Способности менаџера - неисцрпне !
сеп
2011
13

SEMINAR „MENADŽMENT I POSLOVNI PROCESI“

SEMINAR „MENADŽMENT I POSLOVNI PROCESI“

JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica je za poslovodstvo, rukovodioce sektora, šefove radnih jedinica i stručne saradnike poslovodstva organizovalo Seminar „Menadžment i poslovni procesi“, u saradnji sa subotičkim Ekonomskim fakultetom.

Seminar pohađa najodgovorniji menadžerski sloj preduzeća.

Cilj seminara je usavršavanje i razvoj njihovih menadžerskih spospobnosti, sticanje znanja i novih veština, kako bi se uspešno uhvatili „u koštac“ sa neodložnim promenama u našem društvu i u komunalno – vodoprivrednoj delatnosti.

Strategijom razvoja osnovne delatnosti – vodosnabdevanja, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda, srednjoročnim i godišnjim planovima, subotički „Vodovod“ je planirao i realizuje poslovne aktivnosti koje su kompatibilne sa tranzicionim putem Srbije i javnog sektora, kojem i mi pripadamo, ka članstvu u Evropskoj uniji.

Te poslovne aktivnosti odnose se na uvođenju, primeni i poštovanju međunarodnih normi i standarda, koji se odnose na modernizaciju upravljanja, organizovanja, funkcionisanja i razvoja delatnosti i preduzeća kojima se ove značajne za život i privređivanje – delatnosti, poverene na upravljanje.

Jučerašnjim prvim predavanjem, koje je održao Petar Balažević, master prava, zamenik direktora i razgovorom sa učesnicima Seminara na temu „Trendovi razvoja vodosnabdevanja u svetu i zemljama u tranziciji“ pokušali smo i nadam se, uspeli, da ih pripremimo za očekujući ambijent i najznačajnije promene, koje se odnose na:

  • Organizaciono – vlasničku transformaciju preduzeća vodosnabdevanja;
  • Uvođenje tržišno – ekonomsih uslova u poslovanje i u ove delatnosti;
  • Racionalizaciju tehničkih sistema – od kojih su najznačajniji smanjenje gubitaka vode u distribuciji i savremeno održavanje sistema;
  • Dosledno poštovanje svih regulativa nacionalnog i evropskog porekla – od kojih je najznačajnija ona koja se odnosi na kvalitet vode za piće;
  • Politika cena usluga, primerena novim ekonomskim uslovima poslovanja.

Takođe, i drugo predavanje, koje održao Petar Balažević, odnosilo se na predstojeće promene, na strateške pravce restruktuiranja JKP u Srbiji. Izdvajam najznačajnije zaključke:

  • Cilj Strategije je da država i lokalne samouprave sprovedu reformske korake kojima će unaprediti pružanje komunalnih usluga uz smanjenje troškova
  • Zato što JKP obavljaju delatnosti od opšteg interesa, transformacija JKP se ne može vršiti na isti način kao privatizacija društvenih preduzeća. U tom kontekstu, ciljevi reforme JKP se ne mogu izjednačiti sa privatizacijom, odnosno transformacijom javne svojine u JKP u privatnu svojinu
  • Malo je verovatno da će potpuna privatizacija JKP biti moguća čak i na srednjoročnom planu
  • Zbog toga su aktuelni pravci reforme JKP u cilju njihove organizacione transformacije u privredna društva kao i razvijanju alternativa za ulazak privatnog kapitala u ovaj sektor. U vezi s tim, učešće privatnog sektora je deo opšte strategije transformacijeJKP.

Sledeće predavanje će za temu imati jednu od najvažnijih međunarodnih normi, prelazak na procesno orjentisanu organizaciju i poslovanje, kao prvog koraka u uvođenje međunarodnog standarda menadžmenta – upravljanja kvalitetom usluga. Na taj način se definišu ključni poslovni procesi, postupci i procedure, a putem monitoringa i indikatora – uspostavljaju se objektivno  merljivi kriterijumi za izvođenje ocene efikasnosti i uspešnosti postizanja programskih ciljeva na svim nivoima Preduzeća.

Učenje i primena inovacija u kontekstu strateškog upravljanja su više nego aktuelne u sadašnjem trenutku.

Sposobnost organizacija za postizanje postavljenih strategijskih ciljeva zavisi, pre svega, od moći organizacije da uči i da se razvija.

Inovacija i unapređenje proizvoda,  usluga i procesa mogu se postići unapređenim znanjima i veštinama osoblja, primenom savremenih informatičkih tehnologija i upravljanim procesima organizacije. Stoga, da bi organizacija imala moć da postigne operativne i razvojne ciljeve, mora ulagati u osoblje, sisteme i procedure.

Princip kontinuiranog učenja, ili učenja celog života, postao je imperativ savremenog poslovanja.