Прикључење

 

Прикључење индивидуалних стамбених објеката на јавну водоводну и канализациону мрежу

1. ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ:

 • објекат за који се тражи прикључак мора бити легално грађен
 • испред парцеле на којој се налази објекат који се прикључује, мора постојати изграђена јавна водоводна или канализациона мрежа.

2. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОКРЕТАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ:

 • власник објекта подноси захтев у ЈКП “Водовод и канализација” Суботица, шалтер бр. 6.
 • уколико је извршена купопродаја објекта преходно се мора извршити препис рачуна за комуналне услуге у ЈКП “Водовод и канализација” Суботица на шалтеру за информације

3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Потребна документација за израду прикључака
НОВИХ ОБЈЕКАТА:

 1. Копија плана парцеле – доступна на сајту ЦЕОП-а

 2. Грађевинска дозвола – доступна на сајту ЦЕОП-а

 3. Фотокопија прве стране пројекта, са печатом о пријави почетка радова

 4. Пројекат објекта (идејни пројекат) који по издавању предрачуна враћамо

 5. Фотокопија последњег обрачуна за воду или канализацију (ако неки од прикључака већ од раније постоји) или чистоћу

Потребна документација за израду прикључака
ПОСТОЈЕЋИХ ОБЈЕКАТА:

 1. Копија плана парцеле – оригинал не старији од 6 месеци на увид, а копија остаје код нас
 2. Препис листа непокретности – оригинал, не старији од 6 месеци, са укњиженим легално грађеним стамбени објектом или грађевинска дозвола (стара)
 3. Фотокопија последњег обрачуна за воду или канализацију (ако неки од прикључака већ од раније постоји) или чистоћу

Уградња водомера раздвајањем у шахти:

 1. Копија плана парцеле – оригинал не старији од 6 месеци на увид, а копија остаје код нас
 2. Препис листа непокретности – оригинал, не старији од 6 месеци, са укњиженим легално грађеним стамбеним објектом или грађевинска дозвола (стара)
 3. Сагласност сувласника на чијем имену је у нашој евиденцији постојећи водомер – оверена код јавног бележника
 4. Фотокопија последњег обрачуна за воду или канализацију (ако неки од прикључака већ од раније постоји) или чистоћу

Некомплетна документација се не прима!

(Документи остају у нашој архиви!)

Након предаје потребне документације и подношења захтева за израду новог прикључка стручна служба ће обавити теренски излазак и сачинити премер радова и материјала као и договор о свим техничким детаљима.

4. ТРЕНУТНО ВАЖЕЋА ЦЕНА ЗА ПРОСЕЧАН ПРИКЉУЧАК:

Прикључак на јавну водоводну мрежу до дужине 14,00 m НД 20 mm (од споја са уличним водом до водомерне шахте)
(у овој цени није обухваћена израда водомерне шахте, коју наручиоц прикључка треба да припреми пре израде прикључка а потребне детаље о димензијама и положају шахте добија приликом подношења захтева.)
31.286,34 дин
Прикључак на јавну канализациону мрежу до дужине 10,00 m НД 125 mm (од споја са уличним водом до регулационе линије) 27.021,38 дин

5. УСЛОВИ ПЛАЋАЊА:

 1. Готовински на благајни ЈКП “Водовод и канализација” Суботица,
 2. Путем одложеног плаћања: у 12 једнаких месечних рата

 

Приложене датотеке:

Назив документа Преузимање
Уговор о прикључењу - Водовод
Општи услови о прикључењу - Водовод
Опис шахте за водомер
Уговор о прикључењу - Канализација
Општи услови о прикључењу - Канализација
Скица ревизионе шахте кућног прикључка - канализација
Скица ревизионе шахте прикључка за фирме - канализација
Захтев за прикључење на јавну канализациону мрежу
Захтев за прикључење на јавну водоводну мрежу