Pregled potrošačke kartice

Petocifreni ili šestocifreni broj na Vašem računu
JMBG vlasnika stambenog objekta