okt
2018
1

STANDARDI, IMS I HACCP KAO ALAT ZA BOLJE POSLOVANJE – A NE SAMI SEBI CILJ!

STANDARDI, IMS I HACCP KAO ALAT ZA BOLJE POSLOVANJE – A NE SAMI SEBI CILJ!

Ovlašćena institucija, CERTOP Srbija je putem svojih proveravača Dr Kiči Andraša i Harmat Eve, tokom protekle nedelje izvršilo eksternu nadzornu proveru za Integrisani menadžment sistem u JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica, odnosno resertifikacionu za OHSAS – Sistem za zdravstvenu bezbednost (vode kao) hrane. Proveravači će u svom izveštaju dati predlog CERTOP Srbija da za narednih godinu dana JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica zadrži sertifikate za oblasti i procese rada za koje je sertifikovano, odnosno konstatuje se da prilikom provere nisu utvrđene neusaglašenosti.

Petar Pižurica, izvršni direktor Resora proizvodnje, o posvećenosti poslovodstva i zaposlenih primeni standarda i IMS po procesima rada

Poslovodstvo preduzeća putem Kontrolinga, mesečnih, periodičnih i godišnjih izveštaja, kontinuirano prati pokazatelje uspešnosti svih procesa rada u skladu sa obavezama obezbeđenja redovnog funkcionisanja proizvodnje i usluga koje pruža okruženju i u interesu zadovoljstva korisnika. Pri tome treba naglasiti niz regulatornih ograničenja, naročito u pogledu zapošljavanja i motivacije zaposlenih putem zarada, koji značajno utiču na ambijent u kojem se proizvodnja i usluge odvijaju:

 • Proizvodnja vode za pićeu gradu i prigradskim naseljima se odvija u skladu sa planom. Nije bilo većih zastoja i prekida u vodosnabdevanju. Gubici u procesu proizvodnje vode su smanjeni zahvaljujući realizovanoj investiciji na rekonstrukciji i zameni sabirnih cevovoda na centralnom gradskom izvorištu, koji su bili stari preko 40 godina. Izbušeni su i opremljeni novi bunari na izvorištima u gradu i u nekoliko prigradskih naselja. Takođe, investicionim ulaganjima u izgradnju „Fabrike vode“ na Vodozahvatu II koje je u fazi početka realizacije u naredne dve godine će se obezbediti potpuni kvalitet vode u jedinstvenom sistemu Subotica – Palić.
 • Distribucija vode za piće/Odvođenje otpadnih vodase odvija, takođe u skladu sa planom. Broj kvarova na mreži i vodomerima je značajno smanjen u odnosu na prethodni period, što doprinosi smanjenju gubitaka u mreži. Trenutno se vrši zoniranje mreže u cilju bilansiranja vode što će omogućiti monitoring i upravljanje sistemom distribucije. Takođe, u okviru međunarodnog projekta u saradnji sa kiparskom svetskom firmom EDAMS i nemačkom firmom Barthauer „Upravljanje infrastrukturnim sredstvima“,  u kojima aktivno učestvujemo, uvođenjem elektronskih radnih naloga na relaciji Dispečerska služba – Distribucija – Odvođenje otpadnih voda – GIS, omogućićemo efikasnije upravljanje ovim sistemima. Zajednički sa Gradom i AP Vojvodina, nakon realizacije EBRD kredita na izgradnji magistralnih i kolektorskih vodova, investiramo u izgradnju novih sekundarnih vodovodnih i kanalizacionih mreža, čime ćemo povećati dostupnost ovih usluga i viši kvalitet življenja. Realizovana je nabavka nove opreme za snimanje kanalizacione mreže, što će doprineti efikasnijem otkrivanju i otklanjanju kvarova na kanalizacionoj mreži.
 • Prečišćavanje otpadnih vodase, za razliku od prethodne godine, odvija planski, bez prekida. Od strane Grada obezbeđena su sredstva za najznačajnija ulaganja u investiciono i tekuće održavanje Gradskog prečistača. Takođe, uskoro počinje  izgradnja kanalizacione mreže na delu Palića gde ona još ne postoji, potisnog voda za fekalne vode od Palića do gradskog prečistača i rekonstrukcija sadašnjeg Prečistača na Paliću, donacijskim sredstvima KfW Banke.
 • Laboratorijska kontrola kvaliteta vode za piće i prečišćenih otpadnih vodase vrši planski. Svi izlazni rezultati analiza su u skladu sa maksimalno dozvoljenim koncentracijama. Nabavljen je uređaj Atomski Apsorbcioni Spektrofotometar (AAS) i vrši se obuka rukovodioca Službe za laboratorijsku kontrolu kvaliteta, hemičara i biologa za njegovu upotrebu. Primenom ovog uređaja prilikom analiza na veoma precizan način će se moći utvrditi koncentracija arsena i teških metala u vodi i moći će se pouzdano vršiti doziranje ferosulfata u tretmanu sirove vode za njegovo uklanjanje, odnosno smanjenje na nivo ispod MDK.
 • Broj reklamacija i žalbi korisnika na usluge i na računesu značajno smanjeni u odnosu na prethodni period.
 • Stepen naplate uslugaje visok, oko 97% i kreće se u granicama očekivanog.
 • Realizacija stručnog usavršavanja i obučavanjaje na vrlo visokom nivou. Naše preduzeće je skoro u svim segmentima postalo primer dobre prakse, te su česte posete predstavika vodovoda iz Srbije i bivše Jugoslavije, veoma je kvalitetna saradnja našeg vodovoda sa Vodovodom Segedin i Budimpešta, kao i učešće naših stručnjaka u projektima razmene iskustava dobrih praksi sa vodovodima šireg Podunavskog regiona. Posebno naglašavam pomoć i učešće našeg Vodovoda u projektu sa decom osnovnih škola „Vodni agent Dunavske regije“ koji za cilj ima monitoring i podizanje svesti dece o racionalnoj potrošnji vode u školama iz 16 zemalja ovog regiona.
 • Sanitarni i periodični lekarski pregledi zaposlenihvrše se planski, u skladu sa zakonom i standardima. Evidentirane su 3 povrede na radu, što je oko 1,5% u odnosu na ukupan broj zaposlenih. Bolovanje po zaposlenom je malog obima, tj. iznosi 3,11 dana/zaposleni, što ukazuje da se planski sprovodi sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću rada.
 • Finanijski reultati poslovanjase kreću u granicama između očekivanih i uspešnih.

Ocene i zaključci proveravača sa eksterne nadzorne provere:

 • Proveravači će u svom izveštaju dati predlog CERTOP Srbija da za narednih godinu dana JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica zadrži sertifikate za oblasti i procese rada za koje je sertifikovano, odnosno konstatuje se da prilikom provere nisu utvrđene neusaglašenosti
 • Stečen veoma pozitivan utisak, firma je veoma dobra i pored ograničenja, nadzora i kontrole javnosti koje sa sobom nosi status javnog preduzeća. Poslovodstvo i zaposleni kvalitetno realizuju upravljanje i procese rada koji su im povereni. Razvoj i investicije nismo kontrolisali, ali smo na osnovu dostupnih i poznatih javnih i informacija datih od strane izvršnog direktora resora proizvodnje, zaključili da su lokalna samouprava uz pomoć AP Vojvodine i poslovodstvo posvećeni obezbeđenju i razvoju usluga u interesu okruženja, zadovoljstvu korisnika i zaštiti zdravlja i bezbednosti radne i životne sredine
 • Zaključujemo da je uspostavljen veoma dobar, primeran za ostala preduzeća, menadžment sistem i dokumentacija, što predstavlja i izuzetno pohvalan doprinos svih saradnika poslovodstvu na IMS-u i HACCP, što je dokazano u razgovoru s njima prilikom provere, prikazima, prezentacijama, stručnošću i odgovorima na pitanja
 •  Uverili smo se prilikom provere u procesu proizvodnje i prerade vode, u laboratorijskom ispitivanju kvaliteta voda i prečišćavanju otpadnih voda kroz realizaciju i razvoj ovih procesa, ulaganjem u modernizaciju opreme, stalno učenje i usavršavanje, uređenim radnim uslovima i površinama poslovnog kruga, da i pored demotivirajućih regulatornih ograničenja, postoji visoki nivo volje i hrabrosti da se voda i okruženje učine boljim, kvalitetnijim i bezbednijim
 • Ocenjujemo da je preduzeće prihvatilo standarde, IMS i HACCP kao alat za stalna poboljšanja razvoja i poslovanja, a ne kao samosvrsishodan cilj. Od Vas tražimo dozvolu da Vas hvalimo drugima!
 • Ocenjujemo da je vrlo pozitivno članstvo i učešće preduzeća u projektima IAWD (Benčmarking, Kontroling, Asset Management) na osnovu uvida u pokazatelje i indikatore učinka poslovanja i procesa rada, položaja u odnosu na druga preduzeća u delatnosti u Podunavskom regionu, što sve doprinosi podizanju kapaciteta i efikasnosti poslovanja preduzeća pomoću, na taj način omogućenih, sveobuhvatnih i dubljih analiza i izveštaja

Preporuke za poboljšanja:

 • Uvođenje racionalnijeg i efikasnijeg sistema upravljanja dokumentacijom u smislu bržeg pretraživanja i pronalaženja u svim procesima upravljanja i rada
 • Zaokruživanje, povezivanje informacionog sistema u integralan. Pojedini sistemi/baze podataka se nekoordinirano razvijaju u odnosu na druge u procesima rada i nadležnim organizacionim jedinicama
 • Strateški značaj i bezbednost delatnosti, objekata i ljudstva zahtevaju adekvatnu analizu stanja, izradu i realizaciju Plana fizičko-tehničkog obezbeđenja
 • U 2019. godini planom za delovanje u vanrednim prilikama predvideti simulaciju akcidentalne pojave nekontorlisanog oslobađanja gasa na PPOV Subotica sa postupcima poslovodstva i zaposlenih u takvoj situaciji
 • Nastaviti sa aktivnostima na racionalnom iskorišćavanju mulja kao nus-proizvoda na PPOV Subotica, koji pored internog benefita doprinosi i racionalnom korišćenju električne i toplotne energije i zaštiti životne sredine
 • Uzeti aktivno učešće u jedinstvenom sistemu monitoringa zagađenja i zagađivača u zaštiti biodiverziteta jezera Palić (i Ludaš)u skladu sa zonama odgovornosti preduzeća i PPOV Subotica i Palić i obaveštavanju javnosti. U javnosti se neopravdano odgovornost za stanje ovih jezera pripisuje JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica
 • U martu ove godine je usvojen ISO 45001:2018. Preporučujemo da se sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu na osnovu OHSAS 18001:2007 uskladi sa ovim inoviranim standardom i resertifikuje prilikom nadzorne provere u 2019. godini u cilju usklađivanja ciklusa resertifikacije Integrisanog menadžment sistema u preduzeću.

Petar Pižurica, izvršni direktor Resora proizvodnje, koji je na ovoj proveri predstavljao poslovodstvo, ocenio je da su ove preporuke, iako neobavezujuće, objektivne i korisne za preduzeće, te da će se prilikom resertifikacione provere preduzeća sledeće godine proveravači uveriti da je došlo do njihove implementacije i primene.