jan
2005
1

2005

Otvorena II faza Fabrike vode na Vodozahvatu – I, dearsenizacija, kojom je kvalitet tretirane sirove vode u pijaću za potrebe potrošača u gradu Subotica usaglašen sa preporukama Svetske zdravstvene asocijacije, direktivama Evropske unije i Pravilnikom Vlade Republike Srbije o higijenskoj ispravnosti vode za piće.

Skupština opštine Subotica donela odluku o izgradnji novog Uređaja za prečišćavanje otpadnih voda grada Subotice kojom će se povećati kapaciteti prečišćavanja u skladu sa razvojnim potrebama potrošača i pored mehaničkog i biološkog, obezbediti hemijsko prečišćavanje (fosfor i azot) otpadnih voda u cilju zaštite recipijenta, jezera Palić.