Лична карта

 

Основни подаци о предузећу

Назив: ЈКП„Водовод и канализација“ Суботица
Адреса: Трг Лазара  Нешића 9/а, Суботица
Телефон: 024/ 557-711
Fax: 024/ 557-700
e-mail: uprava@vodovodsu.rs
web: www.vodovodsu.rs
Назив делатности: снабдевање водом за пиће, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода
Број запослених: 197
ПИБ: 100838486
Матични број: 08065195
Шифра делатности: 3600
Текући рачуни: Комерцијална Банка АД Београд: 205-257160-49
  Banca Intesa: 160-0000000009634-80
  АИК банка: 105-0000000009347-21

 

НАДЗОРНИ ОДБОР

Председник: Биро Ливиа дипл. екон. - Радна биографија

Члан: Илија Маравић мастер екон. - Радна биографија

Члан: Радуловић Новак Рената дипл.биолог спец. - Радна биографија

 

МЕНАЏМЕНТ ПРЕДУЗЕЋА

Директор предузећа: Ђерђ Шугар, дипл.инж.техн. - Радна биографија

Извршни директор за ресор производње: Петар Пижурица, дипл. инж. маш. - Радна биографија

Извршни директор за ресор инвестиција и развоја: Чаба Шанта, дипл.грађ.инж. - Радна биографија

 

ЛИЦЕ ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица је у циљу постизања стандарда утврђених Законом одредило Жолта Варгу за лице за заштиту података о личности.
e-mail: zastitapodataka@vodovodsu.rs
Телефон: 024/557-711 локал 155
Адреса: Трг Лазара Нешића 9а, 24000 Суботица, са назнаком:
За лице за заштиту података о личности.

СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ

 • Годишња производња воде:  8,5 милиона m3
 • Годишња потрошња воде: 6,17 милиона m3
 • Градских 5 и 14 приградских изворишта воде, подземне издани на дубинама од 120-185 метара
 • Број дубинских бунара у експлоатацији: 65
 • Капацитети: град 470 l/s, приградска насеља 310 l/s, укупно 780 l/s
 • Квалитет воде према Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће
 • Примена Система за здравствену безбедност хране HACCP од 19.05.2009. године
 • Укупна дужина дистрибутивне мреже: 558 km’
 • Укупан број прикључака: 36.713

ОДВОЂЕЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА

 • Укупна дужина канализационе мреже: 298 km’
 • Укупан број прикључака: 15.991
 • Годишња улазна количина воде на градско постројење: 10,95 милиона m3
 • Годишња количина пречишћене воде: 9,79 милиона m3
 • Капацитет у бескишним данима: 36000 m3/дан
 • Капацитет у кишним данима: 72000 m3/дан
 • Капацитет у данима великих падавина: 108000 m3/дан
 • Квалитет излазне (пречишћене) водепрема Директивама EU
 • Квалитет третираног муља према Директивама EU
 • Производња сопствене „зелене“ енергије третманом муља: 19,01 % у односу на укупне потребе за електричном енергијом

НАЈЗНАЧАЈНИЈЕ ГОДИНЕ

1882 – први бушени бунар испред Фрањевачке црквеу Суботици

1962– конституисано Комунално предузеће „Водовод“

1975– изграђено прво Постројење за механичко и биолошко пречишћавање отпадних вода

1990 -  изграђено Постројење за кондиционирање сирове воде

2009 – Предузећу уручен сертификат за имплементацију и примену Система за здравствену безбедност хране HACCP

2011– завршена изградња савременог Постројења за механичко, биолошко и хемијско (денитрификација и дефосфатизација) пречишћавање отпадних вода

2012 – Предузећу уручени сертификати за имплементацију и примену Система менаџмента квалитетом и Система за управљање заштитом животне средине на основу стандарда ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004

2013 – Предузећу уручен сертификат о акредитацији контролног тела/тела за оверавање на основу стандарда SRPS ISO/IEC 17020:2002

2015 – Започета изградња Колектора II и VII и Централног магистралног водовода у оквиру реализације Пројекта за унапређење водних система града Суботица на основу кредитног аранжмана са EBRD

2015 – Предузећу уручен сертификат за имплементацију и примену Система управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду на основу стандарда OHSAS 18001:2008

2016 – Предузеће постало члан IAWD – Међународне асоцијације вода подунавских земаља

2016 – Завршена изградња Колектора II и VII и Централног магистралног водовода у оквиру Пројекта за унапређење водних система града

2017 – Реализован Програм UNICEF – GWOPA партнерства будимпештанског и суботичког Водовода на унапређењу услуга водовода и канализације

2018 – Почетак изградње другог Постројења за третман сирове воде у оквиру Пројекта за унапређење водних система града

2019 – Почетак реализације Пројекта заштите биодиверзитета језера Палић и Лудаш донацијским средствима Владе Немачке и KfW банке

2020 – Завршена изградња другог Постројења за третман сирове воде у оквиру Пројекта за унапређење водних система града – у току је пробни рад

2020 – Завршена изградња 18 km канализационе мреже у стамбеном и викенд насељу Палића, на Кањишком путу и потисни вод до Колектора VII који одводи отпадну воду на градско ППОВ у оквиру Пројекта заштите биодиверзитета језера Палић и језера Лудош

НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА

 • Међународна награда за квалитет услуга Европске пословне скупштине са седиштем у Оксфорду
 • Признање Привредне коморе Републике Србије „Капетан Миша Анастасијевић“ занајуспешнију фирму у комуналној делатности
 • Најактивнија компанија Водовода – учесник пројекта IAWD „Бенчмаркинг – показатељи успешности водоводних предузећа Подунавског региона“ у 2018. години