jan
1995
1

1995

Završava se kolektor VII. i kolektor O. (ovim je kompletirana osnovna kanalska mreža grada).

Otvara se kanal Tisa - Palić, kojim se u jezero dovodi sveža voda iz reke Tise.