мар
2011
22

PREDSTAVLJANJE PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2011.

PREDSTAVLJANJE PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2011.

Skupština Grada usvojila je Program poslovanja JKP „Vodovod i kanalizacija” Subotica za 2011. godinu na svojoj sednici održanoj dana 24. februara 2011. godine

Prilikom predstavljanja Programa poslovanja JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica za 2011. godinu, želela bih, pre svega, da se sa nekoliko reči osvrnem na procenu rezultata poslovanja Preduzeća za 2010. godinu.

Predviđeni prihod Preduzeća je oko 517 miliona dinara. Što se rashoda tiče, procenjeno je njegovo ostvarenje od oko 691,2 miliona dinara. Iz ovoga proizilazi očekivani gubitak od 174,5 miliona dinara. Ovaj očekivani gubitak je rezultat, pre svega:

 • Nastalih negativnih kursnih razlika,
 • Negativnih efekata ugovorene valutne klauzule, a koji je u najvećem delu rezultat kredita uzetog za uređaj za prečišćavanje otpadnih voda,
 • Visoke amortizacije građevinskih objekata i opreme, takođe kao posledice započetog obračuna amortizacije na liniji vode novog uređaja za prečišćavanje, kao i
 • Ispravke zastarelih potraživanja od kupaca.

Taj gubitak će se adekvatnim odlukama pokriti tokom ove godine na teret osnovnog kapitala preduzeća.

Što se cena pitke vode tiče, zajedno sa odvođenjem i prečišćavanjem, Memorandumom o budžetu je predviđeno povećanje od 5,8 % u odnosu na decembar 2010. godine i to kumulativno za celu godinu. Ovim programom, a u skladu sa uputstvom Osnivača, predvideli smo korekciju cena od 01. aprila ove godine, i to za 5,8 % samo kod fizičkih lica, što će iznositi 75 dinara po kubiku sa PDV – om, a kod ostalih kategorija potrošača, cene ostaju na istom nivou kao što su od juna 2010. godine.

Sobzirom na ovo, planirani ukupan prihod u 2011. godini, a što podrazumeva najvećim delom prihod od osnovne delatnosti je u visini od 573,6 miliona dinara.

Planiranukupni rahod za 2011. godinu je u visini od 638,6 miliona dinara, a što je za oko 8 % niže od očekivanog ostvarenja u 2010. godini. Strukturu planiranog rashoda čine:

 • Sa 36 % zarade i ostala lična primanja zaposlenih u iznosu od skoro 228 miliona dinara, i u potpunosti su u skladu sa uputstvom Osnivača,
 • Sa 27 %, a u iznosu od 175 miliona dinara, su troškovi amortizacije građevinskih objekata i opreme, od kog iznosa se na amortizaciju novog uređaja za prečišćavanje odnosi 32 %,
 • Troškovi materijalasu planirani u iznosu od 107 miliona dinara, što je učešće od 17 % u ukupnim troškovima. U odnosu na očekivano ostvarenje u 2010. godini, planirano je povećanje za 26 %. Povećanje se, pre svega, odnosi na nov trošak u vidu kupovine ferihlorida i polielektrolita – neophodnih komponenti za potrebe rada uređaja za prečišćavanje otpadnih voda. Pored toga, deo povećanja ovih troškova se odnosi i na kupovinu rezervnih delova, što za potrebe obnavljanja zastarele opreme, što za potrebe održavanja zastarelog voznog parka,
 • Sa 13 %, tj. sa 84 miliona dinara, učestvuju ostali poslovni rashodi, od kojih se 28 % odnosi na fiksni trošak (troškovi analize vode, naknade prema Pokrajinskim Sekretarijatima za korišćenje i odvodnjavanje voda i naknade za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta). Preostali deo je planiran u skladu sa realnim potrebama Preduzeća,
 • 7 % troškova se odnosi na finansijske rashode, odnosno 44,5 miliona dinara. U ovom delu troškova se evidentiraju negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule, kao i rashodi po kamatama. U planu smo predvideli nivo kursa 108 dinara za 1 euro, što je predviđen kurs i u budžetu Grada.

 

Iz svega do sada iznetog, proizilazi planirani gubitak za 2011. godinu u visini od oko 65 miliona dinara.

Što se likvidnosti tiče, u ovoj godini planiramo procenat naplate u visini od 93 % od osnovne delatnosti i 100 % od sporedne delatnosti preduzeća. To znači da bi ukupan plan sopstvenih finansijskih sredstava bio u nivou od 562,2 miliona dinara. Iz ovih sredstava prvobitno se pokrivaju svi troškovi tekućeg poslovanja u iznosu od 432,8 miliona dinara, te nam ostaje 129 miliona dinara za ulaganje u razvoj. Od ovog iznosa prvo ćemo pokriti obaveze otplate 7. i 8. anuiteta glavnice kredita za Prečistač u visini od 90 miliona dinara, poslednju ratu za kupovinu nekretnine „Rasveta“ u iznosu od 10,4 miliona dinara i 12,4 miliona dinara što se odnosi na ugovorene (započete), a nezavršene investicije iz 2010. godine, kao i druge, manje ugovorene obaveze. Tako nam ostaje 3,5 miliona dinara za planirano investiranje iz sopstvenih sredstava.

Međutim, nama je po planu potrebno skoro 143 miliona dinara sopstvenih sredstava za nova ulaganja. Ovaj nedostatak od oko 140 miliona dinara, preduzeće će pokušati da obezbedi preko donacija, kredita poslovnih banaka, kao i konkurisanjem kod različitih domaćih i stranih fondova.

U delu Programa koji se odnosi na investicije, vidi se da je planiran ukupan iznos u visini od 1.171,6 miliona dinara – zajedno sa ulaganjima iz sopstvenih sredstava, a što sam malopre napomenula. Pored toga, ostali deo sredstava će se obezbediti od Fonda za kapitalna ulaganja AP Vojvodine, od NIP – a, od mesnog samodoprinosa, kao i putem konkurisanja kod republičkih ministarstava i pokrajinskih sekretarijata.

Ovde bih istakla nekoliko najznačajnijih investicija, i to u delu projektovanja, one koje se odnose na vodozahvate i distributivnu mrežu, pre svega:

 • Projekat magistralnog voda, Horgoški put – desna strana,
 • Povez istočnog i zapadnog kraka,
 • Projekat vodosnabdevanja naselja Gornji i Donji Tavankut i Ljutovo i
 • Projekat centralnog kompleksa Bački Vinogradi.

Što se tiče kolektorske i kanalizacione mreže, najznačajniji su projekti:

 • Povez Subotica – Palić sa crpnom stanicom,
 • Projekat za deponiju mulja,
 • Revizija generalnog rešenja kolektora, kao i
 • Projekat prečistača naselja Bajmok.

Kada je reč o izgradnji, akcenat bih stavila na bušenje novih bunara, kao i na revitalizaciju postojećih, jer je ovo od vitalnog značaja za uredno snabdevanje vodom građana Subotice, a pre svega, zbog činjenice da u prethodne dve godine u ovom delu nisu vršena veća ulaganja.

Takođe, planirano je ulaganje u vodovodnu mrežu u Lošinjskoj ulici, na Horgoškom putu zajedno sa ulicom Jožefa Hegediša i izgradnju magistralnog cevovoda Subotica – Ljutovo.

Značajno je spomenuti izgradnju prve faze Kolektora – II u ulici Sonje Marinković do ulice Maksima Gorkog, kao i drugu i treću fazu kolektora – II i izgradnju Kolektora VII.

Rekla bih još nešto u delu koji se odnosi na kadrove Preduzeća, što je jedan od najznačajnijih kvaliteta JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica. U 2010. godini u našem Preduzeću bilo je zaposleno mesečno 235 radnika, a planirani broj zaposlenih u 2011. godini je 231 radnik. Detaljna analiza postojeće organizacione strukture pokazale je da tehnološki proces u preduzeći nije u potpunosti pokriven, pa će se u 2011. godini, zbog toga, pristupiti reorganizaciji određenih organizacionih delova u preduzeću, sa posebnom pažnjom na uređaj za prečišćavanje otpadnih voda. Ovo će imati za posledicu izmenu same sistematizacije radnih mesta i izmenu organizacione šeme, koja je u prilogu ovog teksta.

I na kraju, ali ne i najmanje važno, treba reći da u ovoj godini  preduzeće planira standardizaciju, odnosno uvođenje ISO standarda, što će sa postojećim HACCP standardom osigurati bezbednost kvaliteta vode u svakom koraku procesa i unapređenje ukupnih usluga u radu preduzeća.

 

Snežana Pejčić, dipl.inž.građ., direktor JKP