Eksterne usluge

 

Cene usluga iz delatnosti JKP Vodovod i kanalizacija Subotica Preuzimanje
Bilten cena usluga (ćirilica)
Bilten cena usluga (latinica)

 

KONTROLISANJE I OVERAVANJE VODOMERA

Ministarstvo privrede Republike Srbije ovlastilo je svojim Rešenjem broj: 021-03-191/2013-33 od 25. fenruara 2014. godine  JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica za obavljanje poslova overavanja vodomera za hladnu vodu sledećih metroloških karakteristika:

  • nazivnih prečnika od DN 13 mm do DN 40 mm
  • nominalnog protoka od 1,5 m3/h do 10 m3/h
  • opsega protoka 0,03 m3/h do 20 m3/h.

JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica obavlja sledeće poslove:

  • prvo, redovno i vanredno kontrolisanje vodomera i
  • overavanje vodomera

Navedeni poslovi se vrše po zahtevu trećih lica, uz naknadu od 110,00 dinara/kom + PDV po vodomeru nominalnog protoka do 10 m3/h, koja je  propisana Uredbom o visini i načinu plaćanja naknada za sprovođenje overavanja merila, metroloških ekspertiza, ispitivanja tipa merila, ispitivanja prethodno upakovanih proizvoda i drugih poslova iz oblasti metrologije („Sl. glasnik RS“, br. 68/2010, 72/2010 – ispr. i 50/2013).

Korisnici kojima su potrebne usluge kontrolisanja i overavanja vodomera prethodno treba da podnesu Zahtev za kontrolisanje i overavanje.

Zahtev se može preuzeti sa sajta Preduzeća, i proslediti elektronskom poštom (e-mailom) na adresu kontrolno.telo@vodovodsu.rs , ili lično u Kontrolnom telu / telu za overavanje u sedištu Preduzeća, Subotica, Trg Lazara Nešića br. 9/a .

 

POSTUPAK VANREDNOG PREGLEDA VODOMERA U UPOTREBI

1.

Ukoliko korisnik sumnja u ispravnost vodomerasa vodovodne mreže JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica treba da se javi na šalter Službe za odnose sa potrošačima u Sedištu Preduzeća, Subotica, Trg Lazara Nešića br. 9/a, gde ga referent upućuje u proceduru za podnošenje zahteva za vanredni pregled vodomera u upotrebi sa troškovnikom ove usluge.

2.

Nakon toga, korisnik podnosi Zahtev za vanredni pregled vodomera u upotrebi Direkciji za mere i dragocene metale, uz koji prilaže i dokaz o uplati Administrativne takse po važećoj ceni. Nakon primanja Zahteva, Direkcija za mere i dragocene metale upućuje JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica Zahtev za demontažu vodomera. Stari vodomer, za koji je podnesen zahtev za vanredni pregled se skida sa mreže  radi kontrolisanja ispravnosti, a korisniku se ugrađuje novi vodomer.

3.

Vodomer se donosi u Kontrolno telo/telo za overavanje, nakon čega kontrolor iz Direkcije za mere i dragocene metale najavljuje dolazak za nadzor nad kontrolisanjem ispravnosti vodomera.

4.

Troškove vanrednog pregleda vodomera snosi podnosilac zahteva, ako vodomer sa važećim žigom zadovoljava propisane metrološke zahteve. Ukoliko vodomer ne zadovoljava propisane metrološke zahteve, troškove vanrednog pregleda vodomera snosi JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica.

Priloženi dokumenti Preuzimanje
Rešenje za obavljanje poslova overavanja vodomera za hladnu vodu
Obrazac zahteva za kontrolisanje vodomera