окт
2019
29

КВАЛИТЕТ УСЛУГА, ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, БЕЗБЕДНОСТ НА РАДУ И ЗДРАВСТВЕНА БЕЗБЕДНОСТ (ВОДЕ КАО) ХРАНЕ – НА СТАНДАРДНОМ НИВОУ

Крајем септембра извршена је у суботичком Водоводу и канализацији од стране надлежне институције, CERTOP Србије, ресертификациона провера система за управљање квалитетом, заштитом животне средине и заштитом здравља и безбедношћу на раду (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и OHSAS 18001:2007), као и надзорна провера прве године система за здравствену безбедност воде као хране, HACCP. Успешном провером OHSAS-а, добијен је сертификат за напреднији ISO 45001:2018.

Ове провере вршене су за подручје примене међународних стандарда у производњи, дистрибуцији, контроли квалитета воде за пиће, одвођењу и пречишћавању отпадних вода, лабораторијској контроли квалитета отпадних и пречишћених вода, као и у области пројектовања водоводне и канализационе мреже.

Овлашћени проверавачи, иначе експерти у подручју провера, Др. Кичи Андраш и Ева Хармат су у седишту предузећа, на централном градском изворишту водоснабдевања и на постројењу за пречишћавање отпадних вода проверавали на основу веома строгих критеријума:

  • Контекст организације – односе према интерном и екстерном окружењу
  • Лидерство – посвећеност пословодства и стручних сарадника
  • Планирање пословних процеса
  • Подршку процесима рада
  • Реализацију производње и услуга
  • Вредновање перформанси на основу утврђених циљева пословања и процеса
  • Управљање ризицима и побољшањима процеса рада.

Из оцена и препорука са провере издвајамо:

Јаке стране система Препоруке за побољшања
Високи ниво стручности и посвећености пословодства,  струке и високи ниво дисциплинованости запослених и поред дестимулативних и демотивационих законских ограничења у погледу зарада Повећање енергетске ефикасности и заштите животне средине, нарочито рационалнијим и ефикаснијим коришћењем муља из третмана отпадних вода, као споредног производа процеса пречишћавања
Изградња друге Фабрике воде и 15 km канализационе мреже на Палићу у оквиру Пројеката у сарадњи са EBRD и KfW банком из Немачке Оспособљавање већег броја запослених, равномерно са свих објеката, за пружање прве медицинске помоћи и поред малог броја повреда
Примена добрих искустава и пракси у оквиру сарадње са IAWD Упућивање стручњака предузећа на екстерне обуке за здравствену безбедност хране
Високи ниво документованости испуњења захтева ISO стандарда и систем ELISO за електронско управљање документацијом као подршка Континуирано, сваке године реализовати Еколошко-едукативан пројекат за децу „Aquarius –Водни агент Дунавске регије“