Прописи

 

Назив документа Преузимање
Одлука о оснивању ЈКП Водовод и канализација Суботица
Статут ЈКП Водовод и канализација Суботица
Одлука о јавној канализацији
Одлука о одвођењу атмосферских вода
Одлука о снабдевању водом
Одлука о именовању Комисије за решавање рекламација потрошача
Мишљење Саветодавног тела о предлогу Правилника за решавање рекламација потрошача, корисника комуналних услуга
Правилник о начину решавања рекламација потрошача, корисника комуналних услуга (српски језик)
Пословник о раду Комисије за решавање рекламација потрошача
Одлука о оснивању Саветодавног тела
Потврда о изврсеном евидентирању за ПДВ
Правилник о техничким условима и поступку за уградњу индивидуалних водомера
Правилник о организацији и систематизацији послова ЈКП ,,Водовод и канализација" Суботица
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања код послодаваца
Поступак за наручивање и спровођење услуге откривања потенцијалног места квара на инсталацијама водовода и топловода
Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке
Методологија за формирање цена услуга
Колективни уговор за ,,ЈКП Водовод и канализација " Суботица
Кодекс понашања запослених у ,,ЈКП Водовод и канализација " Суботица
Етички кодекс интерне ревизије у ЈКП ,,Водовод и канализација" Суботица
Повеља о организовању интерне ревизије у ЈКП ,,Водовод и канализација" Суботица
Правилник о поклонима запослених у предузећу
Правилник о спречавању сукоба интереса у предузећу
Одлука о начину плаћања комуналних услуга
Одлука за лице задужено за родну равноправност
Oдлука за одређивању лица за координацију

Обавештење о почетку израде и доношења Плана управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности

План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности за 2023. годину
Годишњи извештај о остваривању родне равноправности за 2022.годину
Информација корисницима услуга о примени Закона о заштити података о личности уЈКП „Водовод и канализација" Суботица