ápr.
2011
5

SVE SPREMNO ZA LETNJU SEZONU VODOSNABDEVANJA

SVE SPREMNO ZA LETNJU SEZONU VODOSNABDEVANJA

Izlaganje Snežane Pejčić, dipl.inž.građ., direktora

1.

Na osnovu Zakona o komunalnim delatnostima i normativnih akata našeg Osnivača – Grada Subotice, obaveza i odgovornost JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica je da obezbedi neprekidno snabdevanje potrošača higijenski ispravnom vodom za piće, pod odgovarajućim pritiskom i u dovoljnim količinama.

2.

Na današnjoj Konferenciji za štampu,  sa svojim saradnicima, želim javnost i naše potrošače da informišem o svemu onome što naši stručnjaci, majstori i zaposleni radnici, koristeći sve potencijale Preduzeća, rade da bi se obezbedila sigurnost vodosnabdevanja pred predstojeću letnju sezonu, odnosno za period kada se očekuje veća potrošnja vode od uobičajene.

 

3.

U poslednjih mesec i po dana naše Preduzeće putem medija i naše Internet - stranice veoma često unapred obaveštava naše potrošače, naročito u prigradskim naseljima, o prekidima usluga vodosnabdevanja, povremenim smanjenjima pritisaka vode u mreži i eventualnim zamućenjima vode.

Zahvaljujem se i ovim putem medijima na korektnoj saradnji i obaveštavanju, kao i našim potrošačima na razumevanju i strpljenju !

Radi ostvarivanja svojih obaveza i odgovornosti u uslovima povećane potrošnje, naše Preduzeće vrši preventivne preglede i otklanjanje nedostataka, kako bi što spremniji dočekali letnju sezonu vodosnabdevanja. Te pripreme odnose se na:

 • Utvrđivanje stanja resursa i kapaciteta vodosnabdevanjau Gradu i prigradskim naseljima. Ovde želim da napomenem da se u ovom pogledu duži niz godina unazad primenjuje jedan usvojeni interni standard, koji se primenjuje 10 godina unazad – a to je da ove godine naše kapacitete pripremamo za sledeću godinu, tj. godinu dana unapred. Sa aspekta obezbeđenja novih kapaciteta i zaštite postojećih bunara od preterane eksploatacije, značajno je da Vas informišem o tome da će naše Preduzeće ove godine izbušiti i opremiti dva nova dubinska bunara, izdašnosti od 25 litara/sekundi na centralnom gradskom objektu vodosnabdevanja: Vodozahvatu - I. Podatke o resursima i raspoloživim kapacitetima daće Vam Ildika Seleši, rukovodilac Sektora vodosnabdevanja.
 • Vrše se aktivnosti koje podrazumevaju pripremu pogonske spremnosti, pregledi i otklanjaje nedostataka, utvđenih na hidro-mašinskoj i elektro-energetskoj opremi na vodozahvatnim objektima u Gradu i prigradskim naseljima.
 • Posebno izdvajam situaciju u kojoj će u Gradu doći do 4 – časovnog prekida u vodosnabdevanju, odnosno smanjenog pritiska vode u gradskoj vodovodnoj mreži, u subotu, dana 09. aprila ove godine, u periodu od 08.00 do 12.00 časova, zbog utvrđivanja stanja i pogonske spremnosti transformatorske, elektroenergetske stanice na objektu Vodozahvat – I, koji snabdeva sa vodom oko 70 % potrošača u Gradu.
 • Vrši se remont pogona za preradu sirove vode, u tzv. Fabrici vode, u kojoj se otklanjaju štetni sastojci iz vode: arsen, amonijak i gvožđe, do nivoa dozvoljenih koncentracija, prema međunarodnim standardima, prema HACCP i prema republičkom Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće.
 • U Gradu i prigradskim naseljima vrši se ispiranje vodovodne mreže, sa ciljem da se otkloni talog na cevovodima, nastao u zimskom periodu, kada je potrošnja vode manja. Ovo za posledicu, pored smanjenja pritisaka, ima i pojave zamućenja vode, a na učestala pitanja naših potrošača u vezi toga, želimo i danas, ovom prilikom, da javno odgovorimo, što će kasnije to učiniti Renata Novak Radulović, šef naše Laboratorije za kontrolu kvaliteta pitke vode.

4.

Od 01. juna 2011. godine sva JKP koja obavljaju delatnost vodosnabdevanja moraće primenjivati Međunarodni standard za ispravnost VODE ZA PIĆE – kao HRANE.Naše Preduzeće u ovoj delatnosti je prvo u Srbiji ispunilo uslove za dobijanje i primenjuje ovaj standard u proizvodnji, preradi, distribuciji i kontroli kvaliteta pitke vode još od 19. maja 2009. godine.

5.

Ono što sa sigurnošću mogu da tvrdim, što sam već u nekoliko navrata prilikom mojih javnih istupa naglašavala, to je da je sa zdravstvenog aspekta, najsigurnija ona voda koju građani koriste iz organizovanog sistema vodosnabdevanja, znači iz vodovodne mreže.

APELUJEM na sve naše potrošače koji nisu priključeni, da se u ulicama gde je izgrađena i postoji funkcionalna, sanitarno higijenski ispravna vodovodna mreža, priključe na nju.

Pored zdravstvenog, značajno je da pomenem i aspekt racionalnog pristupa u korišćenju vodovodne mreže kao urbanog i infrastrukturnog objekta. Grad i JKP „Vodovod i kanalizacija“ ulagali su i ulažu značajna sredstva u širenje postojeće mreže, na zahteve mesnih zajednica. Međutim, nema nikakvih opravdanja da je u pojedinim ulicama (npr. Josipa Kolumba, Majšanskom putu, ....), na kilometar dužine izgrađene vodovodne mreže, priključeno svega nekoliko domaćinstava.

JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica je, o čemu su javnost i potrošači već obavešteni, odlučilo da za svrhu podsticanja priključenja potrošača omogući određene povoljnosti koje se ogledaju u prethodnom učešću od 10 % na ukupan iznos priključka, čija je prosečna cena  oko 25.000 dinara, dok bi se preostali iznos plaćao u maksimalno 10 jednakih mesečnih rata. Prema Zakonu o gradnji, objekti koji se priključuju na vodovodnu mrežu moraju biti legalizovani, ili da je taj proces evidentno započeo.

O tome koliko se dnevno uzima uzoraka i sa koliko tačaka, kakve su mikrobiološke i hemijske analize sastava subotičke pitke vode, kakvo je njeno geološko poreklo i da li su te vode zaštićene od spoljnih uticaja, kao i ko nas u svemu tome kontroliše – reći će Vam Renata Novak Radulović, šef Laboratorije za kontrolu kvaliteta pitke vode. 

6.

Moje saradnice će Vam u naknadnim izlaganjima ukazati na specifičnosti i sporu obnovljivost resursa pitke vode.

Pored naglašenih obaveza i odgovornosti našeg Preduzeća prema našim potrošačima, ovom prilikom ukazujem i na potrebu APELOVANJA na nivo svesti i savesti naših potrošača da se racionalno odnose prema potrošnji vode, kao i njihove odgovornosti prema budućim generacijama i njihovim potrebama za zdravom pitkom vodom.

Našim dnevnim delovanjem u komunikaciji sa potrošačima, putem PRESS konferencija i aktivnostima povodom značajnih datuma, kao što su npr. Svetski dan vode, planete Zemlja, zaštite životne sredine ... kao i putem projekta „Aquarius“, mi UPOZORAVAMO građane Subotice na:

 • Sporost obnavljanja resursa podzemnih voda
 • Opadanje nivoa ovog resursa usled neracionalne eksploatacije i potrošnje
 • Zalivanje bašti i dvorišta u toku letnje sezone u kasnijim večernjim časovima – kada zahtevi za vodom nisu tako veliki
 • Racionalnu potrošnju vode prilikom drugih dnevnih aktivnosti
 • Najveće potrošače i gubitke vode usled neispravnih instalacija i curenja vode, koja u slučaju neotklanjanja kvarova mogu narasti do nivoa značajnog novčanog opterećenja jednog domaćinstva.

Sredinom meseca juna ove godine, Preduzeće će putem medija, javno objaviti određena uputstva i savete za racionalnu potrošnju vode u toku letnje sezone.

7.

Ovom prilikom ukazujem i na to da se od 01. aprila ove godine primenjuje nova cena vode, koja je utvrđena Rešenjem Gradskog veća :

 • Povećane su cene za korisnike u individualnom i kolektivnom stanovanju za 5,8 %, u skladu sa Programom poslovanja Preduzeća za 2011. godinu i  dinamikom izjednačavanja cene vode za sve kategorije korisnika do kraja 2015. godine na osnovu Ugovora o kreditu EBRD za izgradnju Uređaja za prečišćavanje otpadnih voda grada Subotice.dok su cene za ostale kategorije korisnika ostale iste, znači na nivou od 01. juna 2010. godine.
 • Svojim Rešenjem, Gradsko veće je, takođe, od 01. aprila ove godine uvelo naknadu za pogonsku spremnost sistema za sve kategorije korisnika u mesečnom iznosu od 80,00 dinara po svakom ispostavljenom računu.

Održavanje pogonske spremnosti sistema znači da JKP „Vodovod i kanalizacija“ ima obavezu da kontinuirano obezbedi adekvatan pritisak i kvalitet vode u vodovodnoj mreži i za potrošače koji koriste svega nekoliko kubnih metara vode, kao i za one koji koriste veće količine vode. Pogonska spremnost sistema mora biti obezbeđena svih 24 časa dnevno, za sve potrošače, bez obzira na količinu proizvedene i isporučene vode.

Naknada za pogonsku spremnost sistema plaća se u jednakom iznosu svakog meseca, kao i u mesecima kada nema potrošnje. Iz tih sredstava nadoknađuju se troškovi koji nastaju na poslovima kao što su: kontrola kvaliteta pijaće vode, sirovina i energije potrebnih za otklanjanje tehničkih gubitaka u sistemu, zaključivanja ugovora i uslova isporuke vode sa potrošačima, izrade obračuna, štampanja, dostavljanja računa i naplate.

 • Ovom prilikom, kada je cenovna politika u pitanju, moram da istaknem i neke specifičnosti našeg JKP u odnosu na neka druga JKP koja se bave istom delatnošću. Ukazala bih na dve predrasude u javnosti: (1) da su svi Vodovodi isti i  na isti način eksploatišu, crpe, prerađuju i distribuiraju vodu do potrošača i (2) da su cene vode najviše u Subotici, u odnosu na druge gradove u Srbiji.
 • (1) Nas od mnogih drugih Vodovoda u Srbiji, ali i od nekih evropskih gradova, razlikuje to što resurs čini podzemna izdan vode koja se crpi sa dubine od 180 do 200 metara, da se sirova voda prerađuje do nivoa pitke vode, te da se upotrebljena otpadna, industrijska i atmosferska voda, prečišćava.
 • (2) Cenu vode u Subotici, znači „opterećuju“ troškovi crpljenja podzemnih voda, prečišćavanje sirove do nivoa pitke vode i prečišćavanje otpadnih voda, kao tehnoloških procesa rada i postupaka, koji mnogi Vodovodi ne primenjuju. Upoređujući preglede cena vode u drugim gradovima Srbije, može se uočiti da jedan značajan broj onih koji nemaju, odnosno ne primenjuju ove tehnologije, imaju slične ili još veće cene vode u odnosu na Suboticu.

Izlaganje Ildiko Seleši, dipl.ing.tehnol., rukovodioca Sektora vodosnabdevanja

1.

Geografski i geološki položaj Subotice, nadmorska visina od 114m i spoj peščara i lesne zaravni uslovljava da su najvažniji vodeni resursi podzemne vode. Kao voda za piće  se koristi osnovni vodonosni sloj koji se nalazi na dubini između 100 i 200 m. Ovaj vodonosni kompleks daje vodu subarteskog karaktera koja ima stalan i uslovno dobar kvalitet u smislu da se jednostavnim postupkom može dovesti do kvaliteta koji odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće.

Prihranjivanje sloja se vrši infiltracijom rečnih i atmosferskih voda po obodu panonskog basena i ono je znatno manje od eksploatacije. Zbog ovoga je evidentno generalno snižavanje nivoa.  Sa obzirom na 50-godišnje trošenje rezervi, pad nivoa je od 15 do 30 m.

2.

Vodosnabdevanje Grada se obezbeđuje sa 5 izvorišta, najveće je Vodozahvat - 1 sa 30 bunara i 350 l/s, zatim Vodozahvat - 2 sa 80 l/s i 7 bunara, i disperzni bunari Aleksandrovo, Bolnica i Uprava sa ukupno 40 l/s što  na gradskom nivou iznosi 470 l/s. Vršna letnja potrošnja se kreće od 500 do 550 l/s tako da će se razlika pokrivati iz rezervoarskih kapaciteta na Vodozahvatu - 1. Ove godine nismo uključivali nove bunare jer procenjujemo da će instalisani kapaciteti zadovoljiti potrošnju tokom nastupajućeg letnjeg perioda.

Prigradska naselja raspolažu sopstvenim izvorištima ili bunarima iz kojih se obezbeđuje organizovano vodosnabdevanje stanovništva. U Čantaviru raspolažemo sa 70 l/s,  Bajmoku 60 i ostalim naseljima između 10 i 20 l/s u zavisnosti od broja potrošača.

Sa navedenim kapacitetima  vode možemo obezbediti kvalitetno vodosnabdevanje po pitanju količine i pritisaka u gradu i prigradskim naseljima.

3.

U okviru predsezonskih priprema a shodno našim planovima u sektoru vodosnabdevanja, od 10. marta do 20. aprila traju radovi na objektima za proizvodnju, pripremu i distribuciju vode.

Ovi radovi podrazumevaju :

1.Pregled i servisiranje opreme i uređaja,

2.Higijensko sanitarno servisiranje rezervoara i hidroforskih postrojenja i

3.Ispiranje vodovodne mreže.

Do danas smo obavili radove na rezervoarima i hidroforima, izvršen je remont elektro opreme i opreme za dezinfekciju na svim objektima, urađen je remont postrojenja za preradu vode na Vodozahvatu - 1, isprana je vodovodna mreža u 7 naselja i to u Bačkim vinogradima, Kelebiji, Makovoj sedmici, Višnjevcu, Mišićevu, Maloj Bosni i Bajmoku. Prolećno ispiranje je završeno i na  magistralnim  vodovima u gradu.

U toku je ispiranje vodovodne mreže na Paliću, Starom i Novom Žedniku, a takođe se vrše pripreme za remont niskonaponskih razvoda koji počinje u petak 8.aprila na Vodozahvatu – 2, zatim se nastavlja  9.aprila na Vodozahvatu - 1 zbog čega će  biti obustave vode u gradu u prepodnevnim satima. Tokom sledeće nedelje ćemo nastaviti ispiranje vodovodne mreže u Čantaviru i sekundarne mreže u Gradu i time završiti ovogodišnje pripreme za letnju sezonu.

4.

Od 2009. godine se u našem Preduzeću primenjuje HACCP standard kji predstavlja  logičan, naučno zasnovan sistem kontrole procesa proizvodnje i distribucije prehrambenih proizvoda u koje spada i voda za piće.

HACCP je priznat od Međunarodne zdravstvene organizacije kao najefikasnije sredstvo u kontroli bolesti izazvanih hranom,  između ostalog zato, jer  predstavlja preventivni sistem koji osigurava bezbednost vode u svakom koraku procesa. U tom cilju smo razvili niz kontrolisanih i definisanih operacija koje odgovaraju specifičnim uslovima proizvodnje.

On praktično omogućava:

1. Identifikaciju i procenu svih opasnosti i rizika u fazama procesa proizvodnje i distribucije vode

2.Određivanje neophodnih mera za njihovu prevenciju i kontrolu

3.Sigurnost da će te mere biti uspešno sprovedene.

Uslovi koje smo morali ispuniti da bi se pristupilo inplementaciji HACCP standarda su bili:

1.Da razradimo značaj  bezbednosti vode za piće

2.Da  identifikujemo moguće opasnosti po vodu

3.Da ispoštujem zakonske regulative

4.Da posedujemo odgovarajuće infrastrukturne elemente

5.Uvođenje dokumentovanog sistema nadzora i

6.Osposobljavanje kadrova.

U skladu sa tim je formirana ekipa ljudi u sektoru vodosnabdevanja  koja je obučena da sprovodi i primenjuje HACCP standard u procesu proizvodnje i distribucije pitke vode.

Izlaganje Renate Novak Radulović, spec.mikrobiologije, šefa Laboratorije za kontrolu kvaliteta pitke vode

Grad Subotica, kao i okolna prigradska naselja snabdevaju se vodom iz podzemne izdani, iz dubinskih bušenih bunara sa oko 200 m dubine.

Ovaj tzv. III. vodonosni sloj je potpuno zaštićen i ne nalazi se pod uticajem spoljašnih, niti atmosferskog, niti antropogenog uticaja.

Sa druge strane, zbog specifičnog geološkog sastava zemljišta za ove vode je karakteristična nešto povećana koncentracija gvožđa, amonijaka i arsena.

Na Vodozahvatu I, gde se nalazi fabrika vode, kako je mi zovemo, odnosno uređaj za kondicioniranje vode, veoma efikasno umanjujemo ove povećane koncentracije ispod zakonski limitiranih vrednosti i sa ovako prerađenom vodom snabdevamo oko 70-80 % grada.

Ostali deo grada se snabdeva sirovom vodom sa Vodozahvata II i disperznih, ispomoćnih bunara kod bolnice, u Aleksandrovu i bunara na lokaciji Uprava – Vodovod. Na izlazu sa ovih vodozahvata, odnosno bunara, voda se dezinfikuje, odnosno hloriše i to predstavlja sigurnu prevenciju od eventualnog naknadnog zagađenja.

Ista je situacija i u prigradskim naseljima, znači da se dezinfikovana voda distribuira do potrošača.

Što se tiče uzorkovanja, u gradu postoji oko 70 kontrolnih tačaka, odnosno mernih mesta, a dinamika uzorkovanja je takva da mi svakodnevno imamo realan uvid u kvalitet vode na teritoriji grada.

Dinamika uzorkovanja i broj mernih mesta na mesečnom nivou u prigradskim naseljima propisuje Pravilnik o higijeskoj ispravnosti vode za piće.

U našoj laboratoriji uradi se dnevno između 20 i 25 hemijskih i mikrobioloških analiza, na osnovu kojih, poštujući zahteve važećeg Pravilnika imamo stalan monitoring nad kvalitetom vode u gradu i prigradskim naseljima.

Pored laboratorije naše kuće, analize se rade i u Zavodu za Zaštitu Zdravlja, a sve je to pod nadzorom i stalnom kontrolom Pokrajinske sanitarne inspekcije.

Što se tiče aktivnosti pred letnju sezonu, pored toga da obezbedimo dovoljne količine vode, poseban akcenat se stavlja na to da ta voda bude higijenski ispravna i zadovoljavajućeg kvaliteta. Upravo zbog toga se i rade čišćenja rezervoarskih sistema, hidroglobusa i hidrofora, a u sklopu planskog preventivnog održavanja i ispiranja kompletne vodovodne mreže, a to sve u cilju da bi do naših potrošača stigla zdrava i higijenski ispravna pitka voda.