јун
2016
10

SIMULACIJA SNABDEVANJA VODOM U USLOVIMA ZAGAĐENJA MREŽE

SIMULACIJA SNABDEVANJA VODOM U USLOVIMA ZAGAĐENJA MREŽE

U petak, 20. maja 2016. godine organizovana je simulacija rada poslovodstva i interventnih ekipa vodovoda u postupcima, alternativnom načinu snabdevanja vodom i normalizaciji vodosnabdevanja usled pojave zagađenja distributivne mreže.

U skladu sa zaključcima eksternih proverivača prilikom Resertifikacione provere primene menadžment sistema kvaliteta i zaštite životne sredine na osnovu međunarodnih standarda ISO 9001 i 14001, kao i sistema HACCP za zdravstvenu bezbednost vode za piće kao hrane, koja je vršena  26. juna 2015. godine, data je preporuka da se izvrši organizacija simulacije alternativnog načina snabdevanja korisnika vodom za piće usled akcidentalne pojave zagađenja distributivne mreže.

U saradnji između poslovodstva i svih relevantnih sektora i službi (Proizvodnja vode, Distribucija, Služba za laboratorijsko ispitivanje vode, Služba za odnose sa potrošačima), kao i sa rukovodstvom MZ “Makova sedmica”, u petak, 20.05.2016. godine organizovana je ova simulacija.

Ovom, kao i vežbom prethodne godine kojom smo obuhvatili akcidentalne situacije curenja hlora i požara na centralnom gradskom kompleksu vodosnabdevanja, na adekvatan način smo pokazali našu spremnost za reagovanje u vanrednim situacijama.

Detaljne informacije možete videti na filmu, snimljenom tom prilikom, na linku:

https://www.youtube.com/watch?v=8R5Rn_eAvBE

 

Dragan Radulović, dipl.inž.menadž.

predstavnik rukovodstva za IMS