avg
2009
26

O NOVOM PREČISTAČU OTPADNIH VODA

Rabakezi Tamaš, dipl..fiz., rukovodilac Sektora za izgradnju novog Uređaja za prečišćavanje otpadnih voda grada Subotice iz objektivnog i subjektivnog ugla, o dosadašnjem toku izgradnje, kašnjenju u radovima, problemima sa izvođačem i podizvođačima radova, prvim efektima rada linije vode ...
Imamo osećaj da je to davno bilo: krajem novembra 2001 godine tadašnja Skupština opštine donela je odluku o pokretanju novog projekta: ,,Sanacija i proširenje Uređaja za prečišćavanje otpadnih voda“ grada Subotica.
Prošlo je oko šest godina u iznalaženju najoptimalnije finansijske konstrukcije, obezbeđenju raznih uslova, mišljenja, prethodnih saglasnosti, izradi idejnih projekata, objedinjavanju parcela, u izradi tender-dokumentacije, prikupljanju ponuda i ugovaranju. Pripremni radovi na gradilištu počeli su 5. jula 2007.god. i obuhvatali su izgradnju privremenih objekata, pripremu terena, zamenu tla, izgradnju garaža i sličnih objekata.

Pravi građevinski radovi na izgradnji objekata prečistača otpadnih voda započeti su 20. septembra 2007. Do kraja 2007 godine izvršen je široki otkop do stabilne gline, pri čemu je relativna dubina otkopa iznosila 4 – 5m. Ispod budućih objekata je nasut sloj sitnog šljunka i peska. Na ovakvoj podlozi, započeta je izrada osnovnih betonskih ploča. Radovi su se odvijali na izgradnji najvećih objekata: ulazna pumpna stanica, prethodni taložnici kao i na budućim aeracionim bazenima. Radovi na izgradnji naknadnih taložnika su takođe otpočeti.

U toku 2008. godine radovi se kontinualno odvijali na izgradnji objekata i do kraja godine postignuto je da:
- ulazna pumpna stanica sa peskolovom i oba prethodna taložnika su građevinski bila gotova, čak su i mostovi zgrtača mulja u njima montirana;
- oba nova aeraciona bazena su građevinski gotova 100% do kraja godine i mašinska montaža mešalica i razvoda vazduha su bili gotovi;
- oba naknadna taložnika su takođe završena i ispitana, isto su bili montirani mostovi zgrtača mulja;
- pomoćna zgrada za smeštaj duvaljki, transformatora i razvodnog postrojenja je izgrađena, kao i postavljen rezervoar ferihlorida sa pratećom opremom;
- montaža visokonaponskog postrojenja i postavljanje transformatora je urađena;
- novi visokonaponski kablovi su položeni od trafo stanice ,,Tuk ugarnice" do prečistača;
- dovod gasa sa magistralnog voda je izveden;
- u postrojenju za tretman mulja ispod digestora zabijeni su šipovi do dubine 17m-a, nakon testiranja počelo je betoniranje i oba digestora su izbetonirana do visine 20m-a, pokrivna betonska konstrukcija u 2008-oj nije urađena;
- zgrada za smeštaj gasnih motora je završena, gasni motori sa generatorima su postavljeni u objektu;
- temelji pomoćne zgrade za ceđenje mulja i silosa za mulj su urađeni.
Do kraja decembra 2008 pomereno je oko 150.000 m3 zemlje, ugrađeno je 11.004 m3 betona i u taj beton 928 tone čelične armature.

Na izgradnji i rehabilitaciji postrojenja za prečićavanje otpadnih voda grada Subotice od početka 2009-e godine sledeći radovi su urađeni:
- u ulaznoj pumpnoj stanici urađeni su završni radovi (izolacija, molovanje, električarski radovi), montirane su pužne pumpe, fine rešetke i mehanizam za zgrtanje peska;
- oba nova aeraciona bazena su završena, razvod vazduha je povezan sa duvaljkama koje su montirane u pomoćnoj zgradi;
- svi radovi na popravci mikro-naprslina su završeni - na način kako je bilo prihvaćeno i na zadovoljstvo svih zainteresovanih strana;
- položeni su svi kablovi i svi električni potrošači su uvezani na razvodna postrojenja;
- električna energija je dovedena i trafo stanica stavljena privremeno u pogon 20. aprila o.g.;
- dovod gasa sa magistralnog voda je izveden, merna-regulaciona stanica je 20-21 maja postavljena i gas je privremeno pušten;
- u postrojenju za tretman mulja oba digestora su izbetonirana, ispitivanja digestora su započeta;
- zgrada za smeštaj gasnih motora je završena, fina montaža gasnih motora sa generatorima i montaža cevovoda je urađena;
- pomoćna zgrada za ceđenje mulja i silos za mulj su izgrađeni, mašinska oprema je montirana.

Malo o rokovima! Izvođač je ponudio i sa njime su i ugovoreni rokovi: za izgradnju nove linije prečišćavanja voda i za rekonstrukciju starog postrojenja da će završiti do 10. novembra 2008. Za izgradnju linije za obradu mulja ugovoreni rok je bio 5. oktobar 2008. godine.
Već u toku 2007 primećeno je kašnjenje u izradi projekata. Na ovo je izvođač i opominjan i obećavao je da će to nadoknaditi a i po ugovoru je tako bilo predviđeno da projektuje i gradi. U toku 2008 godine tražio je prolongiranje rokova i dao tvrda obećanja da će završiti liniju vode do 31. maja 2009. Ovo pomeranje rokova je prihvaćeno jer smo u toku gradnje videli da su rokovi potcenjeni i da je takav veliki projekat teško završiti u kratkom roku.

Nova linija prečišćavanja otpadnih voda trebala je biti gotova do sredine aprila. Tek je 25. maja 2009. u jutarnjim satima staro postrojenje zaustavljeno i poslepodne je pokrenuta nova linija prečišćavanja otpadnih voda.
Za sve vreme izgradnje otpadne vode grada nisu bez prečišćavanja ulazile u Palić. U dan zaustavljanja stare linije i pokretanja nove - za vreme stajanja - vode su zadržane i nisu neprečišćeno puštene u Palić.
Mnogo polemike je bilo na račun izgradnje prečistača: da li je to ugrozilo Palićko jezero ?!
U dane pomora riba u turističkom delu jezera imali smo posetu inspektora svih nivoa i svih struka. Verovatno je ovu polemiku kratko rešio jedan od njih kad je pitao ima li riba u III sektoru (koji je između prečistača i turističkog dela) i ima li pomora i tamo ribe? Odgovor je bio jednostavan: tamo nema pomora ribe. Ista situacija je i sa fekalnim zagađenjem: fekalnih bakterija nizvodno od prečistača ima manje nego što je nađeno u četvrtom sektoru.

Do 25. maja prečistač je radio kao i u proteklih 34 godine. Od 25 maja nova linija je startovala odmah sa reda 82-85% prečišćavanja i za nekoliko dana nakon formiranja novih populacija bakterija postigao je stepen biološkog prečišćavanja reda do 98%-a. Od tog momenta svaki dan imamo sve bolje i bolje rezultate, mnogo manje mulja ide u jezero nego što je ranije išlo, ukupna količina nitrata je smanjeno ispod dozvoljene granice, količina fosfata koji prolazi kroz prečistač je smanjen na polovinu od onoga što smo ranije imali. Zadržavanje fosfata ovih dana još varira ali imamo dobre indikacije da će biti smanjena količina ispod zahtevanih normi jer smo imali nekoliko dana sa vrlo dobrim rezultatima.
Paralelno sa radovima na izgradnji novog prečistača vršeno je izmuljivanje Lagune 1 i Lagune 2. Prve vode nakon izmuljivanja laguna krenule su 30. maja 2009.

Nakon zaustavljanja starog uređaja počeli su radovi na rehabilitaciji starog postrojenja. Do kraja juna revitalizovani su stari aeracioni bazeni. Popravka starih naknadnih taložnika je započeta i završena tek pre nedelju dana – ali još nisu u funkcij. U odnosu na termin plan, radovi su u kašnjenju. Deo novih saobraćajnica još fali i popravka starih puteva još nije urađena.
Izvođač je dao obećanje da će postrojenje biti kompletirano do 15 avgusta, taj dan je prošao. Stvarno smo pri kraju – ali još mnogo sitnih stvari treba doterati, kompletirati, pokrenuti ili ispraviti.
Naravno da sa novim postrojenjem imamo i nove brige. Peskolov nismo još redovno uhodali, jer u suve dane imamo male protoke sa malom količinom sitnozrnog peska koji se lepi sa finim grudvicama organskog karaktera. Pužni transporter peska još ne radi kako treba. Muljne pumpe nisu sve uvezane i pokrenute jer linija mulja nije završena. Raspored voda nije uravnotežen, nivo vode u aeracionim bazenima varira. Nadzor je izradio liste nezavršenih radova i listu primedbi. Izvođač je prisutan svaki dan na gradilištu sa manjim brojem ljudi i polako otklanja nedostatke.

Na liniji mulja izvođač takođe kasni sa završavanjem digestora i sa mašinskom montažom. Svojevremeno, izvođač je dao nalog da se preprojektuju digestori i računao je da će vreme utrošeno na preprojektovanju biti nadoknađeno bržim radovima koje će obezbediti novi projekat. Nova tehnologija betoniranja međutim nije donela skraćenje rokova, nego sad u otklanjanju primedbi više gubi. Novi termin je bio 5 mart 2009. godine ali još i danas se radi na digestorima.

Verovatno ste već čuli priču da je Holanđanin isporučio jeftinu opremu, čak kinesku boflu. Po ugovoru, oprema treba da je iz Evrope (to je bio uslov da nam Evropa da donaciju od reda 4,6 miliona evra). Poreklo robe se dokazuje potvrdama Privrednih komora zemalja proizvođača. Ovu tačku ugovora kontroliše italijanski nadzor i mogu tvrditi da je Izvođač ovu tačku potpuno ispoštovao. Elektro oprema je vrlo kvalitetna, proizvedena u Evropi od strane Siemensa, Telemechaniqua, Schneider-Group-a. Merna oprema je od Endress-Hauser-a i Fisher-Portera. Sva oprema na muljnoj liniji je od Stolz-a iz Nemačke i Siemensa, čak i kotao za zagrevanje vode je od vrlo poznate firme Buderus, a gasni gorionik od Weishaupta. Pumpe na svim objektima su proizvodnje Grundfoss, mešalice i propulzori su od Flight-a.

U toku izgradnje pojavili su se nepredviđeni radovi. Među njima su sledeći:
- stabilni sloj zemlje je dublji od predviđene kote. Pošto je kvalitet sloja zemlje na pojedinim mestima bio lošiji od predviđenog, moralo se dublje sići i zameniti tlo sa kvalitetnom zemljom (šljunak + pesak) i tražili smo postavljanje geotekstila.
- na obodu starog prečistača prije 15 godina položene su cevi za evakuaciju vode prilikom velikih padavina (tzv. Baj-pas). Ove cevi su položene u stvarnosti bliže novom postrojenju nego što su to karte pokazale te su morale biti izmeštane. Troškovi ovog premeštanja su iznosili 100.600 evra.
- prilikom tenderisanja traženo je postavljanje izvesnog broja raznih ustava i zatvarača nužnih za vođenje procesa. Prilikom izrade konačnih tehnoloških projekata zatražili smo dodatne ustave i zatvarače radi povoljnijeg vođenja tehnološkog procesa. Ovi zahtevi povećavaju investicije za 24.440 evra.
- radi posmatranja nivoa podzemnih voda i radi crpljenja podzemnih voda zatražili smo postavljanje piezometara i dodatne drenaže, što je dodatni trošak od 28.180 evra.

Ovi radovi su objektivno bili potrebni i u ugovoru su rezervisana sredstva namenski za nepredviđene i dodatne radove, tako da na ovom delu nismo premašili ugovorene sume.

Pored gornjih nadoknada, Glavni izvođač radova, DHV je postavio još zahteve za nadoknadom troškova – na primer za dužu organizaciju gradilišta. Nadzor i Investitor osporavaju ova potraživanja izvođača jer je produženje rokova uslovno odobreno: da nema dodatnih potraživanja! Čak mi imamo potraživanja po toj osnovi da izvođač nije završio liniju mulja i da nije na vreme završio rekonstrukciju starog dela prečistača. O ovome vode polemiku pravnici i eksperti i u neko dogledno vreme će i okončati ovu diskusiju. Međutim ovo ne utiče na rad izvođača – on mora da završi svoje ugovorne obaveze !