okt.
2013
9

OGLAS ZA PRODAJU RASHODOVANIH VOZILA

OGLAS ZA PRODAJU RASHODOVANIH VOZILA

JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica u skladu sa odlukom Upravnog odbora broj 49-6/2013. od 11.07.2013. godine, raspisuje:

                                                       O G L A S

Za prodaju rashodovanih vozila putem prikupljanja pismenih ponuda.

 

Redni b.  Proizvođač                                     Godina       Početna cena    Depozit

                Model vozila                              proizvodnje    u dinarima      u dinarima

 

1.          LADA NIVA (BENZIN-GAS)       2002            50.000,00        5.000,00

2.          YUGO-SKALA 55C                      1998            15.000,00        1.500,00

3.          YUGO-SKALA POLY                  1997            15.000,00        1.500,00

4.          YUGO- SKALA 1,3 POLY           2003            15.000,00        1.500,00

 

Razgledanje vozila je omogućeno u periodu od 14. do 18. oktobra 2013. godine od 10,00 do 13,00 časova na adresi Subotica, Trg Lazara Nešića 9/a. Kontakt osoba je Olman Ferenc, kontakt telefon je 024-557-711.

Pravo učešća i opšti uslovi:

Pravo učešća imaju domaća i strana pravna i fizička lica.

Vozila se prodaju u viđenom stanju, bez prava naknadnih prigovora.

Zainteresovana lica su obavezna da uplate depozit u navedenom iznosu prikazanom u tabeli. Uplate se vrše na šalteru JKP"Vodovod i kanalizacija" Subotica ili na tekući račun broj 160-9634-80. Svrha uplate: Depozit i poziv na redni broj vozila u oglasu.

Rok za povrat depozita uplaćenih na tekući račun je najduže 5 dana od dana sprovođenja javnog otvaranja pismenih ponuda. Povrat gotovine na šalteru JKP"Vodovod i kanalizacija" Subotica odmah nakon sprovedenog postupka javnog otvaranja.

U slučaju da pobednik u javnom nadmetanju odustaje od kupovine, isti nema pravo na povrat depozita.

Pored dokaza o uplati depozita ponuđači su obavezni da uredno popune i dostave ponudu zavisno od statusa, za fizička ili pravna lica. Ponuđena cena se iskazuje u dinarima.

Neblagovremene i nekompletne ili neodgovarajuće popunjene ponude se neće razmatrati.

Ponude se dostavljaju u zapečaćenoj koverti sa naznakom "NE OTVARATI" poštom ili ličnom predajom u sekretarijatu na adresu:

 

                             JKP "Vodovod i kanalizacija"

                             Komisiji za prodaju vozila

                             24000 Subotica

                             Trg Lazara Nešića 9/A.

 

Koverat sa ponudom mora biti zatvoren, sa uredno ispisanim nazivom ili imenom i adresom ponuđača.

Obrazac Prijave i Ponude se može lično podići na šalteru dispečerskog centra na adresi Subotica, Trg Lazara Nešića 9/A. ili preuzeti sa sajta www.vodovodsu.rs. Dodatne informacije se mogu zatražiti na telefon  024-557-711.

Krajnji rok za podnošenje ponude je 22. oktobar 2013.godine u 10,00 časova a javno otvaranje ponuda će se održati istog dana u 10,15 časova.

Porez naostvareni promet padaju na teret kupca.

Csatolt állományok

  1. Prijava i ponuda fizičkog lica za učešće u kupovini vozila
    (55 KB) 2013. okt. 9.
  2. Prijava i ponuda pravnog lica za učešće u kupovini vozila
    (56 KB) 2013. okt. 9.