Mapa usluga po lokacijama

(Prelaskom miša preko tačaka dobijaju se osnovni parametri sa objekata)

Mapa usluga služi posetiocima naše Internet stranice da se, zavisno od njihovog interesa i lokacije stanovanja, upoznaju sa osnovnim parametrima funkcionalnih objekata i infrastrukturnih mreža vodovoda i kanalizacije. Širi broj podataka/parametara možete naći u Karakteristike sistema.

Danas još uvek nije rešeno vodosnabdevanje 5 subotičkih prigradskih naselja i MZ: Ljutovo, Gornji i Donji Tavankut, Verušić, Šupljak i Hajdukovo.

Pripremljena je projektno – tehnička dokumentacija i u okviru Srednjoročnog programa investicija (PIP – Prateći investicioni programi) koji treba da se realizuju u narednih 5 godina predviđena je:

  1. Izgradnja magistralnog voda Subotica – Ljutovo – Tavankut sa crpnom stanicom, rezervoarom i priključivanjem stanovništva u Ljutovu i Tavankutu. Građani ovih naselja će se snabdevati sa kvalitetnom pijaćom vodom putem poveza magistralnog vodovoda sa zapadnim krakom, tj. sa prerađenom kvalitetnom vodom sa centralnog gradskog kompleksa vodosnadevanja Vodozahvat – I
  2. Povezivanje vodosnadevanja naselja Šupljak i Hajdukovo sa Vodozahvatom i Postrojenjem za preradu vode bez upotrebe hemikalija Bačkih vinograda
  3. Izgradnja Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda naselja Bajmok, izgradnja kanalizacione mreže i priključenje stanovništva ovog naselja.

BUNAR UPRAVA

Godišnja proizvodnja vode: 79.159 m3
Kapacitet izvorišta: 15 l/s

PPOV

Prečišćeno otpadnih voda god.: 11.054.495 m3
Vrsta tretmana: Mehaničko-hemijsko-biološki
Kvalitet izlazne (prečišćene) vode: prema Direktivi EU i domaćim propisima
Proizvodnja sopstvene el.energ.: U procesu digestije mulja (35-40 % ukupnih potreba)
Vrsta mreže: KANALIZACIONA MREŽA GRADA
Ukupna dužina mreže: 234,07 km
Broj priključaka–široka potroš.: 15.436
Broj priključaka-kućni saveti: 773

VODOZAHVAT HG PALIĆ

Godišnja proizvodnja vode: 209.019 m3
Kapacitet izvorišta: 20 l/s
Vrsta mreže: VODOVODNA MREŽA PALIĆ
Ukupna dužina mreže: 29,24 km
Broj priključaka–široka potroš.: 1.508
Broj priključaka-kućni saveti: 16
Vrsta mreže: KANALIZACIONA MREŽA PALIĆ
Ukupna dužina mreže: 24,42 km
Broj priključaka–široka potroš.: 979
Broj priključaka-kućni saveti: 16

VODOZAHVAT - I

Godišnja proizvodnja vode: 5.732.937 m3
Kapacitet izvorišta: 350 l/s
Prerada vode: 32 filtera tehnologija Culligan
Kvalitet vode: prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće
Vrsta mreže: VODOVODNA MREŽA GRADA
Ukupna dužina mreže: 327,2 km
Broj priključaka–široka potroš.: 19.763
Broj priključaka-kućni saveti: 797

VODOZAHVAT - II

Godišnja proizvodnja vode: 795.374 m3
Kapacitet izvorišta: 80 l/s

BUNAR GRANIČAR

Godišnja proizvodnja vode: 24.954 m3
Kapacitet izvorišta: 12 l/s

VODOZAHVAT KELEBIJA

Godišnja proizvodnja vode: 10.234 m3
Kapacitet izvorišta: 12 l/s
Vrsta mreže: VODOVODNA MREŽA KELEBIJA
Ukupna dužina mreže: 3,38 km
Broj priključaka–široka potroš.: 61

VODOZAHVAT B. VINOGRADI

Godišnja proizvodnja vode: 31.115 m3
Kapacitet izvorišta: 15 l/s
Vrsta mreže: VODOVODNA MREŽA B.VINOGRAD
Ukupna dužina mreže: 4,98 km
Broj priključaka–široka potroš.: 253

VODOZAHVAT MALA BOSNA

Godišnja proizvodnja vode: 31.673 m3
Kapacitet izvorišta: 10 l/s
Vrsta mreže: VODOVODNA MREŽA M.BOSNA
Ukupna dužina mreže: 6,58 km
Broj priključaka–široka potroš.: 234

VODOZAHVAT MIŠIĆEVO

Godišnja proizvodnja vode: 27.567 m3
Kapacitet izvorišta: 12 l/s
Vrsta mreže: VODOVODNA MREŽA MIŠIĆEVO
Ukupna dužina mreže: 4,78
Broj priključaka–široka potroš.: 162

VODOZAHVAT BAJMOK

Godišnja proizvodnja vode: 409.224 m3
Kapacitet izvorišta: 80 l/s
Vrsta mreže: VODOVODNA MREŽA BAJMOK
Ukupna dužina mreže: 53,31 km
Broj priključaka–široka potroš.: 3.101

VODOZAHVAT ĐURĐIN

Godišnja proizvodnja vode: 79.783 m3
Kapacitet izvorišta: 25 l/s
Vrsta mreže: VODOVODNA MREŽA ĐURĐIN
Ukupna dužina mreže: 4,57 km
Broj priključaka–široka potroš.: 424

VODOZAHVAT MALA BOSNA:
Godišnja proizvodnja vode: 31.673 m3
Kapacitet izvorišta: 10 l/s
Vrsta mreže: VODOVODNA MREŽA M.BOSNA
Ukupna dužina mreže: 6,58 km
Broj priključaka–široka potroš.: 234

VODOZAHVAT STARI ŽEDNIK

Godišnja proizvodnja vode: 109.816 m3
Kapacitet izvorišta: 25 l/s
Vrsta mreže: VODOVODNA MREŽA ST. ŽEDNIK
Ukupna dužina mreže: 12,06 km
Broj priključaka–široka potroš.: 621

VODOZAHVAT NOVI ŽEDNIK

Godišnja proizvodnja vode: 135.886 m3
Kapacitet izvorišta: 25 l/s
Vrsta mreže: VODOVODNA MREŽA N.ŽEDNIK
Ukupna dužina mreže: 18,46 km
Broj priključaka–široka potroš.: 848

VODOZAHVAT VIŠNJEVAC

Godišnja proizvodnja vode: 29.760 m3
Kapacitet izvorišta: 12 l/s
Vrsta mreže: VODOVODNA MREŽA VIŠNJEVAC
Ukupna dužina mreže: 8,29 km
Broj priključaka–široka potroš.: 261

VODOZAHVAT ČANTAVIR

Godišnja proizvodnja vode: 430.359 m3
Kapacitet izvorišta: 80 l/s
Vrsta mreže: VODOVODNA MREŽA ČANTAVIR
Ukupna dužina mreže: 48,36 km
Broj priključaka–široka potroš.: 2.642
Broj priključaka-kućni saveti: 7
Vrsta mreže: KANALIZAC. MREŽA ČANTAVIR
Ukupna dužina mreže: 1,07 km
Broj priključaka–široka potroš.: 9
Broj priključaka-kućni saveti: 7

VODOZAHVAT BIKOVO

Godišnja proizvodnja vode: 17.061 m3
Kapacitet izvorišta: 10 l/s
Vrsta mreže: VODOVODNA MREŽA BIKOVO
Ukupna dužina mreže: 14,34
Broj priključaka–široka potroš.: 167