нов
2010
11

Sa sednice Skupštine grada, održane 28. oktobra 2010. godine

IMENOVAN NOVI DIREKTOR VODOVODA

Skupština grada svojom odlukom na sednici, održanoj 28. oktobra 2010. godine, imenovala SNEŽANU PEJČIĆ, dipl.inž.građ., za direktora JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica na mandatni period od četiri godine.

Upravni odbor JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica je 29. septembra 2010. godine doneo odluku o raspisivanju konkursa za imenovanje direktora ovog Preduzeća. Konkurs je obajvljen u listu „Subotičke novine“, „Magyar Szó“ i „Hrvatska riječ“. Rok za podnošenje prijave bio je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Blagovremeno su predate dve prijave na konkurs, od kojih je jedna prijava bila nepotpuna. Upravni odbor na sednici održanoj dana 21. oktobra 2010. godine je izvršio otvaranje i čitanje prijava. Isti organ je nakon ocenjivanja ispunjenosti konkursom predviđenih uslova doneo odluku da se predloži Skupštini grada Subotice da se za direktora JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica imenuje Snežana Pejčić, dipl.inž.građ. na mandatni period od četiri godine, što je Skupština grada i učinila donetom odlukom – rešenjem o imenovanju direktora ovog Preduzeća, na svojoj sednici održanoj 28. oktobra 2010. godine.

Snežana Pejčić rođena je 22. oktobra 1965. godine u Kraljevu.

Osnovnu i srednju građevinsku školu završava u Kraljevu, a Građevinski fakultet, hidro – sanitarni smer, sa zvanjem diplomiranog inženjera građevine – u Subotici.

Tokom 1993. godine radi kao referent osiguranja u Osiguranje „DUNAV“, a potom od 1993. do 1995. godine kao odgovorni izvođač radova u PP „FILIP“ i GP „STANDARD“ Subotica. Od 1995. do momenta imenovanja za direktora JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica obavlja poslove građevinskog inspektora u Gradskoj upravi Subotica.

Pored konkursom predviđene dokumentacije, Snežana Pejčić podnosi i Program rada za mandatni period od 2010. do 2014. godine, koji sadrži:

-          Uvodne napomene

-          Istorijat i postojeće stanje Preduzeća

-          Pravci i ciljevi razvoja i

-          Rezime.

Sa programom se možete detaljnije upoznati na ovoj web strani.

Приложени фајлови

  1. Програм рада директорице Водовода 2010 - 2014.
    (85 KB) 12.11.2010.