Osnovni podaci o vodovodu

Komunalno preduzeće "Vodovod", preteča današnjeg JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica, osnovano je Rešenjem Narodnog odbora Opštine Subotica od 06. februara 1962. godine.

Preduzeće je konstituisano 12. marta 1962. godine i taj datum se smatra zvaničnim danom osnivanja JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica.

Začeci organizovanom snabdevanja vodom Subotice sežu u 1882. godinu, kada je bravarski majstor Jasenović izveo prvi bušeni bunar ispred Franjevačke crkve sa svom potrebnom opremom.

U JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica zaposleno je danas 196 radnika. Od toga je 22 % više i visokoobrazovnog kadra, 28 % je kvalitetnog majstorskog kadra, a najbrojnija grupacija, 32 % je sa srednjom školskom spremom.