márc.
2011
22

VODA GRADOVIMA - GRAD VODI !

VODA GRADOVIMA - GRAD VODI !

Petar Doroslovački, dipl.ing., samostalni stručni saradnik za odnose sa javnošću

DATUM I ZNAČAJ SVETSKOG DANA VODE

Svetski dan voda obeležava se svakegodine 22. marta. Taj dan je usvojen rezolucijom Generalne skupštine UN – a u decembru 1992. godine. Već od 1993. godine ovaj dan je počeo da se obeležava i vremenom značaj ovog dana je počeo da raste.

Ovim danom Ujedinjena nacije žele da podsete na važnost zaštite voda i na nedostatak vode za piće u mnogim krajevima sveta. Takođe, od 2005. do 2015. se obeležava decenija vode, tako da ovaj Dan ima poseban značaj tokom ovih godina.

Procene stručnjaka kažu da oko 1,1 milijarda ljudi nema pristup pijaćoj vodi, a 2,5 milijarde nema obezbeđene elementarne sanitarne uslove. Šest hiljada dece mlađe od 5 godina svakog dana umire od bolesti prouzrokovanih zagađenom vodom, a više od pet miliona ljudi godišnje, što je deset puta više nego broj poginulih u svim ratovima godišnje na svetu.

Tema svetskog dana vode za 2011. godinu je „VODA GRADOVIMA – GRAD VODI!“

Cilj današnje PRESS konferencije je da ukažemo na zajedničke napore koje JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica i Grad Subotica čine na dostupnosti vode za piće svakom domaćinstvu, privrednom subjektu i ustanovama putem organizovanog vodosnabdevanja, kao i na odvođenju upotrebljenih komunalnih i industrijskih voda i njihovom prečišćavanju.

Mr Suzana Dulić, član Gradskog veća za komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine

VODA – ZNAČAJAN, SKORO NEOBNOVLJIV RESURS

Akcenti iz izlaganja:

 • Voda je jedan od najznačajnijih resursa za život i privređivanje gradske zajednice
 • Podzemne vode su specifičan resurs, osoben vodosnabdevanju Vojvodine i Subotice
 • Ovaj vodonosni sloj na oko 200 metara dubine stvara se hiljadama godinama, posebnu pažnju poklanjamo njegovoj zaštiti od preterane, neracionalne eksploatacije u smislu održivog razvoja, jer su ove vode skoro neobnovljive
 • Subotički „Vodovod“ je jedno od najznačajnijih javnih preduzeća, pokrivenost vodovodnom mrežom je 80 %, a veći problem je u (ne)pokrivenosti Grada sa kanalizacionom mrežom (40% izgrađena kanalizacija)
 • Funkcionisanje novog Prečistača otpadnih voda Grada daje početne dobre rezultate, ali je neophodno da industrija svoje otpadne vode primarno prečišćava do nivoa dozvoljenih parametara koncentracija štetnih materija. Primenom noviog Zakona o zaštiti životne sredine, predviđena je izrada katastra zagađivača, monitoringa zagađivača i visoke kaznene mere za odstupanja od definisanog kvaliteta otpadnih voda na mestima njihovog upuštanja u kanalizacionu mrežu
 • Subotičani piju zdravu, higijenski i mikrobiološki ispravnu vodu za piće !

Snežana Pejčić, dipl.inž.građ., direktor

STRATEŠKE I SREDNJOROČNE AKTIVNOSTI NA RAZVOJU DELATNOSTI

JKP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ SUBOTICA

Naše JKP „Vodovod i kanalizacija“ postoji i funkcioniše gotovo pola veka. U martu 2012. godine, znači za sledeći Svetski dan vode, obeležićemo 50 godina postojanja i rada našeg Preduzeća. Tokom svih tih godina rada, ovo Preduzeće je činilo sve da U KORAK prati razvojne potrebe grada Subotice, njegovih građana, ustanova i privrede, i to kako kroz razvoj i modernizaciju opreme i postrojenja, tako i kroz brigu o kadrovima i njihovo usavršavanje.

I pored napora da pratimo potrebe razvoja Grada, nismo uvek bili u mogućnosti da zadovoljimo sve potrebe stanovništva za pijaćom vodom, kao i odvođenjem i prečišćavanjem otpadnih voda. Razvoj gradske komunalne infrastrukture svakako zavisi od ekonomskih mogućnosti, kako Grada, tako i šire društvene zajednice. U tom smislu, potrebe Grada u ovoj oblasti su veće od mogućnosti i Preduzeća i Grada.

Trenutna situacija je takva da  5 prigradskih naselja i MZ još uvek nemaju rešeno snabdevanje pijaćom vodom. To su: Gornji i Donji Tavankut, Ljutovo, Šupljak i Hajdukovo.  Takođe, teritorija Grada  je pokrivena sa svega 40 % izgrađene kanalizacione mreže. Ovde treba napomenuti da trenutno nije moguće dalje razvijati sekundarne mreže po mesnim zajednicama, dok se ne zaokruže glavni magistralni i kolektorski pravci, jer bi se to odrazilo i na obim i na kvalitet naših usluga.

Međutim, Preduzeće raspolaže svešću,  kapacitetom i adekvatnim stručnim kadrom za održavanje funkcionisanja i  strateške pravce razvoja svoje osnovne delatnosti, od kojih su najznačajniji sledeći:

 • Planiranje, projektovanje i izgradnja izvorišta i vodovodne mreže u prigradskim naseljima koja nemaju organizovani sistema vodosnabdevanja
 • Rekonstrukcija i završetak izgradnje gradske magistralne vodovodne mreže u cilju obezbeđenja dovoljnih količina i, pod odgovarajućim pritiskom, zdrave pijaće vode
 • Rekonstrukcija i završetak izgradnje gradske kolektorske mreže u cilju stvaranja mogućnosti za proširenje postojeće kanalizacione mreže i priključivanje domaćinstava u mesnim zajednicama i privrednih subjekata
 • Preuzimanje novog Uređaja za prečišćavanje otpadnih voda Grada i planiranje, projektovanje i izgradnja Uređaja u Bajmoku i Čantaviru
 • Proširenje postojeće sekundarne vodovodne i kanalizacione mrežei priključivanje domaćinstava u mesnim zajednicama i privrednih subjekata
 • Modernizacija tehnike, praćenje, usvajanje i primena novih tehnologija i tehnoloških saznanja. Ovde želim da napomenem da sadašnju savremenu tehnologiju, koja se primenjuje u preradi sirove vode na otklanjanju štetnih sastojaka: arsena, gvožđa i amonijaka, koju svi znaju kao „Fabriku vode“, putem pilot projekta u saradnji sa Holandskom vladom pokušavamo unaprediti. Takođe, rekonstrukcijom i izgradnjom gradskog Prečistača otpadnih voda, uvedene su nove tehnike i tehnologije, a koje se odnose na liniju vode i liniju mulja u hemijskom prečišćavanju otpadnih voda, proizvodnji bio – gasa kao alternativnog izvora pogonske električne energije i pilot projekat na kompostiranju otpadnog mulja, koji je u fazi istraživanja
 • O ovome će više reči biti na posebnoj PRESS konferenciji krajem meseca aprila, povodom obeležavanja Svetskog dana planete Zemlja

AKCENTI IZ USVOJENOG PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2011. GODINU

KOJI SE ODNOSE NA INVESTICIJE I RAZVOJ

U delu Programa koji se odnosi na investicije, planiran je ukupan iznos u visini od 1.171,6 miliona dinara – zajedno sa ulaganjima iz sopstvenih sredstava. Pored toga, ostali deo sredstava će se obezbediti od Fonda za kapitalna ulaganja AP Vojvodine, od NIP – a, od mesnog samodoprinosa, kao i putem konkurisanja kod republičkih ministarstava i pokrajinskih sekretarijata.

Ovde bih istakla nekoliko najznačajnijih investicija, i to u delu projektovanja, one koje se odnose na vodozahvate i distributivnu mrežu, pre svega:

 • Projekat magistralnog voda, Horgoški put – desna strana,
 • Povez istočnog i zapadnog kraka,
 • Projekat vodosnabdevanja naselja Gornji i Donji Tavankut i Ljutovo i
 • Projekat centralnog kompleksa Bački Vinogradi.

 

Što se tiče kolektorske i kanalizacione mreže, najznačajniji su projekti:

 • Povez Subotica – Palić sa crpnom stanicom,
 • Projekat za deponiju mulja,
 • Revizija generalnog rešenja kolektora, kao i
 • Projekat prečistača naselja Bajmok.

Kada je reč o izgradnji, akcenat bih stavila na bušenje novih bunara, kao i na revitalizaciju postojećih, jer je ovo od vitalnog značaja za uredno snabdevanje vodom građana Subotice, a pre svega, zbog činjenice da u prethodne dve godine u ovom delu nisu vršena veća ulaganja.

Takođe, planirano je ulaganje u vodovodnu mrežu u Lošinjskoj ulici, na Horgoškom putu zajedno sa ulicom Jožefa Hegediša i izgradnju magistralnog cevovoda Subotica – Ljutovo.

Značajno je spomenuti izgradnju prve faze Kolektora – II u ulici Sonje Marinković do ulice Maksima Gorkog, kao i drugu i treću fazu kolektora – II i izgradnju Kolektora VII.

I na kraju, ali ne i najmanje važno, treba reći da u ovoj godini  preduzeće planira standardizaciju, odnosno uvođenje ISO standarda, što će sa postojećim HACCP standardom osigurati bezbednost kvaliteta vode u svakom koraku procesa i unapređenje ukupnih usluga u radu preduzeća.

Petar Balažević, dipl.prav., zamenik direktora

ODNOS GRADA PREMA FUNKCIONISANJU I RAZVOJU OSNOVNE DELATNOSTI

JKP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ SUBOTICA

Od 2005. do 2015. godine ovaj Dan se, takođe Rezolucijom OUN, obeležava kao DECENIJA VODE !

U ovoj deceniji je neophodno u svakom naseljenom mestu isplanirati i izgraditi izvorišta vode i vodovodnu mrežu do svakog domaćinstva. Kao što je rečeno, 5 prigradskih naselja i MZ još uvek nemaju rešeno organizovano snabdevanje pijaćom vodom. To su: Gornji i Donji Tavankut, Ljutovo, Šupljak i Hajdukovo.

JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica, u saradnji sa Gradom, Izvršnim većem AP Vojvodina i Fondom za kapitalna ulaganja AP Vojvodina čini značajne napore na izradi planske dokumentacije i realizaciji ovih investicija, čime će se zaokružiti kompletno vodosnabdevanje Grada, prigradskih naselja i mesnih zajednica.

Obezbeđenje uslova za nesmetano funkcionisanje i razvoj osnovne delatnosti

je osnovna uloga Grada

 • Ugovorom o pružanju uslugasnabdevanja vodom, sakupljanja i obrade otpadnih voda, zaključenim između Grada Subotice i JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica regulisana je strategija i poslovanje Preduzeća i omogućeno rukovođenje i rad Preduzećem bez svakodnevnog uključivanja Osnivača u poslovanje. Tim Ugovorom Grad je učinio napore u pravcu osamostaljenja Preduzeća kao samofinansirajućeg i transparentnog privrednog subjekta, koji će krajnjim potrošačima omogućavati kontinuiranu i visokokvalitetnu uslugu
 • Generalnim planom razvoja Grada prošireni su urbani pojasevi, predviđeni industrijski parkovi i zone za rad malih i srednjih preduzeća, sa ciljem da se spremno dočekaju novi investitori, kako bi se obezbedio neophodan razvojni ambijent koji će omogućiti nova zaposlenja, a time i bolji život građana Subotice. Ovu težnju Grada prati delatnost našeg Preduzeća planiranjem i izvođenjem komunalnih infrastrukturnih objekata
 • Strategija razvoja, srednjoročni i godišnji planovi i programise usaglašavaju sa gradonačelnikom, zamenicima gradonačelnika za infrastrukturu i razvoj, gradskim većem i LER – om, kao i sa Direkcijom za izgradnju i JP Zavod za urbanizam. Dnevne, funkcionalne veze dovode do usklađivanja prioriteta na nivou Grada, ubrzavanju složenih zakonskih procedura za obezbeđenje potrebne planske dokumentacije, traganju za potrebnim finansijskim sredstvima i zajednički nastup prema donacijama i projektima Vlade Srbije, Izvršnog veća AP Vojvodine, domaćim i inostranim fondovima
 • Odgovornost za obezbeđenje planske dokumentacije, obezbeđenje sredstava i realizaciju investicija nije više samo na JKP „Vodovod i kanalizacija“. Ove funkcije su bitno decentralizovane, a najbolji primer su industrijske zone i parkovi. Time je obezbeđeno da se do neophodnih investicija brže i lakše dođe, a za naše Preduzeće je najvažnije, da preuzimanjem tih investicija nakon njihove realizacije, obezbedi njihovu funkcionalnost u korist višeg kvaliteta življenja građana Subotice ...
 • Mere cenovne politike  Grada prema uslugama našeg Preduzeća, predstavljaju ekonomsku polugu održivog razvoja Grada. Nivo cena naših usluga je takav da se potrošači štedljivo i racionalno počinju odnositi prema potrošnji vode, jer su resursi podzemnih voda sporo obnovljivi i takvim odnosom prema vodi vodimo računa da ona bude raspoloživa i za naše buduće generacije.