Pregled cena od 01.12.2018.

 

Rb. Kategorije / vrste usluga Cena sa PDV Ukupno
ŠIROKA POTROŠNJA I KUĆNI SAVETI
1 Čista voda 51,70 din 123,20 din
2 Odvođenje otpadnih voda 33,00 din
3 Prečišćavanje otpadnih voda 38,50 din
POSLOVNI PROSTOR
1 Čista voda 51,70 din 123,20 din
2 Odvođenje otpadnih voda 33,00 din
3 Prečišćavanje otpadnih voda 38,50 din
BENEFICIRANI POTROŠAČI I ZANATSTVO
1 Čista voda 51,70 din 123,20 din
2 Odvođenje otpadnih voda 33,00 din
3 Prečišćavanje otpadnih voda 38,50 din

 

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o cenama čiste vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda - Grad

Napomena: Gradsko veće je od 01. aprila 2011. godine uvelo naknadu za pogonsku spremnost sistema za sve kategorije korisnika u mesečnom iznosu od 96,00 dinara sa PDV po svakom ispostavljenom računu. Pogonska spremnost sistema mora biti obezbeđena svih 24 časa dnevno, za sve potrošače, bez obzira na količinu proizvedene i isporučene, odnosno potrošene vode. Naknada za pogonsku spremnost sistema plaća se u jednakom iznosu svakog meseca, kao i u mesecima kada nema potrošnje.