Sakupljanje otpadnih voda

Dužina kanalizacione mreže

Materijal Naziv lokacije Dužina u m'
1. Jedinstveni kanalizacioni sistem Grad Subotica - Palić 305.338,94
2. Mikro kanalizacioni sistemi u vangradskim naseljima 12.792,55
3. UKUPNA DUŽINA JAVNE KANALIZACIONE MREŽE 318.131,49

Struktura broja priključaka na kanalizacionu mrežu

R.br. Kategorija potrošača Broj priključaka
1. Široka potrošnja 13.193
2. Kućni saveti 1.096
3. Privredne organizacije 545
4. Mala privreda 893
5. Ustanove 264
  Ukupno 15.991

Struktura materijala kanalizacione mreže

R.br. Materijal % od ukupne dužine
1. Azbest/cement 33,79
2. Prenapregnuti beton 15,42
3. Plastični materijali 45,87
4. Ostalo (zidani i duktil liv) 4,92
  Ukupno 100 %

Vrsta delatnosti u okviru odvođenja otpadnih voda:

  1. Izrada novih priključaka na kanalizaciju
  2. Održavanje postojećih priključaka na kanalizaciju
  3. Čišćenje kanalizacije
  4. Čišćenje priključaka na kanalizaciju
  5. Snimanje kanalizacije kamerom
  6. Snimanje priključaka na kanalizaciju kamerom

Kanalizaciona mreža

Na osnovu konfiguracije terena, grad je podeljen na osam slivova, pa na osnovu ovoga imamo osam glavnih sabirnih kanala – kolektora. Kolektori su oznaceni brojevima od 0 – VII.

Evakuacija otpadnih voda se vrši po opštem sistemu kanalisanja, što znači da istim vodovima odvodimo i otpadnu i atmosfersku vodu. Atmosferska voda u kanalizacionu mrežu najvećim delom dospeva preko slivnika. Sistem kanalizacije je gravitacioni na kompletnom slivnom području. Kanalizaciona mreža je po svojim karakteristikama, vrsti materijala i izgrađenosti veoma raznolika. Izgrađeno je oko 60 % idejnim projektom predviđene ukupne dužine kanalizacione mreže i njena ukupna dužina je oko 300 km.

Snimanje kanalizacione mreže specijalnom video kamerom

(Pipeline Inspection & Rehabilitation – PIR)

Pipeline Inspection & Rehabilitation – PIR sistem služi za vizuelni pregled kanalizacionog sistema pomoću specijalne kamere, koji se spušta u kanalizaciju i daljinskim upravljanjem može da izvrši kompletnu inspekciju stanja kanalizacije.

Pomoću ovog sistema mogu se otkriti pukotine, prepreke, zapušenja u kanalizaciji, tačno locirajući mesto gde treba da se buši. Isto tako moguće je otkrivanje divljih priključaka, pošto se sve “iznutra vidi”. Sistem je tako projektovan da video signal nakon mikroprocesorske obrade preko specijalne video kartice ulazi u računar, gde sirove podatke za to namenski razvijen program analizira, i puni svoju internu bazu podataka. Operater iz kabine rukuje kamerom, i preko programa snima sve što je interesantno. Moguće je zamrznuti sliku i praviti fotografije, koje se u programu digitalizuju i postaju deo izveštaja. Isto tako je moguće snimanje i video materijala u kompresovanom divx formatu. Nakon dobijenog kompletnog profila generiše se izveštaj sa svim interesantnim podacima na tom segmentu kanalizacije.

Dodatna mogućnost programa je snimanje tzv. visinskog profila, koja dolazi do izražaja kod izgradnji novih kanalizacija. Naime svaka kanalizacija mora da ima neki minilmalni prirodni pad. Ovaj uređaj ima ugrađen senzor za merenje pada, što omogućava kontrolu ispravnosti kanalizacije što je investitor tražio od izvođača.