Водовод некад и сад – развој

2020

Завршена изградња 18 km канализационе мреже у стамбеном и викенд насељу Палића, на Кањишком путу и потисни вод до Колектора VII који одводи отпадну воду на градско ППОВ у оквиру Пројекта заштите биодиверзитета језера Палић и језера Лудош 

2020

Завршена изградња другог Постројења за третман сирове воде у оквиру Пројекта за унапређење водних система града – у току је пробни рад

2019

Почетак реализације Пројекта заштите биодиверзитета језера Палић и Лудаш донацијским средствима Владе Немачке и KfW банке

2018

Почетак изградње другог Постројења за третман сирове воде у оквиру Пројекта за унапређење водних система града

2017

У оквиру реализације Програма партнерства оператера водоснабдевања GWOPA, Градски водовод Будимпешта презентовао на Палићу технологију и уређај за прераду загађених вода у ванредним приликама у воду за пиће

На седници Скупштине Града Суботице за в.д. директора ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица именован Ђерђ Шугар

2016

Завршена изградња Колектора VII, II, Централног магистралног водовода и повеза исток – запад Магистралног водовода Суботица у оквиру Пројекта за унапређење водних система града Суботице

Потписан Уговор о реализацији фазе Пројекта за унапређење водних система града Суботице: о реконструкцији сабирних цевовода, изградњи новог песколова и полагању оптичких каблова за мониторинг и управљање системом водоснабдевања на Водозахвату I

Потписан Уговор о реализацији фазе Пројекта за унапређење водних система града Суботице: о бушењу и опремању два бунара на Водозахвату II

Потписан Уговор о реализацији Пројекта заштите биодиверзитета Палића/Лудаша са немачком банком KfW: покривање већег дела насеља Палић са канализационом мрежом и реконструкција ППОВ Палић

Отпочела реализација партнерства оператера водоснабдевања GWOPA на основу потписаног уговора о сарадњи између Градског водовода Будимпешта и ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица под покровитељством ОУН Програма за људска насеља UN HABITAT

Организована симулација снабдевања водом у ванредним приликама у условима загађења дистрибутивне мреже

Потписан Колективни уговор за ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица између Оснивача, Послодавца и Синдиката НЕЗАВИСНОСТ предузећа

Добијен сертификатза Систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду OHSAS 18001:2007 на основу сертификационе провере овлашћене организације CERTOP Србија

2015

Отпочела изградњаКолектора II, VII, Централног магистралног водовода и повеза исток – запад Магистралног водовода Суботица на основу Уговора са EBRD о реализацији Пројекта за унапређење водних система града Суботице

Организована методско – показна симулација о поступцима руководства и запослених у ванредним приликама: цурење хлора, пружање прве медицинске помоћи и заштита од пожара на објекту Водозахват I, у сарадњи са Црвеним крстом, МУП Суботица и Градском ватрогасном четом

У Бачким Виноградима отворено Постројење за припрему питке водепо ADART технологији (без употребе хемикалија“ на основу донације највећег холандског Водовода „Vitense“

2014

Реконструкцијом и опремањем пословног простора обезбеђени услови за рад Лабораторије за контролу квалитета отпадне воде у седишту Предузећа

Град Суботица на својој седници донео одлуку о именовању Валерије Тот Годо за директора ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица

Одржана Презентација развојних планова ЈКП „Водовод и канализација“ за све градске и приградске месне заједнице града Суботице

Град, Покрајина и ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица сачинили Договор о изради катастра загађивача са циљем заштите језера Палић

2014

Град Суботица на својој седници донео одлуку о именовању Валерије Тот Годо за директора ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица

Одржана Презентација развојних планова ЈКП „Водовод и канализација“ за све градске и приградске месне заједнице града Суботице

Град, Покрајина и ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица сачинили Договор о изради катастра загађивача са циљем заштите језера Палић

2013

Уручена годишња награда Регионалне привредне комора Суботице директору Предузећа, Тот Годо Валерији

Предузећу уручен сертификат о акредитацији контролног тела/тела за оверавање на основу стандарда SRPS ISO/IEC 17020:2002

У Медија центру представљен финални извештај пројекта Benchmarking – Показатељи успешности ЈКП водовода Србије за период 2007 – 2012. година, чији је покровитељ Светска банка. ЈКП „Водовод и канализација” Суботица је једно од најуспешнијих предузећа у делатности, на основу сертификације поузданости, извора података и институционалних, техничко – технолошких и економско – финансијских перформанси

Почеле са радом благајне у Бајмоку и Чантавиру, што доприноси квалитетнијим односима предузећа са корисницима услуга

Предузеће путем надзорне провере од стране овлашћене институције CERTOP Србија сачувало сертификате за примену система менаџмента квалитетом на основу ISO 9001:2008, система управљања заштитом животне средине на основу ISO 14001:2004 и система за здравствену безбедност хране HACCP

За јавност и кориснике услуга отворена бесплатна телефонска линија са Диспечерском службом и Службом за односе са потрошачима

Поводом Светског дана воде, планете Земља и заштите животне средине реализован пројекат „Aquarius – Водоноша Града 2013.” са ОШ „Ђуро Салај” Суботица и „Хуњади Јанош” Чантавир

Предузеће организовало међународни семинар „AsRem – Вода за пиће без арсена” и презентовало пројекат таквог пилот постројења у насељу Бачки Виногради

Примењена нова Организација и систематизација послова Предузећа заснована на процесној орјентацији са тежиштем на производне и услужне ресоре. Формиране нове организационе јединице: Служба за односе са потрошачима и Ресор контроле квалитета и заштите

2012

Скупштина Града Суботица именовала Тот Годо Валерију, дипл.екон. за в.д. директора ЈКП „Водовод и канализација” Суботица

Изграђени и опремљени нови бунари у насељима Стари Жедник и Ђурђин којим ће бити дугорочно обезбеђене потребне количине, притисци и квалитет воде за пиће

Потписан Уговор о пројекту унапређења водовода Суботица са EBRD у Скупштини Града Суботица. Овим пројектом у укупној вредности од 11 милиона евра зајма и 2 милиона евра донацијских средстава предвиђена је изградња „фабрике воде” на Водозахвату II, колектора II и VII, постројења за пречишћавање отпадне воде насеља Бајмок, централног магистралног вода, источног крака у улици Лошињској и повез источног и западног крака магистралног вода

Предузећу уручени сертификати за имплементацију и примену Система менаџмента квалитетом и Система за управљање заштитом животне средине на основу стандарда ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004

Обележено пола века – 50 година рада Предузећа и отворено ново Постројење за пречишћавање отпадних вода Града Суботице

2011

Изграђен је Западни магистрални водовод, финансиран средствима Фонда за капитална улагања Војводине, који је омогућио развој водоснабдевања грађана 5 месних заједница и то прерађеном водом са Водозахвата – I,  квалитетно водоснабдевање ПТП Мали Бајмок и створио услове за почетак изградње магистралног водовода Суботица – Љутово – Таванкут

Завршена изградња Уређаја за пречишћавање отпадних вода Града, Комисија за технички пријем одредила 6 – месечни пробни рад, до коначног отклањања недостатака

Реализована два Пилот пројекта одрживог развоја: за прераду сирове воде по ADART технологији (без употребе хемикалија) и за компостирање муља који се појављује у процесу пречишћавања отпадних вода

2010

Изграђен је магистрални водовод – повез Суботица – Палић,  финансиран средствима Фонда за капитална улагања АП Војводина и донацијом Словачке владе

Изграђен је магистрални водовод Хоргошки пут, од Цреске до Брестовачке улице,  средствима Фонда за капитална улагања и донацијом Словачке владе

Скупштина Града именовала Снежану Пејчић, дипл.инж.грађ. за директора ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица

2010

У приградском насељу Биково отворен водозахватни објекат са ревитализованим бунаром и црпном станицом. Организовано снабдевање водом је потребно обезбедити у још 3 приградских насеља: Таванкуту и Љутову, Шупљаку и Хајдукову.

Изграђен је магистрални водовод – повез Суботица – Палић,  финансиран средствима Фонда за капитална улагања АП Војводина и донацијом Словачке владе

Изграђен је магистрални водовод Хоргошки пут, од Цреске до Брестовачке улице,  средствима Фонда за капитална улагања и донацијом Словачке владе

Скупштина Града именовала Снежану Пејчић, дипл.инж.грађ. за директора ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица

2009

Извршено је преузимање изграђене линије воде на новом Уређају за пречишћавање отпадних вода Града Суботица од главног извођача радова, холандске фирме „DHV“. Утврђен је рок од годину дана за отклањање утврђених недостатака.

ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица уручен је Међународни стандард HACCP. Овај стандард представља логичан, научно заснован систем контроле процеса производње и дистрибуције прехрамбених производа, у коју спада и вода за пиће.

2008

Започети припремни радови на градилишту за изградњу новог Уређаја за пречишћавање отпадних вода Града Суботица.

2007

ЈКП "Водовод и канализација" Суботица израдио Студију развоја водонсабдевања, канализације и заштите водопријемника до 2025. године.

ЈКП "Водовод и канализација" Суботица, Општина Суботица, Европска банка за обнову и развој (EBRD) и холандска фирма DHV потписали уговор о изградњи линије муља, која представља II фазу изградње Уређаја за пречишћавање отпадних вода града Суботице.

ЈКП "Водовод и канализација" Суботица у сарадњи са ЈП "Палић - Лудаш" и ХТСШ "Лазар Нешић" презентовао едукативни футуристички пројекат "ВОДА 2007 -2070.ГОДИНЕ"

2006

Потписан је Колективни уговор између Општине Суботица, менаџмента и синдикалних организација као представника запослених у ЈКП "Водовод и канализација" Суботица, којим су регулисани њихови међусобни односи.

Потписан уговор између ЈКП "Водовод и канализација" Суботица, Општине Суботица, Европске банке за обнову и развој (EBRD) и холандске фирме DHV о изградњи новог Уређаја за пречишћавање отпадних вода града Суботице – I фаза.

2005

Отворена II фаза Фабрике воде на Водозахвату – I, деарсенизација, којом је квалитет третиране сирове воде у пијаћу за потребе потрошача у граду Суботица усаглашен са препорукама Светске здравствене асоцијације, директивама Европске уније и Правилником Владе Републике Србије о хигијенској исправности воде за пиће.

Скупштина општине Суботица донела одлуку о изградњи новог Уређаја за пречишћавање отпадних вода града Суботице којом ће се повећати капацитети пречишћавања у складу са развојним потребама потрошача и поред механичког и биолошког, обезбедити хемијско пречишћавање (фосфор и азот) отпадних вода у циљу заштите реципијента, језера Палић.

2004

ЈКП "Водовод и канализација" Суботица потписао уговор са италијанском фирмом "Culligan" из Болоње и ЛАД групом о изградњи II фазе Фабрике воде на Водозахвату-I са циљем отклањања аресена, као штетног састојка у третману сирове воде.

Изградња и савремено опремање баждарнице – лабораторије за контролу квалитета мерача протока пијаће воде.

Адаптација и додатно опремање Лабораторије за контролу квалитета пијаће воде.

Уведена пословна мрежа мобилне комуникације путем Телекома Србија у циљу рационализације трошкова комуницирања и ефикасности најодговорнијих руководилаца и интервентних служби.

2003

Скупштина општине Суботица донела одлуку о нормализацији функционисања и финансијског пословања у ЈКП ,,Водовод и канализација" Суботица.

Реконструкција и модернизација хидро-машинске, електро-енергетске и мерно-регулационе опреме Црпне станице на Водозахвату-I, чиме је побољшан капацитет и економичност испоруке воде у летњем периоду према потрошачима у граду са 250 на 400 литара/секунду.

Обезбеђена нова, савремена специјална самоходна видео – камера за дијагностику стања на канализационој мрежи.

Стручњаци Европске банке за обнову и развој извршили ревизију пословања ЈКП ,,Водовод и канализација" Суботица и закључили да ово Предузеће задовољава критеријуме конкурисања на међународне кредите и донације.

2002

Обележена 40-та годишњица постојања и рада ЈКП ,,Водовод и канализација" Суботица.

2001

Скупштина општине Суботица увела Програм за превазилажење кризне ситуације у ЈКП "Водовод и канализација" Суботица због поремећаја у функционисању и финансијској ситуацији Предузећа.

Започета реконструкција Уређаја за пречишћавање отпадних вода града Суботице са циљем повећања капацитета и модернизације система аерације отпадних вода

2000

За потребе Сектора финансија, односе са потрошачима и службе брига о водомеру израђен је нови информациони систем, базиран на ORACLE технологији, са циљем подизања квалитета односа према потрошачима/корисницима услуга

1995

Завршава се колектор VII. и колектор О. (овим је комплетирана основна каналска мрежа града).

Отвара се канал Тиса - Палић, којим се у језеро доводи свежа вода из реке Тисе.

1990

Пуштена у погон Фабрика воде, која у току процеса кондиционирања нивелише количине гвожђа, арсена и амонијака у води, капацитета 12.600.000 литара воде годишње.

1986

Већина индустријских загађивача воде је завршила изградњу уређаја за примарно пречишћавање отпадних вода или извршила измене у технологији.

1985

Гради се колектор VII. (овим је комплетирана основна каналска мрежа града)

Преузима се водоснабдевање насеља Бајмок, Ђурђин и Мишићево.

Лабораторија отпадних вода постаје јавна лабораторија за физичку, хемијску, бактериолошку и токсиколошку анализу отпадних и површинских вода.

1984

Започета реализација концепта дисперзног водоснабдевања града. Почиње изградња канализација на Палићу и у Чантавиру.

1983

Започета изградња водозахвата II (из средстава самодоприноса).

1979

Организационо и просторно се раздвајају лабораторије питке воде и отпадне воде.

1978

На предлог Водовода Скупштина Општине усваја нову одлуку о канализацији, по основу које се загађивачи кажњавају за прекорачење сваког појединог параметра загађења.

Опасни загађивачи почињу изградњу примарних уређаја за пречишћавање или реорганизују технологију производње.

1977

Завршено пуњење језера. (Од пуштања у рад до овог момента УПОВ је прерадио 12.000.000 m3 отпадних вода, или 28.000 m3 на дан). Преузима се водоснабдевање насеља Нови Жедник.

1975

Пуштен у рад уређај за пречишћавање отпадних вода (УПОВ)

1973

Преузимање водоснабдевања насеља Чантавир, Вишњевац и Бачки Виногради.

1971

Помор риба у Палићком језеру, услед загађености отпадним водама града.

Испуштање воде из језера.

1970

Постављене основе изградње јединственог система водоснабдевања, одвођења и пречишћавања отпадне воде за територију целе општине (од 1970-1977. изграђено је 211.847 m водоводне мреже)

1967

Водовод оснива соствену лабораторију за хемијску бактриолошку контролу воде за пиће, отпадне воде и језера Палић

Преузимање водоснабдевања насеља Палић

1964

Завршен је колектор отпадних вода III. , који чини кичму канализационе мреже.

1962

Основано комунално предузеће Водовод, коме је припојено предузеће за бушење и одржавање артеских бунара Бунар.

1959

Почиње изградња колектора отпадних вода (VI. и V.)

1957

Основана је Дирекција за водовод и канализацију са задатком да изради пројекте инфраструктурног система