Контакти

ЈКП "Водовод и канализација" Суботица
24000 Суботица, Трг Лазара Нешића 9/а
Тел.: (024) 55-77-11, Fax: (024) 55-77-00, e-mail: uprava@vodovodsu.rs

Р.бр. Пословна функција Име и презиме Звање Телефон E-mail

1

Директор

Ђерђ Шугар

дипл.инж.техн.

(024) 55-77-11 Л-118

 

2

Извршни директор за ресор производње

Петар Пижурица

дипл. инж. маш.

(024) 55-77-11 Л-118

 

3

Извршни директор за ресор финансија

Сања Лугоња

дипл.екон.

(024) 55-77-11 Л-131

 

4

Извршни директор за ресор контроле

 

 

 

 

5

Извршни директор за ресор инвестиција и развоја

Чаба Шанта

дипл.грађ.инж.

(024) 55-77-11 Л-118

 

6

Диспечерска служба/Телефонска централа

 

 

(024) 55-77-11