апр
2016
7

KOLEKTIVNI UGOVOR NA „RENTGENU“ ZAPOSLENIH

Kolektivni ugovor za primer drugim „Vodovodima“ Srbije

Valerija Tot Godo, direktorka JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica, Nebojša Tasić i Violeta Gojković, potpredsednik i sekretarka Granskog sindikata JSKD „Nezavisnost“ Srbije, Antun Skenderović i Rajmund Galac, glavni poverenik i zamenik glavnog poverenika Organizacije sindikata „Nezavisnost“ preduzeća, upoznali su sve zainteresovane zaposlene sa najvažnijim odredbama Kolektivnog ugovora, zaključenog i potpisanog sa osnivačem 1. aprila 2016. godine 

Violeta Gojković, sekretarka Granskog sindikata komunalaca „Nezavisnost“ Srbije, obraćajući se zaposlenima, naglasila je da je nakon proučavanja teksta zaključila da je ovo jedan od pet najboljih kolektivnih ugovora u komunalnoj delatnosti. I pored privremenog zakonskog ograničenja mase sredstava za zarade i drugih primanja zaposlenih, ovim ugovorom je dato pregršt povoljnijih prava i njihovog unapređenja u odnosu na minimalno data u Zakonu u radu, republičkom i gradskom posebnom kolektivnom ugovoru.

Pored toga, za razliku od Pravilnika o radu, na ovaj način je obezbeđeno tripartitno partnerstvo, međusobno obaveštavanje i praćenje realizacije ugovora između osnivača – poslodavca i reprezentativnih sindikata.

Valerija Tot Godo, direktorka:

Opšta situacija zahteva partnerstvo između poslovodstva i zaposlenih

„JKP 'Vodovod i kanalizacija' Subotica teži da obezbedi normalno funkcionisanje delatnosti koja je od opšteg interesa za naše životno i privredno okruženje, poštujući obim i kvalitet pruženih usluga. Istovremeno, Preduzeće putem kredita, donacija, sredstvima Grada i sopstvenim sredstvima ulaže u razvoj i izgradnju kapitalnih investicija (kolektori, magistralni vodovodi, fabrika vode, kanalizacija i UPOV Palić ...), koje će u dužem periodu obezbediti održivi razvoj Subotice. Istovremeno, država preduzima zakonske aktivnosti da smanji troškove i broj zaposlenih u javnom sektoru, kojem u takvim slučajevima i mi pripadamo.

Pored stalnog povećanja obima poslova na obezbeđenju funkcionisanja i održavanja objekata i mreža usled kontinuiranog širenja mreža, priključaka ... koji se ne uvažavaju kao kriterijumi za racionalizaciju broja zaposlenih, onemogućeno je novo zapošljavanje, imamo visoku starosnu strukturu zaposlenih, primenom Zakona o privremenom uređivanjuu osnovica za obračun i isplatu plata – zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava, javlja se određeni stepen demotivacije zaposlenih. Iz tih razloga neophodno je partnerstvo između poslovodstva i zaposlenih, čije interese koji nisu drugačiji od poslovodstva, zastupaju reprezentativni sindikati u našem preduzeću. Neophodno je, kako to i član 145. našeg novog Kolektivnog ugovora kaže, da se zalažemo za najveći mogući stepen međusobne saradnje, uvažavanja, demokratskog dijaloga i razumevanja.“

„Hod" do novog Kolektivnog ugovora

„Nakon dugotrajnih i iscrpljujućih pregovora, a to naše preduzeće po složenosti i specifičnosti zaslužuje, u kojem su učestvovali predstavnici poslovodstva, oba reprezentativna sindikata i osnivača – Grada Subotice – usaglašen je, zaključen i potpisan Kolektivni ugovor za naše preduzeće dana 1. aprila ove godine.

Svako je imao svoje razloge da ga potpiše, odnosno ne potpiše. Na meni je da objasnim razloge zbog čega sam ja, kao direktor ispred poslodavca, to učinila. Pre svega, želim da Vas uverim da su, kako predlagač teksta ovog ugovora, Organizacija Sindikata 'Nezavisnost', tako i druga Organizacija Sindikata, poslovodstvo i osnivač vodili računa da on bude usklađen sa zakonima i posebnim kolektivnim ugovorima Republike Srbije i Grada Subotice.

Zahvaljujem se beogradskoj centrali Granskog Sindikata komunalnih delatnosti 'Nezavisnost' koja je svojim aktivnim učešćem i savetima pomogala da se određena prava koja nisu zakonski ograničena, unaprede, vodeći računa o realnosti i održivosti tih predloga u praktičnoj primeni ovog Kolektivnog ugovora.“

Konkretna prava i obaveze iz Kolektivnog ugovora koja vredi akcentirati

„Bez obzira što su veoma dobre odredbe u pogledu zarada i drugih primanja zaposlenih koje su motivacione, sada 'zamrznute', to predstavlja jedno racionalno ulaganje u budućnost. To znači da kada prestane primena Zakona kojeg sam već pomenula, nećemo morati gubiti vreme na nova pregovaranja i aneksiranja, nego ćemo ih na osnovu određenih izmena Programa poslovanja, moći relativno brzo primeniti.

Kako u interesu poslovodstva, tako i svih zaposlenih, ovim ugovorom smo obavezali osnivača, koji je njegov potpisnik, da u skladu sa Eksternim normativima i standardima rada ocenjuje periodično i godišnje ukupan učinak preduzeća: da li smo realizovali postavljene planske ciljeve u pogledu obima i kvaliteta usluga koje pružamo našim korisnicima. Takođe, definisali smo i obavezu poslovodstva da postavi planski ciljeve ispred svake organizacione jedinice i prati njihovo ostvarenje od strane tih jedinica i svakog zaposlenog, tj. da vrednujemo radni učinak zaposlenih na osnovu Internih normativa i standarda rada.

U cilju poštovanja principa socijalne pravednosti i solidarnosti, bez obzira na visinu utvrđenih koeficijenata, definisali smo obavezu da u slučaju kada zbog nemogućnosti isplate cene rada usled neobezbeđenja sredstava iz sopstvenih prihoda ili zakonskih ograničenja kakva su sada na snazi, svim zaposlenima prvenstveno obezbedimo iz mase sredstava ona davanja koja su jednaka za sve, a koja se odnose na topli obrok, regres, minuli rad, a da na osnovu ostatka sredstava obezbedimo vrednost radnog časa na osnovu koeficijenata, a ne obrnuto.

U narednih 60 dana utvrdićemo novu ili izmene i dopune postojeće organizacije i sistematizacije poslova, doneti Metodologiju za analitičku procenu vrednosti poslova i na taj način utvrditi objektivne 'gradljive' koeficijente, bez mogućnosti proširenja sadašnje mase koeficijenata kako se to ne bi održavalo na vrednost radnog časa, sem u slučaju da nam se odobre novo zapošljavanje i u skladi s tim, povećanje mase sredstava za zarade i masa koeficijenata. Njihova primena biće omogućena nakon prestanka važenja već više puta pomenutog zakona.

Novim Kolektivnim ugovorom uredili smo i vrednovanje doprinosa zaposlenih radnom učinku po osnovu uvećanja ili smanjenja zarade zaposlenog za +/- 5%. Ovde želim da napomenem da je pozitivna stimulacija uslovljena negativnom.

Posebnu bitku smo vodili sa osnivačem da dokažemo i obezbedimo pravo zaposlenih na jubilarnu nagradu, ne samo za 10, 20, 30 i 40 godina radnog staža u našem 'Vodovodu', nego i za očuvanje stečenih prava koja se neprekidno primenjuju od 1977. godine, na 15, 25, 35 ... godina staža i koja su bila, u skladu sa članom 69. Posebnog kolektivnog ugovora Republike Srbije, uređena opštim aktom preduzeća – Ugovorom, odnosno Aneksom ugovora o radu. Obaveznom primenom PKU Republike i Grada, potpisivanjem Aneksa ugovora o radu od 01. oktobra prošle godine, poštujući zakonitost, proizveli smo nezadovoljstvo dela zaposlenih koji su svoja prava na jubilarnu nagradu stekli po prethodnim aktima. To jeste nepravično, ali tako smo morali. Međutim, mnogi od tih zaposlenih ta prava će ostvariti i u narednih 5, 10 ... godina. Moram da napomenem i to da više od polovine JKP u Subotici nije u mogućnosti da obezbedi sredstva za te namene.

Posebno naglašavam da smo veoma precizno u ovom Kolektivnom ugovoru uredili oblast Bezbednosti i zdravlja na radu i da smo stvorili uslove za primenu Zakona u toj veoma važnoj oblasti: da reprezentativni sindikati izaberu predstavnike zaposlenih i da se formira Odbor za bezbednost i zdravlje na radu. Poslovodstvo ima veoma odgovorne obaveze u pogledu izveštavanja predstavnika zaposlenih i Odbora, ali i oni imaju, pored prava na obaveštavanje i obaveze da utiču na kvalitet i primenu zakonskih rešenja u pogledu Akta o proceni rizika i pravilan izbor i upotrebu ličnih zaštitnih sredstava i opreme kako bi smanjili rizike i unapredili zdravlje zaposlenih.

Precizno smo, na predlog republičkog Sindikata „Nezavisnost“, utvrdili kriterijume prilikom određivanja zaposlenih za čijim radom je prestala potreba usled tehnološkog viška, te unapredili putem člana 136. visinu otpremnina u iznosu od najmanje 1/3 zarade zaposlenog za svaku navršenu godinu rada u našem preduzeću, uvećane za 30%.

Takođe, precizno smo utvrdili obaveze poslodavca u pogledu obezbeđenja uslova za rad sindikata, kojima se stvaraju pretpostavke za već pomenuti najveći mogući stepen međusobne saradnje, uvažavanja, demokratskog dijaloga i razumevanja.“

Zapisnik vodio: Petar Doroslovački, dipl.inž.inf.

Kompletan tekst Kolektivnog ugovora možete naći na našoj Internet stranici:

http://www.vodovodsu.rs/pdf/kolektivni_ugovor_jkpvik_subotica.pdf