јун
2011
2

ODOBRENI PROJEKTI I NJIHOVA REALIZACIJA TOKOM 2011.

TAVANKUT I LJUTOVO DOBIJAJU VODU IZ VODOVODA

Vreme tranzicije kroz koji prolazi naša država nosi sa sobom neka nova pravila ponašanja i zakonitosti koja se dešavaju u svim segmentima života čoveka, pa i u oblastima koje se odnose na snabdevanje vodom.

Period koji je pred nama jednostavno nas tera i nalaže nam da budemo što spremniji i brži za evropske integrativne tokove, da stvorimo dobre uslove za privlačenje investitora i donatora, i što je najvažnije, da usluge, prioritetno vodosnabdevanja, a zatim i odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda prema potrošačima budu u skladu sa svim regulativama nacionalnog i evropskog porekla.

U razvojnim dokumentima, radi ostvarenja pomenutih ciljeva, struka JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica je izradila Strategiju razvoja osnovne delatnosti do 2026. godine i Studiju izvodljivosti, kao temelja, tj. najvažnijeg dokumenta koji je glavna baza za izradu i pripremu idejnih i glavnih projekata za sve vitalne elemente sistema.

Strateškim opredeljenjima JKP “Vodovod i kanalizacija” prethodila je precizna analiza stanja i tačno definisanje zadatih ciljeva i tehničko – tehnoloških uslova za svako varijantno rešavanje problema i razvojnih potreba u vodosnabdevanju, odvođenju i prečišćavanju otpadnih voda.

Najveći problemi po prioritetima, koji se javljaju duži niz godina unazad, odnose se, uglavnom na:

1.      Nedostatak i potreba obezbeđenja projektno – tehničke dokumentacije, naročito za vangradske sisteme, bez koje se ne može odlučivati o prioritetima i aplicirati na domaće i strane izvore finansiranja;

2.      Velika finansijska sredstva za investiranje, koja prevazilaze mogućnosti ne samo JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica, nego i Grada;

3.      Veliki broj zahteva MZ i građana za izgradnju i proširenje sekundarne vodovodne i kanalizacione mreže, gde postoji više problema koje je potrebno prethodno rešiti:

·         Nedostatak ili potreba rekonstrukcije postojećih magistralnih cevovoda i kolektora – zbog čega ne postoje tehnički uslovi za izgradnju mreže i priključenja;

·         Nije izvršena regulacija svih delova područja Grada kojim se vrši rezervacija javnog zemljišta za komunalnu infrastrukturu;

·         Nelegalizovana izgradnja stambenih objekata zakonski onemogućuje, odnosno zabranjuje priključenje na infrastrukturnu mrežu.

JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica se, poštujući domaće i evropske norme i standarde, u svojim strateškim dokumentima i operativnom radu opredelilo za vodosnabdevanje, kao prioritet prioriteta, što obuhvata sledeće:

1.      Kvalitet vode za piće mora da zadovolji važeći Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za piće, tj. preduzimanje mera da se iz sirove vode tehničko – tehnološkim tretmanom otklone štetni sastojci: gvožđe, arsen i amonijak u granicama ispod maksimalno dozvoljenih koncentracija;

2.      Obezbeđenje minimalno prihvatljivih pritisaka vode u distributivnoj mreži za sve kategorije korisnika od 3 bara;

3.      Dovoljne količine vode svim potrošačima na teritoriji Grada, uz obezbeđenje rezervi od 30 %.

Prethodne uvodne napomene bile su neophodne, kako bi javnost, ovde prisutni predstavnici MZ i mediji razumeli vreme i poteškoće u kojima se struka i rukovodstvo Preduzeća nalazi i značajne napore koje preduzimamo da “korak po korak” u saradnji sa gradskim institucijama i organima sistemski otklanjamo prepreke na putu osnovnih i kvalitetnih urbano- razvojnih potreba grada Subotice i prigradskih MZ i naselja.

U tom smislu, danas na ovoj PRESS konferenciji želim da Vas upoznam sa odobrenim projektima u kapitalne i sekundarne objekte i mrežu u određenim MZ, kojim su se stekli uslovi za njihovu realizaciju:

Glavni magistralni vod Subotica – Ljutovo – Donji Tavankut –

Gornji Tavankut

Tokom 1991. je izrađeno Generalno rešenje vodosnabdevanja MZ Tavankut kojim je dimenzionisan vodovodni sistem kroz četiri varijante, za Ljutovo, Donji i Gornji Tavankut. Varijante su obuhvatale rešenja: od pojedinačnih sistema za svako naselje, preko grupnog - zajedničkog vodosnabdevanja, pa sve do pridruživanja distribucionih mreža ovih naselja sa gradskom mrežom Subotice.

 

2008. je urađena Aktuelizovana analiza Generalnog rešenja. Promenjeni su pojedini parametri za sistema vodosnabdevanja, umesto nekih prevaziđenih rešenja, aktuelizovana su nova, racionalnija i efikasnija tehnička, tehnološka i ekonomsko – finansijska rešenja.

Na osnovu navedene dokumentacije i sagledavanja mogućnosti distribucione mreže grada Subotice, JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica se odlučilo na pripajanje budućih distribucionih mreža Ljutova, Donjeg i Gornjeg Tavankuta na gradsku mrežu. Povezivanje mreža će se izvršiti magistralnim vodovodom. Ovo rešenje obezbeđuje snabdevanje vodom ovih naselja sa Centralnog vodozahvatnog kompleksa Grada, Vodozahvata – I, na kojem se vrši tretman sirove vode i uklanjaju štetni sastojci u skladu sa Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće. Takođe, ovo rešenje pored aspekta kvaliteta vode je i ekonomski značajno opravdanije, jer se time zamenjuju velika ulaganja u posebne, pojedinačne, disperzne objekte vodosnabdevanja za svako naselje pojedinačno.

Predmet projekta je magistralni vod dužine 15 km koji sadrži i rezervoar, crpnu stanicu i opremu za dodatno hlorisanje.

Magistralni vodovod

Magistralni vodovod će biti, kao što sam rekla, dužine 15 km i gradi se od PE cevi različitih prečnika, od 225 do 315 mm. Duž cevovoda su predviđeni elementi koji obezbeđuju siguran rad sistema.

Dezinfekcija vode

Dezinfekcija vode, kao sanitarno – higijenska mera dovođenja vode u distributivnoj mreži u ispravno stanje, predviđena je natrjum hipohloritom na dve lokacije magistralnog vodovoda, uz sam priključak na distribucionu mrežu grada i uz rezervoar u Ljutovu. Ove lokacije će obezbediti dovoljne količine hlora, prva u magistralnom vodu, a druga stanica obezbeđuje hlor u mreži sva tri naselja.

Rezervoar i crpna stanica

Funkcija rezervoara u sistemu vodosnabdevanja je obezbeđenje kontinuiteta količina potrebne vode, u odnosu na potrošnju, njegova usvojena zapremina je 600 m³. Crpna stanica će obezbeđivati neophodni nivo pritisaka vode u mreži od 3 bara.

Finansiranje projekta:

Tokom ove godine, JKP Vodovod i kanalizacija Subotica je uz pomoć Sekretarijata za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu AP Vojvodina finansirao izradu Glavnog projekta snabdevanja vodom ovih naselja, koji sa lokacijskom dozvolom i dozvolom za gradnju iznosi oko 5 miliona dinara. Glavni projekat je odobren.

Takođe, podnet je zahtev Fondu za kapitalna ulaganja AP Vojvodine za realizaciju izgradnje prve faze magistralne mreže od Subotice do Ljutova u dužini od 7940 m u iznosu od 85 miliona dinara. Ukupna vrednost celokupne investicije iznosi 250 miliona dinara.

Realizacijom ovog projekta rešava se problematika snabdevanja vodom za piće

za oko 5.200 stanovnika Tavankuta i Ljutova !

 

Izrada Glavnog projekta i izgradnja sekundarne kanalizacione mreže

u ulici Albe Vidakovića u MZ Aleksandorovo

U ovoj ulici u MZ Aleksandrovo neophodno je bilo da se izvrši izgradnja novog kanalizacionog voda, zbog tehničkih, funkcionalnih, pravnih i drugih nedostataka, koji su utvrđeni proverom stanja dosadašnjeg, inače nelegalno izgrađenog i nefunkcionalnog voda.

Proverom stanja sadašnjeg kanalizacionog voda u ul. Albe Vidakovića od strane struke JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica utvrđeni su sledeći nedostaci i nepravilnosti

·         kanal je tehnički neispravan,

·         kanal nije izgrađen na javnoj površini već na privatnom vlasništvu,

·         dimenzije kanala kao i kvalitet gradnje ukazuju da nije moguće nesmetano funkcionisanje,

·         s pravnog gledišta u pitanju je neovlašćena izgradnja i priključenje na javnu kanalizaciju i bespravno korišćenje usluge u trajanju od 13 godina čime je učinjena povreda člana 8. i člana 12. Odluke o javnoj kanalizaciji,

·         legalizacija izgrađenog kanalskog sistema u ulici Albe Vidakovića nije moguća, jer je kanal zbog loše izvedbe građevinskih radova tehnički neispravan i nedostaju mu nužne šahte bez kojih nije moguće održavanje.

Provera stanja izvršena je na osnovu učestalih zahteva građana iz ove ulice i MZ za intervencijama ekipa našeg Preduzeća na održavanju kanalizacione mreže, zbog začepljenja i nepropusnosti kanala, naročito nakon većih i dugotrajnih kiša.

U saradnji između MZ Aleksandrovo, Gradskog veća – resora za komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine i JKP”Vodovod i Kanalizacija” Subotica, postignut je dogovor da se u ovoj ulici, poštujući tehničke norme, standarde i uslove, izgradi novi kanalizacioni vod.

Glavni projekat sa odobrenjem za gradnju finansirao je JKP ”Vodovod i kanalizacija” Subotica u iznosu od oko 100.000 dinara.

Mesna zajednica će finansirati izgradnju kanalizacione mreže u ulici Albe Vidakovića. Cena izgradnje prema Glavnom projektu je oko 1.700.000 dinara

Ukupna dužina sekundarne mreže iznosi 150 m , a predviđeni materijal je PVC, prečnika od 250 mm.

Recipijent za predmetnu  kanalizaciju je postojeći kolektor gradske kanalizacije u ulici Rutai Ištvana.

Realizacijom ovog projekta rešava se problematika odvođenja otpadnih i atmosferskih voda za oko 50 stanovnika iz ove ulice !

 

Projektno – tehnička dokumentacija i izgradnja sekundarne kanalizacione mreže u MZ “Željezničko naselje”

Sredstva za izradu projektno - tehničke dokumentacije i odobrenja za izgradnju za ulice: Antuna Vrančića (288 m), Ernea Kiša (224 m), Sentđerđi Alberta i Arpadova (200 m), Nova (88 m), Timočka (178 m) i Učiteljska (228 m), obezbedilo je  JKP ”Vodovod i kanalizacija” Subotica u vrednosti od oko 600.000 dinara.

Na osnovu Glavnog projekta, potrebna sredstva za realizaciju izgradnje kanalizacione mreže u ovim ulicama u iznosu od oko 9.500.000 dinara obezbeđuje Grad Subotica.

Realizacijom ovog projekta rešava se problematika visokih podzemnih voda, plavljenja podrumskih prostorija, podrivanja temelja kuća, zasićenost septičkih rupa, plavljenja i prohodnosti ulica i odvođenja otpadnih i atmosferskih voda za oko 250 stanovnika ovih ulica !