Инвестиције

 

СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ДО 2026. ГОДИНЕ

У току 2006. године завршена је израда „Стратегије развоја водоснабдевања, каналисања и заштите водопријеменика“ Суботице. Докуменат је израђен од стране ЈКП „Водовод и канализација” Суботица, а временски хоризонт је 2026. година. Поред осталог, елаборат детаљно сагледава и елементе водоснабдевања са приказом садашњег стања, даје циљеве развоја, предвиђа могућа техничка решења, сагледава организационе и економске аспекте дугорочног развоја и даје смернице за реализацију предоченог развоја.

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПОТРЕБЕ – ЦИЉЕВИ РАЗВОЈА ВОДОСНАБДЕВАЊА

 • потпуну изграђеност диструбутивне мреже
 • потпуну прикљученост становништва и установа и већине постојеће и нове индустрије на јавни систем водоснабдевања
 • обезбеђење свих потрошача водом за пиће прописаног квалитета, потребног притиска и у рационално потребним количинама
 • побољшану поузданост система водоснабдевања кроз обезбеђење потребних капацитета водозахвата, кондиционирања, резервоара и црпних станица
 • обнављање дотрајале дистрибутивне мреже
 • трансформацију делатности са циљем повећања ефикасности функционисања система и
 • повезивање Суботице, Радановца, Палића и насеља Келебија у јединствени технички систем.

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПОТРЕБЕ – ЦИЉЕВИ РАЗВОЈА ОДВОЂЕЊА И ПРЕЧИШЋАВАЊА ОТПАДНИХ ВОДА

 • делимична, 50 % изграђеност канализационе мреже
 • делимична, 50 % прикљученост становништва
 • потпуна прикљученост установа и индустрије на канализациону мрежу
 • потпуно пречишћавање свих отпадних вода из изграђеног система одвођења употребљених вода
 • побољшана поузданост система
 • обезбеђење потребних капацитета система за пречишћавање отпадних вода по критеријумима Директиве EU за осетљиве водопријемнике
 • обнављање дотрајале и неадекватне канализационе мреже
 • повезивање Суботице и Палића у јединствени технички систем
 • изградња Уређаја за пречишћавање отпадних вода у једној од највећих приградских месних заједница, Бајмоку. 

ПРОЈЕКАТ ЗАШТИТЕ БИОДИВЕРЗИТЕТА ЈЕЗЕРА ПАЛИЋ И ЛУДАШ

У оквиру финансијске сарадње СР Немачке са Републиком Србијом, коју Влада Немачке спроводи путем KfW развојне банке, од 23. до 27. новембра 2015. године одржана је мисија за процену Пројекта заштите биодиверзитета језера Палић и Лудаш, на којој су учествовали експерти и спољни сарадници KfW-a, представници надлежних републичких министарстава и надлежног покрајинског секретаријата, градоначелник града Суботице и директори ЈП „Палић-Лудаш” и ЈКП „Водовод и канализација”. Претходне три мисије које су одржане у протекле две године резултирале су позитивним мишљењем KfW-a и препорукама немачкој влади да одобри бесповратно финансирање пројекта, као и да сва средства намењена решавању биодиверзитета у пет балканских земаља усмери у Суботицу. Током трајања мисије, у Берлину је 26.11.2015. године потписана одлука о опредељивању средства за овај пројекат у износу од 6,5 милиона евра.

17.новембра 2017. године потписан је Уговор о финансирању Пројекта „Заштита биодиверзитета језера Палић и Лудаш“ између немачке KfW Банке, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Града Суботице, ЈП „Палић-Лудаш“ и ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица. Пројекат треба да се реализује до 2022. године.

Уговорена је следећа структура улагања из донације која је у укупном износу од 6,5 милиона евра:

Рбр

Врста улагања

%

1

Изградња потисне канализације између гравитационог вода и Постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) Палић

Изградња црпне станице и платоа на подручју ППОВ Палић

Изградња фекалне канализације у регулационој ширини Хоргошког пута и у улици Јожефа Хегедиша на Палићу

Изградња канализационе мреже употребљених вода у деловима улице Хоргошки пут на Палићу

Изградња канализационе мреже употребљених вода у стамбеном делу насеља Палић

Изградња канализационе мреже употребљених вода у туристичком делу насеља Палић

Унапређење ППОВ Палић

73,2

2

Изградња заштитног појаса око језера Палић и Лудаш – озелењавање, изградња инспекцијске и бициклистичке стазе

23,8

3

Биоманипулација – излов алохтоних врста рибе (инвазивне врсте које природне не припадају еко-систему Палић и Лудаш)

3

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ВОДНИХ СИСТЕМА ГРАДА СУБОТИЦА

Скупштина града Суботице је на 12. ванредној седници, 26. априла 2012. годинедонела Одлуку о дугорочном задуживању града Суботице за финансирање капиталних инвестиционих расхода за „Пројекат унапређења водних система града Суботице“ узимањем кредита код EBRD у укупном износу од 11 милиона евра.

04. маја 2012. године потписана су два уговора:Уговор о зајму између града Суботице и EBRD и Уговор о пројекту између EBRD и ЈКП „ВиК“. Реч је о кредиту од 11 милиона евра на период од отплате од 12 година, укључујући грејс период од 3 године. Камату и главницу кредита до 2019. године отплаћује град Суботица, а од 2020. до краја 2024. године ову обавезу преузима ЈКП „ВиК“, што је регулисано Уговором о супсидијарном зајму и донацији између Града и ЈКП „ВиК“ на основу услова из Уговора о зајму.

EBRD банка јепутем инвестиционог оквира за Западни Балкан (WBIF), односно Европског заједничког фонда за Западни Балкан, обезбедила донацију намењену за изградњу Колектора VII, ангажовање консултанта и Студију управљања муљевима, насталим у процесима третмана сирове воде и отпадних вода.

Фаза

Садржај пројекта

Вредност/€

Ефекти реализације

I

Колектор II

Колектор VII

Централни магистрални водовод

5,1 милиона

5,6 km колектора

3,4 km секунд.канализ.мреже

8 km магистралног водовода

2,7 km секунд.водовод.мреже

II

Магистрални водовод у Лошињској ул.

Повез магистралног водовода Исток-Запад

0,8 милиона

III

Постројење за прераду воде на Водозахвату II Суботица са резервоаром и црпном станицом високог прирска

5,55 милиона

У току реализација.

Прописан квалитет и притисак воде – реализација ове фазе је у току

IV

Бушење и опремање 2 бунара на објекту

Водозахват II

0,33 милиона

Довољне количине воде

V

Замена сабирних цевовода на објекту Водозахват И, изградња песколова и полагање оптичког кабла

0,77 милиона

Поузданост система

 

УКУПНО

12,55 милиона

Реализовано 7 милиона

Презентација директора: ЗА САДАШЊЕ И БУДУЋЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ !

 

ПРЕГЛЕД ВАЖНИЈИХ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ИНВЕСТИЦИЈА У 2020. ГОДИНИ

Област Рбр Назив инвестиције
ПРОИЗВОДЊА ВОДЕ
Квалитет воде за пиће 1* Кондиционирање воде на Централном градском изворишту II
Функционалност 2 Изградња црпне станице у индустријској зони Мали Бајмок
Количине воде за пиће 3

Бушење нових бунара:

На Централном градском изворишту И (2 бунара)

ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ
Водоводна мрежа

4

5

6

МЗ Келебија: Транзитни вод Суботица – Келебија, водоводна мрежа за Гранични прелаз

МЗ Палић: Новосадски пут и Измештање водовода на Мушком штранду

МЗ Пешчара: ул. Мариборска

ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ И АТМОСФЕРСКИХ ВОДА
Канализациона мрежа

 

7

8

МЗ Палић: на Хоргошком путу, у стамбеном делу насеља, у туристичком делу насеља, у Викенд насељу, потисна канализација између гравитационог вода и УПОВ Палић, III етапа  Хоргошки пут и Јожефа Хегедиша, у делу Ријечке, Кањишки пут, Солунска, Ловранска, Ритска, Колектор у ул. Лошињској

МЗ Центар: ул. Харамбашићева

ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА
Постројења за пречишћавање отпадних вода

9

10

11**

12**

ППОВ Суботица:

Инвестиционо одржавање Постројења

Песколов

Објекат за додатно уклањање фосфора из пречишћене воде за потребе језера Палић

ППОВ Палић:

Изградња црпне станице са пратећим објектима


1* - реализација Пројекта за унапређење водних система града Суботице на основу кредитног аранжмана са EBRD Банком

7, 11 и 12** - реализација Пројекта за заштиту биодиверзитета језера Палић и језера Лудош на основу донацијског аранжмана са KfW Банком