priključenju - Kanalizacija
Opšti uslovi o priključenju - Kanalizacija
Skica revizione šahte kanalizacije
Narudžba za prilključak na javnu mrežu vodovoda - kanalizacije