jul
2013
9

Seminar za zaposlene u JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica

UPOZNAVANJE SA POSLOVNIKOM IMS

U petak protekle nedelje (5. jula 2013. godine) većina zaposlenih u JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica upoznati su sa Poslovnikom integrisanog sistema upravljanja kvalitetom i zaštitom životne sredine. IMS koji je dokumentovan ovim Poslovnikom, procedurama i uputstvima, urađen je prema zahtevima standarda ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004 i primenjuje se u sertifikovanim oblastima preduzeća.

Akcenat ove obuke dat je na trajni cilj preduzeća, koji se odnosi na kontinuirano unapređenje kvaliteta svih vidova delatnosti, pri čemu se kvalitetom vode brine o zdravlju korisnika i očuvanju životne sredine, a merama zaštite na radu – o bezbednosti i zdravlju zaposlenih.

Početak obuke ukazao je zaposlenima na to šta misle, koliko su zadovoljni i kako potrošači ocenjuju kvalitet usluga koje im pruža naše preduzeće. Usluge vodosnabdevanja su ocenjene najbolje u odnosu na ostalih 12 javnih usluga u gradu i prigradskim naseljima, sa prosečnom ocenom 4,11, a usluge odvođenja otpadnih voda (kanalizacije) sa ocenom 3,80 od 355 anketiranih ispitanika tokom 2008 – 2012. godine.

Tokom daljeg predavanja zaposleni su upoznati sa 12 procesa od kojih su ključni proizvodnja, pružanje usluga i prodaja. Pažnja je posvećena i odgovornostima, ovlašćenjima i komuniciranju, kako od strane rukovodstva, tako i od svih zaposlenih u preduzeću.

Obezbeđenje i upravljanje resursima čini značajnu ulogu u realizaciji usluga i proizvoda preduzeća, koji su usmereni na procedure efektivnog i efikasnog rešavanja zahteva korisnika. Proces nabavke je, takođe, veoma bitan proces, jer se zasniva na transparentnosti, stručnim tehničkim specifikacijama i zahtevima radi pravilnog odabira kvalitetnih isporučilaca i autorsa/davalaca usluga. Posebna pažnja ukazana je na njhovo periodično vrednovanje, jer se njihova dobra i usluge ugrađuju u krajnji proizvod i usluge našeg preduzeća prema korisnicima i oni čine njihovu dodatu vrednost.

Na kraju, ista pažnja posvećena je merenjima, analizama i poboljšanjima koje menadžment preduzeća preduzima po svim segmentima svog poslovanja.

Predavanje u okviru obuke zaposlenih održao je Petar Doroslovački, dipl.inž.inf, koji je predstavnik poslovodstva za upravljanje kvalitetom i zaštitom životne sredine i autor ovog teksta za internet stranicu preduzeća.