jan.
2009
20

ZDRAVSTVENI KARTON VODOVODA

U našem Preduzeću je zaposleno ukupno 229 (dvestotinedvadestdevet) radnika, od čega 152 (stopedesetdva) muškarca i 77 (sedamdesetsedam) žena. Na osnovu periodičnih lekarskih pregleda, najčešći rezultati su sledeći: bolesti zuba; deformiteti stopala; deformiteti kičmenog stuba; refrakturne anomalije oka; devijacije nosne pregrade; gojaznost; kardiovaskularna oboljenja; proširene vene; bolesti disajnih organa; bolesti digestivnog trakta itd. Sva ova oboljenja su posledica otežanih uslova rada, ali nisu utvrdjena kao profesionalna oboljenja, uzevši u obzir da je nivo prosečne starosti zaposlenih koja se kreće oko 40 (četrdeset) godina – izjavio Vidaković Željko, inženjer ZNR JKP ,,Vodovod i kanalizacija" Subotica...

JKP „Vodovod i kanalizacija” je od posebnog društvenog interesa za potrošače – korisnike usluga na teritoriji Grada Subotica. U svojoj osnovnoj delatnosti vrši: vodosnabdevanje, odvodjenje i prečišćavanje otpadnih voda.
U našem Preduzeću je zaposleno ukupno 229 (dvestotinedvadestdevet) radnika, od čega 152 (stopedesetdva) muškarca i 77 (sedamdesetsedam) žena. Prema Aktu o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini, najčešće otežane okolnosti ili uslovi u kojima zaposleni obavljaju svakodnevne poslove su: rad po svim vremenskim okolnostima (vlaga, prašina, dubina, osnosno visina, na saobraćajnicama i pored saobraćajnica, učestvovanje u javnom saobraćaju, u skučenom prostoru, sa električnim i mehaničkim orudjima za rad); rad u zagadjenoj sredini u uslovima povećane koncentracije mikropatogenih organizama; rad u sve tri smene; rad sa intenzivnim komunikacijama izmedju zaposlenih i korisnika usluga (dispečeri, blagajnici, referenti za reklamacije, čitači vodomera, inkasanti, vodoinstalateri i poslužioci "Kanal-Jett" vozila); rad sa hlorom i hlornim jedinjenjima; rad sa bakterijama i različitim hemikalijama; kao i rad sa personalnim računarima.
Na osnovu zakonskih uslova, zbog rada sa vodom (koja se tretira kao hrana), zbog sanitarno higijenskih uslova i zbog kontinuiranog praćenja zdravlja zaposlenih – koji istovremeno brinu o zdravlju stanovništva – Preduzeće ima obavezu vršenja predhodnih, godišnjih periodičnih lekarskih pregleda (za sve zaposlene na poslovima sa povećanim rizikom po zdravlje) i šestomesečnih sanitarno-lekarskih pregleda za zaposlene "u kontaktu sa čistom pitkom vodom". Svi zaposleni "u kontaktu sa čistom pitkom vodom" su položili ispit "higijenski minimum" odnosno o sticanju osnovnih znanja o higijeni namirnica i o ličnoj higijeni.
Na osnovu periodičnih lekarskih pregleda, najčešći rezultati su sledeći: bolesti zuba; deformiteti stopala; deformiteti kičmenog stuba; refrakturne anomalije oka; devijacije nosne pregrade; gojaznost; kardiovaskularna oboljenja; proširene vene; bolesti disajnih organa; bolesti digestivnog trakta itd. Sva ova oboljenja su posledica otežanih uslova rada, ali nisu utvrdjena kao profesionalna oboljenja, uzevši u obzir da je nivo prosečne starosti zaposlenih koja se kreće oko 40 (četrdeset) godina.
Radi kvalitetnijeg obavljanja delatnosti i brige o zdravlju zaposlenih, koji te usluge svakodnevno pružaju našim potrošačima – korisnicima usluga, Preduzeće preduzima odgovarajuće zakonske i društvene radno – socijalne mere, kao npr: "beneficirani radni staž", odnosno radna mesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem od dvanaest na petnaest meseci za zaposlene koji neposredno rade: na održavanju vodovodne mreže, na čišćenju septičkih jama, održavanju kanalizacione mreže, čišćenju rešetki taložnika i crpnoj stanici, ukupno 9 (devet radnih mesta); poboljšanje tehničkih uslova rada (npr. laboratorija, baždarnica, održavanje vodovodne mreže, održavanje kanalizacione mreže, održavanje voznog parka, radionice, modernizacija opreme i vozila, obezbedjenje kvalitetne zaštitne opreme (naročito za hloroinstalatere); zamena opasnih materija manje opasnim (gasni hlor – "žavelova voda"); kao i povremena sportska rekracija zaposlenih i letovanje u našem objektu Vikendica na Paliću.