Priključenje

 

Priključenje individualnih stambenih objekata na javnu vodovodnu i kanalizacionu mrežu

1. OPŠTI USLOVI ZA PRIKLJUČENJE:

 • objekat za koji se traži priključak mora biti legalno gradjen
 • ispred parcele na kojoj se nalazi objekat koji se priključuje, mora postojati izgradjena javna vodovodna ili kanalizaciona mreža.

2. PROCEDURA ZA POKRETANJE ZAHTEVA ZA PRIKLJUČENJE:

 • vlasnik objekta podnosi zahtev u JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica, šalter br. 6.
 • ukoliko je izvršena kupoprodaja objekta prehodno se mora izvršiti prepis računa za komunalne usluge u JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica na šalteru za informacije

3. POTREBNA DOKUMENTACIJA:

Potrebna dokumentacija za izradu priključaka
NOVIH OBJEKATA:

 1. Kopija plana parcele – dostupna na sajtu CEOP-a

 2. Građevinska dozvola – dostupna na sajtu CEOP-a

 3. Fotokopija prve strane projekta, sa pečatom o prijavi početka radova

 4. Projekat objekta (idejni projekat) koji po izdavanju predračuna vraćamo

 5. Fotokopija poslednjeg obračuna za vodu ili kanalizaciju (ako neki od priključaka već od ranije postoji) ili čistoću

Potrebna dokumentacija za izradu priključaka
POSTOJEĆIH OBJEKATA:

 1. Kopija plana parcele – original ne stariji od 6 meseci na uvid, a kopija ostaje kod nas
 2. Prepis lista nepokretnosti – original, ne stariji od 6 meseci, sa uknjiženim legalno građenim stambeni objektom ili građevinska dozvola (stara)
 3. Fotokopija poslednjeg obračuna za vodu ili kanalizaciju (ako neki od priključaka već od ranije postoji) ili čistoću

Ugradnja vodomera razdvajanjem u šahti:

 1. Kopija plana parcele – original ne stariji od 6 meseci na uvid, a kopija ostaje kod nas
 2. Prepis lista nepokretnosti – original, ne stariji od 6 meseci, sa uknjiženim legalno građenim stambenim objektom ili građevinska dozvola (stara)
 3. Saglasnost suvlasnika na čijem imenu je u našoj evidenciji postojeći vodomer – overena kod javnog beležnika
 4. Fotokopija poslednjeg obračuna za vodu ili kanalizaciju (ako neki od priključaka već od ranije postoji) ili čistoću

Nekompletna dokumentacija se ne prima!

(Dokumenti ostaju u našoj arhivi!)

Nakon predaje potrebne dokumentacije i podnošenja zahteva za izradu novog priključka stručna služba će obaviti terenski izlazak i sačiniti premer radova i materijala kao i dogovor o svim tehničkim detaljima.

4. TRENUTNO VAŽEĆA CENA ZA PROSEČAN PRIKLJUČAK:

Priključak na javnu vodovodnu mrežu do dužine 14,00 m ND 20 mm (od spoja sa uličnim vodom do vodomerne šahte)
(u ovoj ceni nije obuhvaćena izrada vodomerne šahte, koju naručioc priključka treba da pripremi pre izrade priključka a potrebne detalje o dimenzijama i položaju šahte dobija prilikom podnošenja zahteva.)
31.286,34 din
Priključak na javnu kanalizacionu mrežu do dužine 10,00 m ND 125 mm (od spoja sa uličnim vodom do regulacione linije) 27.021,38 din

5. USLOVI PLAĆANJA:

 1. Gotovinski na blagajni JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica,
 2. Putem odloženog plaćanja: u 12 jednakih mesečnih rata

 

Priložene datoteke:

Naziv dokumenta Preuzimanje
Ugovor o priključenju - Vodovod
Opšti uslovi o priključenju - Vodovod
Opis šahte za vodomer
Ugovor o priključenju - Kanalizacija
Opšti uslovi o priključenju - Kanalizacija
Skica revizione šahte kanalizacije
Narudžba za prilključak na javnu mrežu vodovoda - kanalizacije