okt
2019
29

KVALITET USLUGA, ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE, BEZBEDNOST NA RADU I ZDRAVSTVENA BEZBEDNOST (VODE KAO) HRANE – NA STANDARDNOM NIVOU

Krajem septembra izvršena je u subotičkom Vodovodu i kanalizaciji od strane nadležne institucije, CERTOP Srbije, resertifikaciona provera sistema za upravljanje kvalitetom, zaštitom životne sredine i zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i OHSAS 18001:2007), kao i nadzorna provera prve godine sistema za zdravstvenu bezbednost vode kao hrane, HACCP. Uspešnom proverom OHSAS-a, dobijen je sertifikat za napredniji ISO 45001:2018.

Ove provere vršene su za područje primene međunarodnih standarda u proizvodnji, distribuciji, kontroli kvaliteta vode za piće, odvođenju i prečišćavanju otpadnih voda, laboratorijskoj kontroli kvaliteta otpadnih i prečišćenih voda, kao i u oblasti projektovanja vodovodne i kanalizacione mreže.

Ovlašćeni proveravači, inače eksperti u području provera, Dr. Kiči Andraš i Eva Harmat su u sedištu preduzeća, na centralnom gradskom izvorištu vodosnabdevanja i na postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda proveravali na osnovu veoma strogih kriterijuma:

  • Kontekst organizacije – odnose prema internom i eksternom okruženju
  • Liderstvo – posvećenost poslovodstva i stručnih saradnika
  • Planiranje poslovnih procesa
  • Podršku procesima rada
  • Realizaciju proizvodnje i usluga
  • Vrednovanje performansi na osnovu utvrđenih ciljeva poslovanja i procesa
  • Upravljanje rizicima i poboljšanjima procesa rada.

Iz ocena i preporuka sa provere izdvajamo:

Jake strane sistema Preporuke za poboljšanja
Visoki nivo stručnosti i posvećenosti poslovodstva,  struke i visoki nivo disciplinovanosti zaposlenih i pored destimulativnih i demotivacionih zakonskih ograničenja u pogledu zarada Povećanje energetske efikasnosti i zaštite životne sredine, naročito racionalnijim i efikasnijim korišćenjem mulja iz tretmana otpadnih voda, kao sporednog proizvoda procesa prečišćavanja
Izgradnja druge Fabrike vode i 15 km kanalizacione mreže na Paliću u okviru Projekata u saradnji sa EBRD i KfW bankom iz Nemačke Osposobljavanje većeg broja zaposlenih, ravnomerno sa svih objekata, za pružanje prve medicinske pomoći i pored malog broja povreda
Primena dobrih iskustava i praksi u okviru saradnje sa IAWD Upućivanje stručnjaka preduzeća na eksterne obuke za zdravstvenu bezbednost hrane
Visoki nivo dokumentovanosti ispunjenja zahteva ISO standarda i sistem ELISO za elektronsko upravljanje dokumentacijom kao podrška Kontinuirano, svake godine realizovati Ekološko-edukativan projekat za decu „Aquarius –Vodni agent Dunavske regije“