мар
2010
8

NEĆEMO BITI KOČNICA PRIVREDNOM RAZVOJU GRADA

Subotica je specifičan grad po mnogo čemu i oduvek se trudila da bude putokaz razvoja, kako privrednog, tako i društvenog života. Kao građani, imamo puno pravo da budemo ponosni kada znamo da mnogi Suboticu doživljavaju kao stanište, kao svoje ,,parče” jednog grada, kao pravo mesto za življenje, privređivanje i stanovanje.
U tom kontekstu i naše Preduzeće, koje ovih dana obeležava skoro pola veka postojanja (48 godina), sasvim sigurno je doprinelo umnogome takvom doživljavanju Subotice. Ne osporavajući dosadašnji tok razvoja u pružanju usluga vodosnabdevanja, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda, ne smemo se zadovoljiti sa trenutnim stanjem.
To nezadovoljstvo odnosi se na poslednji period od deset i više godina, jer smo se u tom periodu morali suočiti sa problemom relanih potreba, kako individualnih, tako i preduzetničko – privrednih potrošača. Taj proces ,,bez odgovora na potrebe razvoja” moramo zaustaviti ! Subotički Vodovod, bez obzira na poteškoće i dalje mora da bude primer ostalim javnim komunalnim preduzećima, kako u Subotici, tako i u Srbiji, i šire. Na to nas obavezuje skoro poluvekovna tradicija i veoma odgovoran odnos rukovodstva Grada, njegovih građana, privredne i društvene strukture prema ovoj, od opšteg društvenog interesa, delatnosti.
Što se investicija u razvoj ove delatnosti na urbanom prostoru ovog Grada tiče, možemo reći da smo, na osnovu dugoročne Straregije razvoja vodosnabdevanja, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda, kao osnovnih delatnosti, u velikoj meri pripremili projekte od kapitalnog značaja. Sa tim projektima smo upoznali i predali ih na ,,adrese” gradonačelnika, gradskog menadžera, zamenika gradonačelnika za razvoj infrastrukture, Agencije za Lokalni Ekonomski Razvoj, kao i prema Fondovima za razvoj i nadležnim ministarstvima i državnim insitucijama Vojvodine i Srbije. Ubuduće, na osnovu sopstvenog praćenja i saradnje sa Gradskim većem i Agencijom za Lokalni Ekonomski Razvoj, tragaćemo i za sredstvima pretpristupnih fondova Evropske unije i drugih međunarodnih fondova i donacija, koji se odnose na podsticaj izgradnje komunalne infrastrukture, kao osnove za uspostavljanje ambijenta za privredno – ekonomsko funkcionisanje i razvoj lokalnih sredina i gradova.
Pored kapitalnih ulaganja, moramo imati u vidu i civilizacijske potrebe građana na početku XXI veka, a koji su organizovani i koje zastupaju mesne zajednice na području Grada Subotice. U ovom momentu vodimo razgovore sa predstavnicima svih mesnih zajednica, usaglašavamo njihove potrebe sa mogućnostima Preduzeća, da bi rezultat svega toga bila prioritetna lista ulaganja u razvoj sekundarnih vodovodnih i kanalizacionih mreža i što većeg priključenja domaćinstava, sa akcentom na ne samo finansijsku, nego i na stručno - tehničku pomoć iz našeg Vodovoda.
Pored standardnih, investicija tehničke prirode u 2010. godini, u fazi smo izrade nekoliko razvojnih projekata koji će unaprediti rad postojećeg sistema sa posebnim akcentom na ekologiju. Ili tačnije rečeno, na ekonomsku ekologiju. Ovih dana u Subotici je održan sipmpozijum na temu alternativnih i obnovljivih energija, uz značajnu podršku Grada, naučno obrazovnih institucija, nevladinih organizacija, ali i podršku našeg Preduzeća. Želimo da se bio-gas, koji se tehničko – tehnološkog metodom izdavaja iz mulja, kao nus – produkta, pretoči u alternativni izvor energije na novom gradskom Prečistaču, ali i da mulj ne bude samo puki otpad, nego da uz njegovo isušivanje i oplemenjavanje, putem ispitivanje i provere, on nađe primenu za poljoprivredne potrebe.
Sigurno, tj. pouzdano snabdevanje potrošača kvalitetnom, zdravom pijaćom vodom, naročito u letnjoj sezoni, kada je povećana potrošnja, naš je osnovni, prvobitni zadatak, kada je reč o poverenoj delatnosti od strane Gradske uprave našem Preduzeću. Stanje resursa, kapaciteta i stalna kontrola kvaliteta vode garant su da ,,Subotica neće ostati žedna” ni u toku letnje sezone 2010. godine.
U procesu smo organizacionih promena koje se baziraju na podređenosti svih zaposlenih funkcionisanju i razvoju tehničko – tehnološke trake prema potrebama delatnosti, a to znači i prema potrebi okruženja kojeg opslužujemo. Cilj je da ostvarimo zahtev, kako države, tako i Gradske uprave, za racionalizacijom javnog sektora, ali da time ne uništimo osnovni potencijal obima i kvaliteta usluga koji se od nas, na osnovu dosadašnje tradicije, očekuje. Pri ovome, posebno želim da akcentiram nedovoljno iskorišćen, bolje rečeno angažovan, neiscrpan humani resurs, tako da putem unutrašnjih rezervi dostignemo kvalitativne promene u odnosu, kako menadžmenta, tako i svih zaposlenih na rad.
Cilj ovih, pomenutih organizacionih promena je racionalan, efikasan i kvalitetan rad i usluge prema našim korisnicima, što je i smisao postojanja našeg Preduzeća. I do sada smo tom cilju pristupali vrlo odgovorno. Pokrenuli smo unutar Preduzeća projekat formiranja CALL centra, jer želimo dosadašnji stalan, 24 – časovni kontakt sa korisnicima usluga, takođe, da podignemo na kvalitetniji nivo, optimalnim praćenjem tokova informacija, bržim odgovorom na zahteve, reklamacije i žalbe građane, proširenjem komunikacionih tehnologija u odnosu na postojeće i odgovorajućom modernizacijom softwera i hardwera, a sve u cilju povećanja efikasnosti i interventnosti naše javne službe i obezbeđenja odgovarajućih, javno dostupnih, transparentnih, statistika koje to potvrđuju na trenutnom, dnevnom, periodičnom i godišnjem nivou.
Za ovu, 2010. godinu, neprikosnoveni, najveći zadatak nam je, da se u što kraćem roku privede kraj izgradnje novog gradskog Uređaja za prečišćavanje otpadnih voda. Bez obzira na žestoke kritike na ovu investiciju, moram ukazati na to, da u Srbiji ona momentalno predstavlja jednu od najsavremenijih ekoloških, komunalnih i vodoprivrednih sistema takve vrste i namene. Takođe, želim da istaknem da nova linija vode koja je puštena u pogon maja prošle godine u lagunski sistem jezera Palić upušta kvalitetno prečišćenu upotrebljenu vodu, čiji kvalitet odgovara nastrožijim kriterijumima Direktiva Evropske unije.
Javno komunalno preduzeće ,,Vodovod i kanalizacija” Subotica 12. marta ove godine obelažava svoju godišnjicu postojanja i rada, od davne 1962. godine. Ni u jednoj fazi dosadašnjeg rada, pa tako i danas i ubuduće, ovo Preduzeće, na osnovu svog mukotrpnog stečenog imidža i ugleda, ne sme sebi da dozvoli da bude kočnica, kako ekonomsko – privrednom razvoju grada, tako ni postizanju većeg kvaliteta življenja građana. Zajedno sa svojim Osnivačem ćemo raditi na tome da strateške tačke razvoja, kao što je realizacija projekata Industrijski parkovi i Palić dobiju na značaju, ali i na funkciji. Za to je potrebno, a ova PRESS konferencija koja se kao uvod u novu praksu odvija, prihvatiti činjenicu da razvoja neće biti, sve dok ne uspijemo prihvatiti metod da moramo zajednički profesionalno, kompetentno i stručno raditi, usaglašavati i definisati jasne razvojne ciljeve ovog Grada, kao celine.