Lična karta

 

Osnovni podaci o preduzeću

Naziv: JKP„Vodovod i kanalizacija“ Subotica
Adresa: Trg Lazara  Nešića 9/a, Subotica
Telefon: 024/ 557-711
Fax: 024/ 557-700
e-mail: uprava@vodovodsu.rs
web: www.vodovodsu.rs
Naziv delatnosti: snabdevanje vodom za piće, prečišćavanje i odvođenje atmosferskih i otpadnih voda
Broj zaposlenih: 199
PIB: 100838486
Matični broj: 08065195
Šifra delatnosti: 3600
Tekući računi: Banca Intesa: 160-0000000009634-80
  AIK banka: 105-0000000009347-21

NADZORNI ODBOR

Predsednik: Biro Livia dipl. ekon. - Radna biografija

Član: Ilija Maravić master ekon. - Radna biografija

Član: Radulović Novak Renata dipl.biolog spec. - Radna biografija

 

MENADŽMENT PREDUZEĆA

Direktor preduzeća: Đerđ Šugar, dipl.inž.tehn. - Radna biografija

Izvršni direktor za resor proizvodnje: Petar Pižurica, dipl. inž. maš. - Radna biografija

Izvršni direktor za resor finansija: Sanja Lugonja, dipl.ekon. - Radna biografija

Izvršni direktor za resor kontrole:

Izvršni direktor za resor investicija i razvoja: Čaba Šanta, dipl.građ.inž. - Radna biografija


SNABDEVANJE VODOM ZA PIĆE

 • Godišnja proizvodnja vode:  8,2 miliona m3
 • Godišnja potrošnja vode: 6,28 miliona m3
 • Gradskih 5 i 14 prigradskih izvorišta vode, podzemne izdani na dubinama od 120-185 metara
 • Dubinskih bunara 101, 69 aktivnih
 • Kapaciteti: grad 470 l/s, prigradska naselja 310 l/s, ukupno 780 l/s
 • Kvalitet vode prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće
 • Primena Sistema za zdravstvenu bezbednost hrane HACCP od 19.05.2009. godine
 • Ukupna dužina distributivne mreže: 546,9 km’
 • Ukupan broj priključaka: 35138

ODVOĐENJE I PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

 • Ukupna dužina kanalizacione mreže: 281,3 km’
 • Ukupan broj priključaka: 17598
 • Godišnja ulazna količina vode na gradsko postrojenje: 11,53 miliona m3
 • Godišnja količina prečišćenevode: 9,37 miliona m3
 • Kapacitet u beskišnim danima: 36000 m3/dan
 • Kapacitet u kišnim danima: 72000 m3/dan
 • Kapacitet u danima velikih padavina: 108000 m3/dan
 • Kvalitet izlazne (prečišćene) vodeprema Direktivama EU
 • Kvalitet tretiranog mulja prema Direktivama EU
 • Proizvodnja sopstvene „zelene“ energije tretmanom mulja: 31,8 % u odnosu na ukupne potrebe za električnom energijom

NAJZNAČAJNIJE GODINE

1882 – prvi bušeni bunar ispred Franjevačke crkveu Subotici

1962– konstituisano Komunalno preduzeće „Vodovod“

1975– izgrađeno prvo Postrojenje za mehaničko i biološko prečišćavanje otpadnih voda

1990 -  izgrađeno Postrojenje za kondicioniranje sirove vode

2009 – Preduzeću uručen sertifikat za implementaciju i primenu Sistema za zdravstvenu bezbednost hrane HACCP

2011– završena izgradnja savremenog Postrojenja za mehaničko, biološko i hemijsko (denitrifikacija i defosfatizacija) prečišćavanje otpadnih voda

2012 – Preduzeću uručeni sertifikati za implementaciju i primenu Sistema menadžmenta kvalitetom i Sistema za upravljanje zaštitom životne sredine na osnovu standarda ISO   9001:2008 i ISO 14001:2004

2013 – Preduzeću uručen sertifikat o akreditaciji kontrolnog tela/tela za overavanje na osnovu standarda SRPS ISO/IEC 17020:2002

2015 – Započeta izgradnja Kolektora II i VII i Centralnog magistralnog vodovoda u okviru realizacije Projekta za unapređenje vodnih sistema grada Subotica na osnovu kreditnog aranžmana sa EBRD

2015 – Preduzeću uručen sertifikat za implementaciju i primenu Sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu na osnovu standarda OHSAS 18001:2008

2016 – Preduzeće postalo član IAWD – Međunarodne asocijacije voda podunavskih zemalja

NAGRADE I PRIZNANJA

 • Međunarodna nagrada za kvalitet usluga Evropske poslovne skupštine sa sedištem u Oksfordu
 • Priznanje Privredne komore Republike Srbije „Kapetan Miša Anastasijević“ zanajuspešniju firmu u komunalnoj delatnosti