márc.
2008
25

MEĐUNARODNA NAGRADA ZA EVROPSKI KVALITET

JKP ,,Vodovod i kanalizacija” Subotica i direktoru Čeke Imreu, u ponedeljak, 17. marta 2008. godine, Evropska poslovna Skupština u Oksfordu dodelila Međunarodnu nagradu za evropski kvalitet …

Evropska poslovna Skupština, sa sedištem u Oksfordu, Engleska, u ponedeljak, 17. marta 2008. godine u okviru ,,SOKRATOVE CEREMINIJALNE NAGRADE“ dodelila je Javnom komunalnom preduzeću ,,Vodovod i kanalizacija“ Subotica i njenom direktoru, Čeke Imreu

MEĐUNARODNU NAGRADU ZA EVROPSKI KVALITET
ZA USPEŠNOST U POSTIZANJU VISOKOG KVALITETA
PREMA EVROPSKIM STANDARDIMA

Javno komunalno preduzeće ,,Vodovod i kanalizacija“ Subotica nominovano je i dobitnik je ovog visokog međunarodnog priznanja na osnovu sledećih kriterijuma:

• standardan odnos sa potrošačima – korisnicima usluga, kojeg odlikuje stalan rad na podizanju svesti i savesti potrošača o značaju vode kao prirodnog resursa, dvosmerni odnos sa potrošačima – korisnicima usluga i životnim okruženjem i visoki stepen zadovoljstva potrošača sa kvalitetom pruženih usluga, efikasnost interventnih službi i ljubaznost radnika koji imaju intenzivne komunikacije sa javnosšću i korisnicima usluga;
• intenzivan razvoj osnovnih delatnosti u poslednjih 4 godine, kojeg odlikuje izgradnja objekata vodosnabdevanja, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda, od kojih su najznačajniji druga faza dogradnje Fabrike vode i izgradnja novog Prečistača otpadnih voda grada Subotice;
• razvoj menadžmenta – upravljanja kvalitetom, kojeg odlikuje stalna briga i početak procesa standardizacije kvaliteta usluga, od kojih među prvima postizanje kvaliteta pitke vode prema evropskim standardima i preporukama Svetske zdravstvene asocijacije, postizanje kvaliteta otpadnih komunalnih i industrijskih voda mehaničkim, biološkim i hemijskim prečišćavanjem prema najsavremenijim svetskim tehnologijama, sa ciljem zaštite životne sredine, posebno recipijenta, jezera Palić.

Na ovoj, tracionalnoj dodeli, 42-goj po redu, više puta su nominovana preduzeća, organizacije i ustanove iz Srbije, ali ni jedna do sada nije bila dobitnik ovog međunarodnog priznanja. Znači, JKP ,,Vodovod i kanalizacija“ Subotica je prvi poslovni subjekat koji je ovu nagradu dobilo od jedne od najstarijih i najuglednijih evropskih institucija, kao što je Evropska poslovna Skupština.

Slike o događaju u Galeriji u Aktuelnostima.