Политика интегрисаног система менаџмента

(система менаџмента квалитетом, система управљања заштитом животне средине, система управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду)


Делатност ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА је производња и дистрибуција воде за пиће и одвођење и пречишћавање отпадних вода. Трајни циљ предузећа је континуално унапређење квалитета свих видова делатности при чему се квалитетом воде брине о здрављу корисника и очувању здраве животне средине, а мерама заштите на раду о безбедности здрављу запослених. Циљеви предузећа се остварују на задовољство свих заинтересованих страна: корисника наших услуга, оснивача Града Суботица и запослених у организацији.

Политика управљања квалитетом, управљања заштитом животне средине и управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица заснива се на следећим принципима:

  • задовољавање захтева и потреба постојећих и очекивања будућих корисника услуга водоснабдевања и одвођења отпадних вода;
  • одговоран однос према природним ресурсима, животној средини и здрављу људи;
  • висок степен одоворности свих запослених на очувања животне и радне средине;
  • одговорно пословање у складу са законским прописима и стандардима;
  • стручно усавршавање запослених уз поштовање  економских циљева развоја и добробити сваког појединца у заједници;
  • континуални развој система у складу са захтевима друштва уз примену нових техничких и технолошких решења;
  • приврженост превенцији повреда и угрожавања здравља, као и приврженост сталном побољшавању OH&S учинка и OH&S система управљања;
  • чврсто опредељење за усаглашавање најмање са одговарајућим законским прописима и са другим захтевима са којима се организација сагласила, а који се односе на квалитет, заштиту животне средине и опасности по здравље и безбедност на раду;

Руководство предузећа примењује систем управљања квалитетом, систем управљања животном средином и систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду и води бригу о њиховом унапређењу и ширењу свести о њиховом значају. Сваки запослени има право и обавезу да спроводи усвојена начела политике и учествује у унапређењу система квалитета, заштите животне средине и система управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду.

Назив документа Преузимање
QZ-12.21 Политика ИМС