márc.
2011
22

OSNOVANO POSLOVNO UDRUŽENJE VODOVODA SRBIJE

OSNOVANO POSLOVNO UDRUŽENJE VODOVODA SRBIJE

U organizaciji i na poziv Udruženja za komunalne delatnosti Privredne komore Srbije, u petak, 11. marta 2011. godine, u Beogradu je održan sastanak direktora 17 najvećih  JKP vodovoda i kanalizacije Srbije. Na tom sastanku sam i ja učestvovala, kao direktor JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica, a takođe i Petar Balažević, kao zamenik direktora.

Glavna tema ovog sastanka odnosila se na Inicijativu za osnivanje Poslovnog udruženja vodovoda i kanalizacije Srbije, zbog toga što postoji niz istovetnih problema vezanih za položaj i uslove poslovanja ovih specifičnih delatnosti, koje se „rascepkano“  organizuju i vrše na teritorijama opština i gradova Srbije.  Delatnošću preduzeća vodovoda i kanalizacija bavi se više ministarstava u Vladi Republike Srbije, koji obuhvataju rudarstvo i geologiju, infrastrukturu, vodoprivredu, finansije, ekonomiju i regionalni razvoj, zaštitu životne sredine, trgovinu, zdravstvo ... Povezivanje ovih preduzeća u jedinstvenu asocijaciju, radi zajedničkog evidentiranja, analiziranja problema i davanja konstruktivnih rešenja i predloga lokalnim samoupravama i na državnom niovu, predstavlja logičan i imperativni čin, kojim se postiže osnovna svrha njihovog postojanja: da se na jedan organizovan, efikasan i efektivan način postigne kvalitetna usluga na zadovoljstvo potrošača i da se resursi pijaće vode zaštite jedinstvenim, društvenim, ekonomskim, tehničkim i tehnološkim merama od prekomernog, neracionalnog trošenja, zarad perspektiva  budućih generacija.

Ovom prilikom moram da ukažem na to da je Subotica jedan od retko dobrih primera odnosa gradske politike prema ovim vodoprivrednim, komunalnim i ekološkim delatnostima koje su poverene našem Preduzeću na upravljanje i organizovanje. Baš zbog tih razloga, subotički „Vodovod i kanalizacija“ ima posebno pravo, obavezu i odgovornost da takav pozitivan odnos „pretoči“ u modele poslovanja i rada u „porodici“ preduzeća koja se bave ovom delatnošću -  Poslovnom udruženju vodovoda i kanalizacije Srbije.

Želim da ukažem na nekoliko bitnih činjenica, koje se odnose na  položaj i uslove rada i razvoja ovih, za život i privređivanje, veoma značajnih preduzeća i delatnosti koje  obavljamo:

  • Delatnost vodosnabdevanja, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda obavlja oko 100 javnih komunalnih preduzeća vodovoda i kanalizacije u Republici Srbiji. Osnivači ovih preduzeća su lokalne samouprave, koje na osnovu Zakona o komunalnim delatnostima, uređuju njihove uslove upravljanja, organizacije i poslovanja.
  • Svi ovi sistemi su složeni, decenijama građeni i veoma skupi.U njihovo funkcionisanje i razvoj se najviše ulagalo 60 – tih i 70 – tih godina prošlog veka i mnogi od njih i dan – danas rade sa takvom  prevaziđenom tehnologijom i tehnikom, instalacijama, uređajima i opremom. Nakon tog perioda, mnogo manje se, da tako kažem, marginalno, ulagalo u interventno održavanje postojećih i proširenje i izgradnju novih , uglavnom sekundarnih, uličnih vodovoda i kanalizacije,  čemu je doprinela velika ekonomska kriza, kako krajem prošlog, tako i početkom ovog veka.
  • Nedostajala su ulaganja i modernizacija tehnologija  tretmana pijaće i otpadnih voda, rekonstrukcija magistralne i kolektorske vodovodne i kanalizacione mreže, primenu informatičkih tehnologija u upravljanju tehnikom, u poslovanju i odnosima sa potrošačima ... Ova ogromna materijalna ulaganja prevazilaze mogućnosti gradova i opština kao osnivača ovih preduzeća. Mnogi od ovih sistema danas teško izlaze na kraj sa obezbeđenjem neophodnog nivoa i kvaliteta usluga, te ako se ovaj trend nedovoljne društvene brige o njima nastavi,  doći će do njihovog devastiranja.
  • Cena vodenije na tržišnim osnovama, kao u zemljama tranzicije i zemljama u razvoju. Ona ne obezbeđuje ni prostu reprodukciju, a kamoli sredstva za razvoj u skladu sa potrebama i interesima sadašnjih i budućih potrošača. Njen sadašnji nivo, u siromašnoj zemlji kakva jesmo, ne podstiče potrošače da se racionalnije odnose prema potrošnji vode, koja nije neiscrpan resurs. Takođe, takav neštedljiv odnos prema vodi dovodi nas u situaciju da ulažemo velika sredstva u stalno proširenje kapaciteta, umesto da više pažnje usmerimo ka sistemu upravljanja kvalitetom proizvodnje, distribucije i drugim uslugama.
  • Između ovih preduzeća, koja obavljaju istu delatnost,  rade u istim ekonomsko – socijalnim uslovima i slično su organizovana, nema uspostavljene saradnje, nema razmena informacija, ideja, znanja, metoda i načina rada, konačno, nema ni zajedničkog nastupa pred nadležnim državnim organima, organizacijama i institucijama. To je naročito značajno kada se donose ključna strateška dokumenta i zakoni, vezani za ovu oblast. Ovo je značajno i zbog toga što je potrebno na jedinstveni način, na nacionalnom nivou, postići i pridržavati se normi i standarda koje su u oblasti vodovoda i kanalizacije propisani regulativom EU. Te norme i standardi doprineće efikasnijem i kvalitetnijem obavljanju ovih delatnosti.
  • Očekuje se da će u ovoj, 2011. godini Vlada i Skupština Srbije doneti Strategiju transformacije i privatizacije (restruktuiranja) javnih komunalnih preduzeća i novi Zakon o komunalnim delatnostima, koji će u postupku njihove primene bitno uticati na status i uslove poslovanja, pored ostalih javnih komunalnih preduzeća, i na preduzeća vodovoda i kanalizacije.
  • Putem Poslovnog udruženja želimo da ukažemo da je pitanje  privatizacije veoma osetljivo, zbog raspoložive imovine, kapitala Preduzeća , koji je stvaran decenijskim ulaganjima budžeta gradova, privrede, samodoprinosom građana i akumulacijom JKP vodovoda i kanalizacija, u funkcionisanje i održivi razvoj ovih sistema koji su posebnog društvenog značaja.
  • Na novi Zakono o komunalnim delatnostima Poslovno udruženje želi da utiče u smislu koje delatnosti mogu biti privatizovane, a koje ne mogu, odnosno kojima se upravlja i gazduje kao nacionalnim ili gradskim resursom, koji zbog profita mogu građane da dovedu u nepravedan, diskriminacioni položaj. Iz tih razloga se, sve više, voda pominje kao „nafta XXI veka“, i u zemljama koje su privatizovale upravljanje i gazdovanje ovim nacionalnim resursima, zbog cenovne politike i uskraćivanja ovih usluga, dolazi do većih socijalnih nemira i sukoba.
  • Konačno, putem Poslovnog udruženja vodovoda i kanalizacije Srbije, želimo da se na nacionalnom nivou postave objektivni i merljivi jedinstveni kriterijumi za obim, efikasnost i kvalitet  (efektivnost) usluga koje pružamo našim potrošačima. Želimo da se cena 1.000 litara ili  jednog kubika zdravstveno ispravne pijaće vode, koju dovodimo pod određenim pritiskom do svakog potrošača, ne meri u paritetu sa 1 litrom mineralne vode, ili sa 1 paklom cigareta !

Na Osnivačkoj Skupštini Poslovnog udruženja vodovoda i kanalizacije Srbije  usvojen je osnivački akt, Statut i Program rada i izabrana Skupština, Upravni odbor, Nadzorni odbor i generalni sekretar Poslovnog udruženja.  Inicijatori osnivanja novog Poslovnog udruženja istakli su veliki doprinos Subotice i našeg JKP, kao prvog osnivača nekadašnjeg Udruženja vodovoda Srbije i Crne Gore, čije je sedište u periodu između 1990. i 2000. godine bilo u Subotici, a koje je, na žalost, prestalo da postoji. Ceneći taj i takav doprinos, predloženo je i odlučeno da naše Preduzeće učestvuje u upravljanju novim Poslovnim udruženjem preko izabranih predstavnika: potpredsednika Skupštine, člana Upravnog, Nadzornog i Izvršnog odbora.

Snežana Pejčić, dipl.inž.građ., direktor JKP