Kvalitet pijaće vode

Kontrola kvaliteta vode za piće vrši se svakodnevno sa izlaza svih vodozahvata, rezervoarskih sistema i kontrolnih punktova u gradu Subotici. Prigradska naselja, kao što je Palić, Bački Vinogradi, Kelebija, MZ Graničar, Veliki Radanovac, Bajmok, Đurđin, Mala Bosna, Mišićevo, Čantavir, Višnjevac, Novi i Stari Žednik nalaze se pod stalnom sanitarno – higijenskim nadzorom, a uzorkovanje vode, fizičko-hemijske i mikrobiološke analize vode , vrše se shodno Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće, sl. list SRJ br.42/98.

Na teritoriji Grada Subotice postoji oko 70 reprezentativnih mernih mesta (tačaka za uzorkovanje) koji su određeni na taj način da nam omoguće monitoring fizičko-hemijskog i mikrobiološkog kvaliteta vode za piće. Fizičko-hemijski parametri i mikrobiološki pokazatelji su regulisani gore pomenutim Pravilnikom.

Laboratorija vode za piće opremljena je savremenom aparaturom za određivanje fizičko-hemijskih parametara i mikrobioloških pokazatelja, kao i osobljem koji stručno obavlja ovaj posao.

Služba za laboratorijsko ispitivanje vode za piće obuhvata dve kontrolne laboratorije, jednu pogonsku, koja se nalazi unutar objekta na Vodozahvatu I i u kojoj se vrše određivanje hemijskih pokazatelja koji su bitni sa aspekta kondicioniraja vode, i centralnu laboratoriju, koja se nalazi u krugu Upravne zgrade i u kojoj se vrše hemijsko – fizičke i mikrobiološke analize vode za piće svih objekata vodosnabdevanja i distributivnog sistema u gradu i u prigradskim naseljima.

 

Kvalitet vode za piće - Kondicionirana sirova voda na postrojenju Vodozahvat I. za 2021. godinu

Amonijak (NH3) - MDK  mg/l 0,05
Ulaz - sirova voda mg/l 0,628
Izlaz - kondicionirana voda mg/l 0,011
Stepen umanjenja % 98,300
Gvožđe (Fe) - MDK mg/l 0,300
Ulaz - sirova voda mg/l 0,500
Izlaz - kondicionirana voda mg/l 0,029
Stepen umanjenja % 94,100
Arsen (As) - MDK mg/l 0,010
Ulaz - sirova voda mg/l 0,123
Izlaz - kondicionirana voda mg/l 0,008
Stepen umanjenja % 93,100


 

Kvalitet vode za piće - Kondicionirana sirova voda na postrojenju Vodozahvat II. za 2021. godinu

Amonijak (NH3) - MDK  mg/l 0,05
Ulaz - sirova voda mg/l 0,494
Izlaz - kondicionirana voda mg/l 0,008
Stepen umanjenja % 98,400
Gvožđe (Fe) - MDK mg/l 0,300
Ulaz - sirova voda mg/l 0,389
Izlaz - kondicionirana voda mg/l 0,033
Stepen umanjenja % 91,600
Arsen (As) - MDK mg/l 0,010
Ulaz - sirova voda mg/l 0,102
Izlaz - kondicionirana voda mg/l 0,003
Stepen umanjenja % 97,000

 

Kvalitet vode za piće - Kondicionirana sirova voda na postrojenju Bački Vidogradi za 2021. godinu

Amonijak (NH3) - MDK  mg/l 0,05
Ulaz - sirova voda mg/l 0,562
Izlaz - kondicionirana voda mg/l 0,017
Stepen umanjenja % 97,000
Gvožđe (Fe) - MDK mg/l 0,300
Ulaz - sirova voda mg/l 0,554
Izlaz - kondicionirana voda mg/l 0,034
Stepen umanjenja % 93,900
Arsen (As) - MDK mg/l 0,010
Ulaz - sirova voda mg/l 0,101
Izlaz - kondicionirana voda mg/l 0,010
Stepen umanjenja % 90,400