Vodovod nekad i sad – razvoj

2 0 1 7

U okviru realizacije Programa partnerstva operatera vodosnabdevanja GWOPA, Gradski vodovod Budimpešta prezentovao na Paliću tehnologiju i uređaj za preradu zagađenih voda u vanrednim prilikama u vodu za piće

Na sednici Skupštine Grada Subotice za v.d. direktora JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica imenovan Đerđ Šugar

2 0 1 6

Završena izgradnja Kolektora VII, II, Centralnog magistralnog vodovoda i poveza istok – zapad Magistralnog vodovoda Subotica u okviru Projekta za unapređenje vodnih sistema grada Subotice

Potpisan Ugovor o realizaciji faze Projekta za unapređenje vodnih sistema grada Subotice: o rekonstrukciji sabirnih cevovoda, izgradnji novog peskolova i polaganju optičkih kablova za monitoring i upravljanje sistemom vodosnabdevanja na Vodozahvatu I

Potpisan Ugovor o realizaciji faze Projekta za unapređenje vodnih sistema grada Subotice: o bušenju i opremanju dva bunara na Vodozahvatu II

Potpisan Ugovor o realizaciji Projekta zaštite biodiverziteta Palića/Ludaša sa nemačkom bankom KfW: pokrivanje većeg dela naselja Palić sa kanalizacionom mrežom i rekonstrukcija PPOV Palić

Otpočela realizacija partnerstva operatera vodosnabdevanja GWOPA na osnovu potpisanog ugovora o saradnji između Gradskog vodovoda Budimpešta i JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica pod pokroviteljstvom OUN Programa za ljudska naselja UN HABITAT

Organizovana simulacija snabdevanja vodom u vanrednim prilikama u uslovima zagađenja distributivne mreže

Potpisan Kolektivni ugovor za JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica između Osnivača, Poslodavca i Sindikata NEZAVISNOST preduzeća

Dobijen sertifikatza Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu OHSAS 18001:2007 na osnovu sertifikacione provere ovlašćene organizacije CERTOP Srbija

2 0 1 5

Otpočela izgradnjaKolektora II, VII, Centralnog magistralnog vodovoda i poveza istok – zapad Magistralnog vodovoda Subotica na osnovu Ugovora sa EBRD o realizaciji Projekta za unapređenje vodnih sistema grada Subotice

Organizovana metodsko – pokazna simulacija o postupcima rukovodstva i zaposlenih u vanrednim prilikama: curenje hlora, pružanje prve medicinske pomoći i zaštita od požara na objektu Vodozahvat I, u saradnji sa Crvenim krstom, MUP Subotica i Gradskom vatrogasnom četom

U Bačkim Vinogradima otvoreno Postrojenje za pripremu pitke vodepo ADART tehnologiji (bez upotrebe hemikalija“ na osnovu donacije najvećeg holandskog Vodovoda „Vitense“

2 0 1 4

Rekonstrukcijom i opremanjem poslovnog prostora obezbeđeni uslovi za rad Laboratorije za kontrolu kvaliteta otpadne vode u sedištu Preduzeća

Grad Subotica na svojoj sednici doneo odluku o imenovanju Valerije Tot Godo za direktora JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica

Održana Prezentacija razvojnih planova JKP „Vodovod i kanalizacija“ za sve gradske i prigradske mesne zajednice grada Subotice

Grad, Pokrajina i JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica sačinili Dogovor o izradi katastra zagađivača sa ciljem zaštite jezera Palić

2 0 1 3

Uručena godišnja nagrada Regionalne privredne komora Subotice direktoru Preduzeća, Tot Godo Valeriji

Preduzeću uručen sertifikat o akreditaciji kontrolnog tela/tela za overavanje na osnovu standarda SRPS ISO/IEC 17020:2002

U Medija centru predstavljen finalni izveštaj projekta Benchmarking – Pokazatelji uspešnosti JKP vodovoda Srbije za period 2007 – 2012. godina, čiji je pokrovitelj Svetska banka. JKP „Vodovod i kanalizacija” Subotica je jedno od najuspešnijih preduzeća u delatnosti, na osnovu sertifikacije pouzdanosti, izvora podataka i institucionalnih, tehničko – tehnoloških i ekonomsko – finansijskih performansi

Počele sa radom blagajne u Bajmoku i Čantaviru, što doprinosi kvalitetnijim odnosima preduzeća sa korisnicima usluga

Preduzeće putem nadzorne provere od strane ovlašćene institucije CERTOP Srbija sačuvalo sertifikate za primenu sistema menadžmenta kvalitetom na osnovu ISO 9001:2008, sistema upravljanja zaštitom životne sredine na osnovu ISO 14001:2004 i sistema za zdravstvenu bezbednost hrane HACCP

Za javnost i korisnike usluga otvorena besplatna telefonska linija sa Dispečerskom službom i Službom za odnose sa potrošačima

Povodom Svetskog dana vode, planete Zemlja i zaštite životne sredine realizovan projekat „Aquarius – Vodonoša Grada 2013.” sa OŠ „Đuro Salaj” Subotica i „Hunjadi Janoš” Čantavir

Preduzeće organizovalo međunarodni seminar „AsRem – Voda za piće bez arsena” i prezentovalo projekat takvog pilot postrojenja u naselju Bački Vinogradi

Primenjena nova Organizacija i sistematizacija poslova Preduzeća zasnovana na procesnoj orjentaciji sa težištem na proizvodne i uslužne resore. Formirane nove organizacione jedinice: Služba za odnose sa potrošačima i Resor kontrole kvaliteta i zaštite

2 0 1 2

Skupština Grada Subotica imenovala Tot Godo Valeriju, dipl.ekon. za v.d. direktora JKP „Vodovod i kanalizacija” Subotica

Izgrađeni i opremljeni novi bunari u naseljima Stari Žednik i Đurđin kojim će biti dugoročno obezbeđene potrebne količine, pritisci i kvalitet vode za piće

Potpisan Ugovor o projektu unapređenja vodovoda Subotica sa EBRD u Skupštini Grada Subotica. Ovim projektom u ukupnoj vrednosti od 11 miliona evra zajma i 2 miliona evra donacijskih sredstava predviđena je izgradnja „fabrike vode” na Vodozahvatu II, kolektora II i VII, postrojenja za prečišćavanje otpadne vode naselja Bajmok, centralnog magistralnog voda, istočnog kraka u ulici Lošinjskoj i povez istočnog i zapadnog kraka magistralnog voda

Preduzeću uručeni sertifikati za implementaciju i primenu Sistema menadžmenta kvalitetom i Sistema za upravljanje zaštitom životne sredine na osnovu standarda ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004

Obeleženo pola veka – 50 godina rada Preduzeća i otvoreno novo Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda Grada Subotice

2 0 1 1

Izgrađen je Zapadni magistralni vodovod, finansiran sredstvima Fonda za kapitalna ulaganja Vojvodine, koji je omogućio razvoj vodosnabdevanja građana 5 mesnih zajednica i to prerađenom vodom sa Vodozahvata – I,  kvalitetno vodosnabdevanje PTP Mali Bajmok i stvorio uslove za početak izgradnje magistralnog vodovoda Subotica – Ljutovo – Tavankut

Završena izgradnja Uređaja za prečišćavanje otpadnih voda Grada, Komisija za tehnički prijem odredila 6 – mesečni probni rad, do konačnog otklanjanja nedostataka

Realizovana dva Pilot projekta održivog razvoja: za preradu sirove vode po ADART tehnologiji (bez upotrebe hemikalija) i za kompostiranje mulja koji se pojavljuje u procesu prečišćavanja otpadnih voda

2 0 1 0

U prigradskom naselju Bikovo otvoren vodozahvatni objekat sa revitalizovanim bunarom i crpnom stanicom. Organizovano snabdevanje vodom je potrebno obezbediti u još 3 prigradskih naselja: Tavankutu i Ljutovu, Šupljaku i Hajdukovu.

Izgrađen je magistralni vodovod – povez Subotica – Palić,  finansiran sredstvima Fonda za kapitalna ulaganja AP Vojvodina i donacijom Slovačke vlade

Izgrađen je magistralni vodovod Horgoški put, od Creske do Brestovačke ulice,  sredstvima Fonda za kapitalna ulaganja i donacijom Slovačke vlade

Skupština Grada imenovala Snežanu Pejčić, dipl.inž.građ. za direktora JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica

2 0 0 9

Izvršeno je preuzimanje izgrađene linije vode na novom Uređaju za prečišćavanje otpadnih voda Grada Subotica od glavnog izvođača radova, holandske firme „DHV“. Utvrđen je rok od godinu dana za otklanjanje utvrđenih nedostataka.

JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica uručen je Međunarodni standard HACCP. Ovaj standard predstavlja logičan, naučno zasnovan sistem kontrole procesa proizvodnje i distribucije prehrambenih proizvoda, u koju spada i voda za piće.

2 0 0 8

Započeti pripremni radovi na gradilištu za izgradnju novog Uređaja za prečišćavanje otpadnih voda Grada Subotica.

2 0 0 7

JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica izradio Studiju razvoja vodonsabdevanja, kanalizacije i zaštite vodoprijemnika do 2025. godine.

JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica, Opština Subotica, Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i holandska firma DHV potpisali ugovor o izgradnji linije mulja, koja predstavlja II fazu izgradnje Uređaja za prečišćavanje otpadnih voda grada Subotice.

JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica u saradnji sa JP "Palić - Ludaš" i HTSŠ "Lazar Nešić" prezentovao edukativni futuristički projekat "VODA 2007 -2070.GODINE"

2 0 0 6

Potpisan je Kolektivni ugovor između Opštine Subotica, menadžmenta i sindikalnih organizacija kao predstavnika zaposlenih u JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica, kojim su regulisani njihovi međusobni odnosi.

Potpisan ugovor između JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica, Opštine Subotica, Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i holandske firme DHV o izgradnji novog Uređaja za prečišćavanje otpadnih voda grada Subotice – I faza.

2 0 0 5

Otvorena II faza Fabrike vode na Vodozahvatu – I, dearsenizacija, kojom je kvalitet tretirane sirove vode u pijaću za potrebe potrošača u gradu Subotica usaglašen sa preporukama Svetske zdravstvene asocijacije, direktivama Evropske unije i Pravilnikom Vlade Republike Srbije o higijenskoj ispravnosti vode za piće.

Skupština opštine Subotica donela odluku o izgradnji novog Uređaja za prečišćavanje otpadnih voda grada Subotice kojom će se povećati kapaciteti prečišćavanja u skladu sa razvojnim potrebama potrošača i pored mehaničkog i biološkog, obezbediti hemijsko prečišćavanje (fosfor i azot) otpadnih voda u cilju zaštite recipijenta, jezera Palić.

2 0 0 4

JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica potpisao ugovor sa italijanskom firmom "Culligan" iz Bolonje i LAD grupom o izgradnji II faze Fabrike vode na Vodozahvatu-I sa ciljem otklanjanja aresena, kao štetnog sastojka u tretmanu sirove vode.

Izgradnja i savremeno opremanje baždarnice – laboratorije za kontrolu kvaliteta merača protoka pijaće vode.

Adaptacija i dodatno opremanje Laboratorije za kontrolu kvaliteta pijaće vode.

Uvedena poslovna mreža mobilne komunikacije putem Telekoma Srbija u cilju racionalizacije troškova komuniciranja i efikasnosti najodgovornijih rukovodilaca i interventnih službi.

2 0 0 3

Skupština opštine Subotica donela odluku o normalizaciji funkcionisanja i finansijskog poslovanja u JKP ,,Vodovod i kanalizacija" Subotica.

Rekonstrukcija i modernizacija hidro-mašinske, elektro-energetske i merno-regulacione opreme Crpne stanice na Vodozahvatu-I, čime je poboljšan kapacitet i ekonomičnost isporuke vode u letnjem periodu prema potrošačima u gradu sa 250 na 400 litara/sekundu.

Obezbeđena nova, savremena specijalna samohodna video – kamera za dijagnostiku stanja na kanalizacionoj mreži.

Stručnjaci Evropske banke za obnovu i razvoj izvršili reviziju poslovanja JKP ,,Vodovod i kanalizacija" Subotica i zaključili da ovo Preduzeće zadovoljava kriterijume konkurisanja na međunarodne kredite i donacije.

2 0 0 2

Obeležena 40-ta godišnjica postojanja i rada JKP ,,Vodovod i kanalizacija" Subotica.

2 0 0 1

Skupština opštine Subotica uvela Program za prevazilaženje krizne situacije u JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica zbog poremećaja u funkcionisanju i finansijskoj situaciji Preduzeća.

Započeta rekonstrukcija Uređaja za prečišćavanje otpadnih voda grada Subotice sa ciljem povećanja kapaciteta i modernizacije sistema aeracije otpadnih voda

2 0 0 0

Za potrebe Sektora finansija, odnose sa potrošačima i službe briga o vodomeru izrađen je novi informacioni sistem, baziran na ORACLE tehnologiji, sa ciljem podizanja kvaliteta odnosa prema potrošačima/korisnicima usluga

1 9 9 5

Završava se kolektor VII. i kolektor O. (ovim je kompletirana osnovna kanalska mreža grada).

Otvara se kanal Tisa - Palić, kojim se u jezero dovodi sveža voda iz reke Tise.

1 9 9 0

Puštena u pogon Fabrika vode, koja u toku procesa kondicioniranja niveliše količine gvožđa, arsena i amonijaka u vodi, kapaciteta 12.600.000 litara vode godišnje.

1 9 8 6

Većina industrijskih zagađivača vode je završila izgradnju uređaja za primarno prečišćavanje otpadnih voda ili izvršila izmene u tehnologiji.

1 9 8 5

Gradi se kolektor VII. (ovim je kompletirana osnovna kanalska mreža grada)

Preuzima se vodosnabdevanje naselja Bajmok, Đurđin i Mišićevo.

Laboratorija otpadnih voda postaje javna laboratorija za fizičku, hemijsku, bakteriološku i toksikološku analizu otpadnih i površinskih voda.

1 9 8 4

Započeta realizacija koncepta disperznog vodosnabdevanja grada. Počinje izgradnja kanalizacija na Paliću i u Čantaviru.

1 9 8 3

Započeta izgradnja vodozahvata II (iz sredstava samodoprinosa).

1 9 7 9

Organizaciono i prostorno se razdvajaju laboratorije pitke vode i otpadne vode.

1 9 7 8

Na predlog Vodovoda Skupština Opštine usvaja novu odluku o kanalizaciji, po osnovu koje se zagađivači kažnjavaju za prekoračenje svakog pojedinog parametra zagađenja.

Opasni zagađivači počinju izgradnju primarnih uređaja za prečišćavanje ili reorganizuju tehnologiju proizvodnje.

1 9 7 7

Završeno punjenje jezera. (Od puštanja u rad do ovog momenta UPOV je preradio 12.000.000 m3 otpadnih voda, ili 28.000 m3 na dan). Preuzima se vodosnabdevanje naselja Novi Žednik.

1 9 7 5

Pušten u rad uređaj za prečišćavanje otpadnih voda (UPOV)

1 9 7 3

Preuzimanje vodosnabdevanja naselja Čantavir, Višnjevac i Bački Vinogradi.

1 9 7 1

Pomor riba u Palićkom jezeru, usled zagađenosti otpadnim vodama grada.

Ispuštanje vode iz jezera.

1 9 7 0

Postavljene osnove izgradnje jedinstvenog sistema vodosnabdevanja, odvođenja i prečišćavanja otpadne vode za teritoriju cele opštine (od 1970-1977. izgrađeno je 211.847 m vodovodne mreže)

1 9 6 7

Vodovod osniva sostvenu laboratoriju za hemijsku baktriološku kontrolu vode za piće, otpadne vode i jezera Palić

Preuzimanje vodosnabdevanja naselja Palić

1 9 6 4

Završen je kolektor otpadnih voda III. , koji čini kičmu kanalizacione mreže.

1 9 6 2

Osnovano komunalno preduzeće Vodovod, kome je pripojeno preduzeće za bušenje i održavanje arteskih bunara Bunar.

1 9 5 9

Počinje izgradnja kolektora otpadnih voda (VI. i V.)

1 9 5 7

Osnovana je Direkcija za vodovod i kanalizaciju sa zadatkom da izradi projekte infrastrukturnog sistema