Tipična pitanja i odgovori

RAČUN PREVELIK – NISAM POTROŠIO TOLIKO VODE

Pitanje: Pre mesec dana dobio sam račun za utrošenu vodu. Smatram da je račun prevelik i da nisam potrošio toliko vode, pa vas molim da mi umanjite račun.

Odgovor: Na poleđini Vašeg računa u stavu 9. navedeno je da je ROK ZA REKLAMACIJU 15 dana po dobijanju računa. Posle ovog roka račun se smatra ispravnim i reklamacija se ne može uvažiti.

Pitanje: Pukla je vodovodna cev u mom dvorištu i istekla je velika količina vode. S obzirom da kvar nije nastao mojom krivicom, molim vas da mi otpišete dug za utrošenu vodu.

Odgovor: Kvar u vašem dvorištu nastao je na internoj vodovodnoj instalaciji za čiju ispravnost je odgovoran potrošač. U slučajevima kada takve kvarove koji nisu na vidljivom mestu i uočljivi otkloni vodoinstalater – ovlašćeno lice sa registrovanom firmom, postoji mogućnost otpisa dela duga na osnovu dostavljenog računa.

Pitanje: Utvrdio sam da je vodokotlić u mom kupatilu bio neispravan, te sam ga zamenio. Međutim, iscurila je veća količina vode, pa vas molim da mi umanjite račun za utrošenu vodu, jer ta voda nije potrošena nego je samo otišla u kanalizaciju.

Odgovor: Nismo u mogućnosti da vam umanjimo račun za utrošenu vodu, jer je kvar nastao na vašoj internoj vodovodnoj instalaciji, i to na vidljivom i uočljivom mestu (vodokotlić). Otpis duga je moguć samo u slučajevima ako je kvar otklonjen na instalacijama koje nisu na vidljivom i uočljivom mestu.

Pitanje: Pukla je zimska slavina u mom dvorištu i iscurila je velika količina vode. Kvar je otklonio moj komšija, te vas molim da mi umanjite račun, jer je voda iscurila mimo moje volje.

Odgovor: Sva vodovodna instalacija koja se nalazi posle vodomera smatra se internom vodovodnom instalacijom, za čiju ispravnost je odgovoran potrošač. Kvar koji je nastao na internim instalacijama potrošača koje nisu na vidljivom mestu i uočljive, može da otkloni isključivo ovlašćeno lice. S obzirom da kvar na vašoj internoj instalaciji NIJE OTKLONILO OVLAŠĆENO LICE, nismo u mogućnosti da vam izađemo u susret.

Pitanje: U teškoj sam materijalnoj situaciji ..., nisam u mogućnosti da odjednom i u celosti isplatim dug za utrošenu vodu, pa vas molim da mi odobrite isplatu duga u više mesečnih rata.

Odgovor: U takvim slučajevima smo u mogućnosti da Vam ponudimo otplatu duga na maksimalno 4 jednake mesečne rate, uz obavezu plaćanja tekućih računa. Izjavu o izmirivanju duga na rate možete potpisati na šalteru REKLAMACIJE u roku od 5 dana od prijema ove informacije.

U slučaju da Vam je već reprogram prethodno odobren i da niste ispoštovali utvrđenu dinamiku plaćanja, nismo u mogućnosti da Vam odobrimo isplatu duga na rate.

Pitanje: Danas je došla ekipa JKP “Vodovod i kanalizacija” da mi isključe vodu zbog duga. U teškoj sam materijalnoj situaciji ..., i nisam u mogućnosti da odjednom i u celosti isplatim dug za utrošenu vodu, pa vas molim da mi odobrite isplatu duga u više mesečnih rata.

Odgovor: Nismo u mogućnosti da vam izađemo u susret, jer već postoji nalog za vaše privremeno isključenje sa javne vodovodne mreže. PRETHODNO STE DOBILI RAČUNE I OPOMENU i tada ste mogli da zatražite reprogram duga, ali to niste učinili. Nakon izdatog naloga za privremeno isključenje nismo u mogućnosti da odobravamo reprogram duga.

Pitanje: Službenik na šalteru rekao mi je da se moj dug u iznosu od 1.152,00 dinara odnosi na neplaćenu pogonsku spremnost sistema. Šta to tačno znači?

Odgovor: POGONSKA SPREMNOST SISTEMA je fiksni trošak koji plaća svaki potrošač u jednakom iznosu svakog meseca, bez obzira da li ima potrošnje vode. Trošak pogonske spremnosti sistema iznosi 124,80 dinara mesečno. Odluku o naplati pogonske spremnosti sistema donelo je Gradsko veće Grada Subotice.

Pitanje: Dobio sam obračun za utrošenu vodu u kojem stoji da sam u periodu od 01.08.2013. do 31.10.2013. godine potrošio 248 kubnih metara vode, što nije realno. Molim vas da mi umanjite račun i da mi naplatite samo onoliko vode koliko i inače trošim.

Odgovor: U prethodna 3 obračunska perioda ovlašćenim licima preduzeća NIJE BILO OMOGUĆENO OČITAVANJE VODOMERA na Vašoj adresi, što je suprotno Odluci o javnom vodovodu Grada Subotica. U skladu sa tom Odlukom za taj obračunski period dati su Vam proseci, ali je utvrđena razlika u odnosu na date proseke prilikom poslednjeg očitavanja.  U prethodnom periodu niste prijavili pravo stanje na vodomeru, niste podneli ni reklamaciju na male proseke, te nismo u mogućnosti da Vam umanjimo dug za utrošenu vodu.

Pitanje: Dobio sam obračun za utrošenu vodu u kojem stoji da sam u periodu od 01.08.2013. do 31.10.2013. godine potrošio 248 kubnih metara vode, što nije realno. Smatram da je vodomer neispravan i molim vas da mi ga zamenite i da mi otpišete dug.

Odgovor: Vodomer na vašoj adresi postavljen je 2011. godine i zakonski rok za njegovu zamenu ističe 2016. godine. Uvećana potrošnja može biti rezultat većeg trošenja vode u vašem domaćinstvu, ili kvar na internim instalacijama za čiju ispravnost je odgovoran potrošač. Pozivamo vas stoga da pre svega prekontrolišete ispravnost vodovodnih instalacija u vašem domaćinstvu. Ukoliko utvrdite da na vodovodnim instaslacijama nema kvara, a vi sumnjate u ispravnost vodomera, upućujemo vas na Direkciju za mere i dragocene metale - Odsek za kontrolu i nadzor Subotica, jer je ta institucija jedina nadležna za vanredno ispitivanje vodomera. Direkcija se nalazi na adresi Segedinski put 58, telefon: 024 548 459.

Pitanje: Pre tri meseca radnici JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica promenili su mi vodomer. Nakon toga dobio sam račun u kojem piše da sam za tri meseca potrošio 115 kubnih metara vode, što je nerealno. Smatram da je došlo do neke greške i da stanje na skinutom vodomeru nije dobro očitano, te vas molim da mi umanjite račun.

Odgovor: Dana 04.10.2013. godine ovlašćeni radnici JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica izvršili su zakonsku zamenu vodomera i tom prilikom izdata vam je POTVRDA O SKIDANJU I ZAMENI VODOMERA, na kojoj je navedeno da stanje na skinutom vodomeru iznosi 442 m3. Tu potvrdu sa navedenim stanjem u ime potrošača potpisali ste vi lično. Iz gore iznetog razloga nismo u mogućnosti da vam izađemo u susret.

Pitanje: Uvidom u račun koji sam dobio, ustanovio sam da jedna moja uplata dana 23.01.2013. u iznosu od 5.000,00 dinara nije proknjižena. Molim vas da ispravite grešku.

Odgovor: Uvidom u našu evidenciju, nismo pronašli Vašu uplatu, te je potrebno da nam dostaviteDOKAZ O UPLATI (priznanicu, uplatnicu ili neki drugi dokaz), kako bismo mogli da ispravimo grešku.

Pitanje: Kupio sam stan i želim da mi ubuduće račun za vodu stiže na moje ime. Šta je potrebno da uradim?

Odgovor: Neophodno je da nam dostavite DOKUMENT na osnovu kojeg ćemo vam prepisati vodovodni priključak (kupoprodajni ugovor, ugovor o zakupu, ugovor o poklonu i sl.)

Pitanje: Molim vas da promenite broj članova domaćinstva u mom stanu. Ćerka mi je otišla na fakultet u Novi Sad i sad nas više nema četvoro u stanu nego troje.

Odgovor: IZMENE BROJA ČLANOVA DOMAĆINSTVA u kućnim savetima se priznaju samo ako su dostavljene u roku, do zadnjeg dana u mesecu za tekući mesec, od strane predsednika skupštine stanara, a ako kućni savet nema predsednika izmena se vrši lično uz pismenu izjavu i fotokopiju lične karte.

U slučaju da u zgradi na vašoj adresi nema predsednika skupštine stanara, molimo vas da lično dođete u prostorije JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica radi odjave člana domaćinstva.

Pitanje: Želim da odjavim potrošnju vode u mom stanu u zgradi, jer zbog posla odlazim u inostranstvo i stan će biti prazan godinu dana.

Odgovor: Pozivamo vas da se obratite predsedniku skupštine stanara u vašoj zgradi i da kod njega prijavite da u sledećih godinu dana u vašem stanu neće živeti niko, o čemu će on onda obavestiti JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica.

Napominjemo da će za stan i dalje ostati obaveza plaćanja pogonske spremnosti sistema u iznosu od 96,00 dinara mesečno, bez obzira da li ima potrošnje ili ne. Odluku o naplati pogonske spremnosti sistema donelo je Gradsko veće Grada Subotice.

Pitanje: Komšija u mojoj zgradi ima prijavljenog 1 člana domaćinstva, a u stanu žive troje, molim vas da to ispravite.

Odgovor: Izmene broja članova domaćinstava u kućnim savetima se priznaju samo ako su dostavljene u roku, do zadnjeg dana u mesecu za tekući mesec, OD STRANE PREDSEDNIKA SKUPŠTINE STANARA, a ako kućni savet nema predsednika izmena se vrši lično uz pismenu izjavu i fotokopiju lične karte.

U našoj evidenciji predsednik skupštine stanara u Vašoj zgradi je Petar Petrović iz stana br. 5, pa vas pozivamo da njemu prijavite ovaj problem, jer je jedini on ovlašten da prijavljuje i odjavljuje brojeve članova domaćinstva u vašoj zgradi.