јул
2016
26

KONFERENCIJA ZA NOVINARE U GRADSKOM MEDIJA CENTRU

IZGRADNJA INFRASTRUKTURE „U KORAK“ SA RAZVOJNIM PLANOVIMA GRADA

IZGRADNJA INFRASTRUKTURE „U KORAK“ SA RAZVOJNIM PLANOVIMA GRADA

                U prisustvu gradonačelnika Subotice, Bogdana Labana, direktorka JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica, Valerija Tot Godo, potpisala je Ugovor o bušenju i opremanju dva bunara na drugom centralnom gradskom kompleksu vodosnabdevanja, Vodozahvatu II sa Zoranom Pavličićem, direktorom firme izvođača ovih radova „GEO Inženjering BGP“ Beograd. Radovi, koji se izvode u okviru IV faze Projekta za unapređenje vodnih sistema grada Subotice, bi trebalo da otpočnu u oktobru mesecu ove godine i da se okončaju u roku od 6 meseci. Ugovorena je vrednost radova u iznosu od 329.593,19 evra.  Oni će omogućiti povećanje kapaciteta vodosnabdevanja grada za 8 % u odnosu na dosadašnje i predstavljaće značajnu podršku u obezbeđenju dovoljnih količina vode za Novi grad, Mali i Veliki Radanovac i Palić, industrijsku i tržnu zonu, kao i bitan uslov za realizaciju Master plana za Palić. Ugovor je danas (26.07.2016.) potpisan na PRESS konferenciji u prisustvu novinara u Media centru Grada Subotice.

 

Bogdan Laban, gradonačelnik:

Ogromna ulaganja u infrastrukturu vodovoda i kanalizacije,

čiji je životni vek i do 100 godina

                „Za održiv razvoj grada i njegovo svakodnevno funkcionisanje je od izuzetnog značaja podrška izgrađene i pristupačne komunalne infrastrukture svim njenim korisnicima. Ovo predstavlja osnov koji smo zacrtali u svim urbanističkim, privrednim i drugim planovima razvoja grada kao jedne otvorene za život i privređivanje udobne i kvalitetne sredine.

                Jedna od najznačajnijih tehničkih infrastruktura je ona koja se odnosi na obezbeđenje vodosnabdevanja, odvođenja i prečišćavanja otpadnih i atmosferskih voda. Ova poslednja i zbog zaštite životne sredine, odnosno recipijenta jezera Palić. Neophodna ulaganja u razvoj ovih mreža i objekata, imajući u vidu da je njihov životni vek za koji se grade i do 100 godina,  ogromna su i ona prevazilaze ekonomsko-budžetske mogućnosti našeg grada i preduzeća kojem smo poverili ovu delatnost na upravljanje i organizaciju.

                Iz tih razloga, nakon izgradnje novog Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, Grad i JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica su u maju 2012. godine ugovorili zajam sa EBRD Bankom u visini od 11 miliona evra na period otplate od 12 godina. Ovim činom obezbeđena su preko EBRD banke i dodatna sredstva, putem donacije, u iznosu od 2,04 miliona evra

                Ova sredstva, uz dodatna ulaganja Grada i JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica namenjena su za realizaciju „Projekta za unapređenje vodnih sistema sistema grada Subotice“ koja je u toku. Posebno želim da ukažem na značaj realizacije ovog Projekta koji se ogleda u racionalnom i održivom razvoju vodosnabdevanja i odvođenja otpadnih voda i povećanje stepena pristupačnosti korisnika infrastrukturnim mrežama, što će doprineti višem nivou kvaliteta življenja građana Subotice.

                Do kraja ovog meseca realizovaće se prve dve faze Projekta: (1) izgrađeni su Kolektori II i VII i Centralni magistralni vodovod i (2) izgrađen je Magistralni vodovod u jednoj od najdužih ulica grada, Lošinjskoj i povez Istočnog i Zapadnog kraka magistralnog vodovoda.

                Realizacijom ovog Projekta obezbedićemo da delatnost Vodovoda i Kanalizacije „u stopu“ prati razvojne potrebe grada, a izgradnjom magistralnih i kolektorskih mreža koje sada dosežu do krajnjih oboda urbanističkih granica, mogućnost da onom delu građana, privrednih organizacija i ustanova koje to nemaju, obezbedimo vodu za piće i kanalizaciju kao neophodan uslov života i rada u XXI veku.

                Želim da podsetim da je u dosadašnjim postupcima izbora izvođača radova putem javnog tendera obezbeđena ušteda od oko 2 miliona evra i da su ta sredstva, u dogovoru sa EBRD bankom, usmerena na dodatno pospešivanje tehničkih i tehnoloških kapaciteta  „Vodovoda“, pa time i usluga prema građanima kao krajnjim korisnicima. Efekti tih ušteda predstavljaju mogućnost realizacije investicija, prethodno ugovorenih u maju koje se odnose na zamenu dotrajalih sabirnih cevovoda i polaganje optičkih kablova za savremeno upravljanje sistemom na Vodozahvatu – I, kao  i današnje ugovaranje.

                Vrednost radova na bušenju i opremanju 2 bunara na drugom našem Centralnom Vodozahvatu koji se danas ugovaraju, iznose 329.593,19 evra. Izabran je najpovoljniji izvođač radova, Konzorcijum kojeg predstavlja firma „GEO Inženjering BGP“ iz Beograda. Značajno je napomenuti i to da je i u ovoj fazi izabran domaći izvođač radova sa najpovoljnijom ponudom i dokazanim referencama, nadam se i na ovom poslu. Radovi bi trebali da otpočnu oktobra meseca ove godine i da se okončaju u roku od 6 meseci. Oni će omogućiti povećanje kapaciteta vodosnabdevanja grada za 8 % u odnosu na dosadašnje i predstavljaće značajnu podršku u obezbeđenju dovoljnih količina vode za Novi grad, Mali i Veliki Radanovac i Palić, industrijsku i tržnu zonu, kao i bitan uslov za realizaciju Master plana za Palić.

                Grad, njegove ulice i saobraćajnice su tokom realizacije ovog Projekta bili raskopani, ali je sve na jedan organizovan način i u rokovima dovedeno u prvobitno stanje. Zahavljujem se građanima na strpljenju i visokom nivou svesti u odnosu na značaj ovog Projekta.“

 

Valerija Tot Godo, direktorka JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica:

Danas ugovorenom investicijom do novih kapaciteta vodosnabdevanja

                „Ovih dana, nakon polaganja nekoliko kilometara magistralnih, kolektorskih, priključnih i sekundarnih mreža, kao i asfaltiranjem Vareške i ulice Stevana Filipovića, okončaćemo u saradnji sa izvođačem radova, firmom „Graditelj“ iz Novog Sada prve dve bitne faze ovog Projekta, skoro pola godine pre krajnje predviđenog roka.

                Centralnim magistralnim vodovodom i povezom Istok - Zapad, od Gradskog bazena u Dudovoj šumi, preko Somborskog i Beogradskog puta, pa sve do  Prozivke, Aleksandrova i Novog grada,   obuhvaćena je izgradnja 8 km glavnog i 2,7 km paralelnih vodova. Time smo dobili prvi vodovodni prsten oko grada, koji će obezbediti stabilnost u pogledu pritisaka i količina vode u vodovodnom sistemu.

                Izgradnjom Kolektora II  obezbedili smo novih 4,6 km glavne kanalizacione mreže, 3,4 km sekundarne mreže, 200 metara priključnih vodova i time omogućili priključenje za oko 500 novih i povezivanje oko 120 postojećih domaćinstava i drugih korisnika. Na ovaj način uspeli smo i da zamenimo zidani kanal koji je izgrađen još pre 115 godina i bio je prvenstveno namenjen za odvođenje atmosferskih voda. Rasterećujemo Kolektor III, naročito prilikom velikih padavina i topljenja snega, a ujedno, u cilju zaštite životne sredine, omogućujemo odvođenje otpadnih voda iz centra grada i Novog sela.

                Kao što sam prilikom ranijih konferencija i izjava već rekla, izgradnjom Kolektora VII u dužini od 900 metara i polaganjem priključnog voda ispod kružnog toka Majšanskog puta i ulice 51. Divizije pre njegove izgradnje, stvaramo uslove za nastavak izgradnje ovog Kolektora do Čordaškog puta, čime će u perpektivi biti rešen višedecenijski problem građana velikog dela Željezničkog naselja i Makove sedmice.

                U prilici sam da najavim da ćemo uskoro potpisati i Ugovor o izgradnji i opremanju druge Fabrike vode – Postrojenja za preradu sirove vode na Centralnom gradskom kompleksu vodosnabdevanja. Sa tom i današnjom investicijom pored dovoljnih količina vode ujednačenog pritiska, uslova za razvoj i proširenje sekundarnih mreža, energetske efikasnosti i modernizacije, obezbedićemo najznačajniji efekat za zdravlje naših građana: povezivanje dva centralna gradska izvorišta vode i time 100 % kvalitetnu prerađenu vodu sa mnogo manjim od maksimalno dozvoljenih koncentracija soli arsena, gvožđa i amonijaka, u skladu sa svim domaćim i evropskim normama i standardima.

                Kao što ste već čuli, prethodno ugovorena investicija u maju ove godine će nam putem rekonstrukcije dotrajalih sabirnih cevovoda, starih oko 40 godina, između bunarskih polja i postojeće Fabrike vode obezbediti tehničku sigurnost, pouzdanost sistema i smanjenja rizika od havarija. Vrednost te investicije iznosi 768.624,86 evra.

                Današnja investicija u vrednosti od 329.593,19 evra će nam takođe obezbediti neophodnu pouzdanost sistema, naročito u uslovima povećane potrošnje vode. Obe investicije su „plod“ našeg zajednički sa Osnivačem, ozbiljnog, sistemskog i racionalnog gazdovanja raspoloživim resursima koji nisu neiscrpni i predstavljaju efekat ušteda u odnosu na projektovane vrednosti dosadašnje dve faze realizacije Projekta. Uštedeli smo na taj način, izborom najpovoljnijih ponuda putem javnog tendera, još oko milion evra. U slučaju da prilikom izbora najpovoljnijeg ponuđača na jedinom preostalom tenderu, izgradnji i opremanju Fabrike vode, koji se sprovodi po drugačijoj proceduri u odnosu na prethodne, koja je mnogo fleksibilnija u odnosu na projektovane vrednosti i u pozitivnom i negativnom smislu, ta sredstva ostanu raspoloživa, budite uvereni da ćemo kao i do sada, u saradnji sa Gradom i EBRD bankom ista uložiti u kvalitetno vodosnabdevanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda, u interesu naših sadašnjih i budućih potrošača.

                Takođe, želim da se i ja zahvalim dosadašnjem izvođaču radova na kvalitetu i efikasnosti, gradu i javnim preduzećima i ustanovama s kojima su blisko sarađivali na dosadašnjoj realizaciji ovog Projekta, a najviše građanima koji su strpljivo i disciplinovano izdržali sva zatvaranja i preusmeravanja saobraćaja. Oni sada mogu da odahnu, jer će se preostale dve faze Projekta realizovati u krugu naših objekata.“

 

PR Projekta:

Petar Doroslovački, dipl.inž.inf.