márc.
2011
22

CENOVNA POLITIKA PREDUZEĆA ZA 2011.

CENOVNA POLITIKA PREDUZEĆA ZA 2011.

Snežana Pejčić, dipl.inž.građ., direktor JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica dala je intervju Miodragu Radojčinu, novinaru Radio "Subotica" 01. marta na temu Cenovne politike Preduzeća u 2011. godini

NOVINAR, MIODRAG RADOJČIN: Tema današnjeg razgovora sa Snežanom Pejčić, dipl.građ.inž., direktorom JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica je cenovna politika ovog Preduzeća u 2011. godini ?!

DIREKTOR, SNEŽANA PEJČIĆ: Pre nego što konkretno upoznam javnost i korisnike usluga o cenovnoj politici JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica za 2011. godinu, htela bih da ukažem ne neke činjenice i specifičnosti u funkcionisanju naše osnovne delatnosti.

Najveći broj potrošača posmatra pitku vodu kao "dar sa neba" ili kao nešto normalno što "procuri" pod određenim količinama, pritiskom i kvalitetom kada se "slavina otvori". Kompletnu tehničko - tehnološku traku opslužuje 231 zaposlenih, organizovanih u top – menadžment sa svega 4 člana, sektori vodosnabdevanja, otpadnih voda, za ekonomsko – finansijske poslove, za investicije i razvoj, sa pripadajućim organizacionim jedinicama, 28 stručnjaka, 5 interventnih službi i za rad sa potrošačima, dve stacionirane i nekoliko pogonskih laboratorija, više informacionih sistema opremljenim savremenim informatičkim i komunikacionim tehnologijama ... sa ciljem da krajnji potrošač bude zadovoljan obimom i kvalitetom pruženih usluga. Taj obim i kvalitet usluga gradi cenu jednog kubika vode ... ili 1000 litara tretirane, prečišćene sirove u pitku vodu, kao i njeno odvođenje i prečišćavanje u recipijent, jezero Palić.

Rekla bi nešto o hidrogeološkom poreklu vode koju pijemo:Ona je prirodnog porekla, nastaje erozijom planinskih, stenovitih masiva Alpa i Karpata. Jedna kap sirove vode, nastala kišama i iz izvora sa ovih planinskih masiva, do nivoa podzemne izdani na dubini od 180 metara putuje 4 do 6 hiljada godina.

Takođe, o proizvodnji i tretmanu sirove u pitku vodu:Crpljenje vode zahteva bušenje i opremanje bunara na prosečnim dubinama od 180 metara za područje, kako Subotice, tako i većeg dela Vojvodine i susedne Mađarske i Hrvatske, jer crpimo vodu iz zajedničkog, takoreći podzemnog rezervoara. Ta voda, kao sirova, ima neke od štetnih sastojaka, prirodnog porekla, koje čine gvožđe, arsen i amonijak u količinama koje odstupaju od zakonskih kriterijuma Evropske unije, Svetske zdravstvene asocijacije i domaćeg zakonodavstva. Iz tih razloga primenjuje se posebna tehnologija tretmana sirove u pitku vodu, tako da najveći broj Subotičana pije zdravstveno ispravnu vodu. Kontrolu kvaliteta pijaće vode vrši posebno opremljena interna laboratorija i Laboratorija Republičkog Zavoda za zdravstvenu zaštitu. Sve analize pokazuju da su štetne materije, nakon tretmana vode, u granicama dozvoljenih količina.

Po principu funkcionisanja krvotoka, organizovana je i distribucija vode do preko 30.000 potrošača u Subotici, razvrstanih u kategorije široke potrošnje, kućnih saveta (zgrada), industrije, malih i srednjih preduzeća, zanatlija, pa sve do ustanova (škole, predškolske ustanove, bolnica i sl.) Njihova potrošnja meri se vodomerima, čita i obračunava mesečno ili periodično u toku godine. Kontrolu ispravnosti vodomera vrši posebno opremljena interna i Laboratorija Republičkog zavoda za kontrolu mera.

Takođe, po principu krvotoka, vrši se odvođenje otpadnih voda putem kolektora i ulične kanalizacije do gradskog Prečistača otpadnih voda. Ove vode su komunalnog tipa, atmosferskog tipa, ali i industrijskog tipa, koje nemaju primarne prečistače, pa je neophodno stalno merenje tipa i stepena zagađenosti tih voda na njihovom ispustu u gradsku kanalizaciju. Kontrolu kvaliteta tih voda vrši posebno opremljena interna Laboratorija i komunlna i ekološka inspekcija.

Posebnim tehnologijama na Gradskom prečistaču otpadnih voda vrši se mehaničko, biološko, a od skora i hemijsko prečišćavanje otpadnih voda, koje se nakon takvog tretmana ulivaju u jezero Palić, kao prirodni recipijent. Kontrolu kvaliteta prečišćenih voda pre upuštanja u jezero Palić vrši posebno opremljena Laboratorija i komunalna i ekološka inspekcija. Na osnovu probnog rada i izvršenih analiza prečišćenih voda na izlazu iz Prečistača, rezultati ukazuju na to da Prečistač daje projektovane rezultate i da je prečišćena voda u skladu sa Direktivama EU o kvalitetu prečišćenih voda.

Kakav je bi stepen naplate cene vode u 2010. godini ?

Obim i kvalitet usluga koje pružamo našim korisnicima imaju odraz na to da smo i u 2010. godini uspeli da održimo visoki stepen naplatenaših potraživanja, iznad 90%. U odnosu na prethodne godine došlo je do izvesnog pada stepena naplate za oko 3%. Ovom prilikom bih navela neke od najbitnijih uzroka:

  • Smanjenje potrošnje vode kod svih kategorija korisnika, u proseku za 7%;
  • Socijalno – ekonomskog položaja korisnika, povećanja broja privrednih korisnika koji se nalaze u stečaju ili likvidaciji.

Naše Preduzeće svim zakonskim merama, vodeći računa o socijalno ugroženim kategorijama korisnika i njihovim mogućnostima, pokušava da zadrži nivo naplate iznad 90%.

Ovde moram da istaknem odgovornost naših korisnika koji redovitim plaćanjem tih usluga, pokazuju da su upoznati sa profesionalnim odnosom naših zaposlenih i Preduzeća prema zadovoljavanju njihovih osnovnih životnih potreba  i da cene značaj  racionalnog odnosa prema potrošnji vode za piće, kao prirodnog resursa, koji nije neiscrpan, odnosno teško je obnovljiv.

Kako se stepen naplate cene vode odražava na ispunjavanje zakonskih i drugih obaveza Preduzeća ?

U 2010. godini Preduzeće je ostvarilo stabilnu likvidnost. To znači da je u roku izmirilo sve finansijske obaveze prema državi, dobavljačima i zaposlenima.

Pored obaveza iz tekućeg poslovanja, Preduzeće je uredno servisiralo peti i šesti anuitet kredita prema EBRD u ukupnom iznosu od 814.000 evra.

Kako će se cene vode kretati tokom 2011. godine u Subotici ?

Prvo bih uakazala na to da se cene vode ne formiraju slobodno. Postoji spektar zakona i odluka koji ovu oblast uređuju i strogo kontrolišu, pa bih ukazala na neke od njih:

  • Zakon o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa
  • Zakon o komunalnim delatnostima
  • Zakon o budžetu
  • Statut Grada Subotice
  • Odluka o osnivanju JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica
  • Uputstvo osnivača – Grada Subotice za pripremu Programa poslovanja JKP za 2011. godinu
  • Odluka Upravnog odbora Preduzeća o formiranju i korekciji cena
  • Rešenje Gradskog veća o davanju saglasnosti na povećanje cene vode ...

Tokom 2010. godine, sa primenom od 01. juna, izvršena je korekcija – povećanje cee čiste vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda za 6 % samo za fizička lica.

Cene komunalnih proizvoda i usluga u 2011. godini, na osnovu Uputstva našeg osnivača za pripremu Programa poslovanja i usvojenog Programa poslovanja našeg Preduzeća za 2011. godinu, na protekloj sednici Skupštine Grada, koja je održana 24. februara o.g. mogu da rastu kumulativno za celu godinu 5,8 % u odnosu na decembar 2010. godine. Procenat rasta se primenjuje na cene pojedinačnih proizvoda i usluga, a ne u proseku.

JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica u 2011. godini planira povećanjecene čiste vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda za 5,8 %, počev od 01. aprila, samo za fizička lica (korisnici u uslovima individualnog i kolektivnog stanovanja).

Šta to konkretno znači – koliko će građani Subotice plaćati vodu u 2011. godini ?

Oni potrošači koji koriste usluge čiste vode, plaćaće 1 potrošeni kubik vode po ceni od 38,13 dinara, sa pripadajućim PDV – om od 8 %.

Oni potrošači koji pored čiste vode, koriste i usluge odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda, plaćaće 69,45 dinara po kubiku, sa pripadajućim PDV – om od 8 %.

U javnosti je uvreženo mišljenje da građani Subotice plaćaju najskuplju vodu u Srbiji !?

Naše Preduzeće je u sistemu benchmarking analiza, pored ostalih podataka i o kretanjima cena vode za Suboticu i još 23 grada.

Radi lakšeg sagledavanja, cena vode i kanalizacije je najveća za kategoriju individualnih korisnika u Novom Sadu, iako se u ovom Gradu ne vrši usluga prečišćavanja otpadnih voda, i ona iznosi 80,87 dinara na dan 22. februar 2011. godine, dok će u Subotici ona sa povećanjem od 01. aprila iznositi, kao što sam pomenula, 69,45 dinara.

Te cene su više od Subotice još i u Somboru, Pančevu i Bečeju.

Kod potrošača u kategoriji poslovnih prostora (privreda) ona je veća u odnosu na Suboticu u 11 Gradova: Bečeju, Novom Sadu, Pančevu, Senti, Kanjiži, Bačkoj Topoli, Loznici, Kikindi, Bačkoj Palanci, Somboru i Vršcu.

Ako ovde još dodam činjenicu da se u nekim od pobrojanih Gradova ne vrši tretman sirove vode do nivoa pijaće, kao ni prečišćavanje otpadnih voda, onda sa punim pravom mogu reći da Subotica spada među Gradove sa nižim nivoom cena vode u Srbiji. Zato sam na početku našeg razgovora i ukazala na neke od značajnih tehničko – tehnoloških specifičnosti, koje naše Preduzeće i Subotica u vršenju delatnosti ima, a mnogi drugi ih nemaju.

Za kraj našeg razgovora, nezaobilazna tema je uticaj obaveza iz Ugovora o kreditu za izgradnju novog Uređaja za prečišćavanje otpadnih voda sa EBRD bankom na cenovnu politiku subotičkog „Vodovoda i kanalizacije“ !

Jedna od najznačajnijih obaveza koja proističe iz tog Ugovora je da se putem cenovne politike Grada i našeg Preduzeća, ukinu unakrsne subvencije među kategorijama potrošača, odnosno da dođe do njihovog izjednačavanja. Umesto do kraja 2012. godine, na naš zahtev i zahtev našeg Osnivača, EBRD je odobrila izjednačavanje cena za sve kategorije korisnika na nivou od 112 din/m3 bez PDV-a, do kraja 2015. godine. Ovaj zahteh i ovo odobrenje je u skladu sa u skladu sa odlukama Osnivača i normama koje prema nama postavlja nadležno Ministarstvo Vlade Republike.