Одвођење ...

Под појмом канализација, стручно се подразумева комплекс инжењерских објеката, укључујући и све техничке и санитарне мере, које обезбеђују организовано и систематско непосредно и брзо сакупљање и транспортовање отпадних вода из насеља или индустрије и њихов третман на уређајима за пречишћавање отпадних вода. Сврстава се у комуналну хидротехнику, односно у градски технички систем. Са аспекта санитарне заштите насеља и природне средине све отпадне воде треба брзо уклонити из стамбених зона, а загађење подвргнути пречишћавању.

Интензивно и стручно бављење проблематиком водоводне и канализационе мреже потиче из 1962. године оснивањем предузећа Водовод у Суботици. Одлуком Скупштине Општине усваја се да ће Суботица имати мешовити систем каналисања, што значи да се истим водовима одводи и отпадна и атмосферска вода.

На основу конфигурације терена, град је подељен на осам сливова, па на основу овога имамо осам главних сабирних канала -колектора од 0-VII.

Реципијент пречишћених отпадних вода је  језеро Палић.

... Пречишћавање отпадних вода у Суботици

Потреба за даљим побољшањем пречишћавања отпадних вода, а све у циљу што квалитетније излазне воде израђен је пројекат под насловом Рехабилитација и доградња постројења за пречишћавање отпадних вода општине Суботица. Одлука да се гради нови пречистач донета је на седници Скупштине децембра 2004. године. Уређај се састоји од нових објеката, а у процес пречишћавања су имплементирани и неки постојећи објекти. На уређају за пречишћавање отпадних вода постоје две главне линије- линије воде и линије муља.  Линија воде се састоји од механичке и биолошке фазе пречишћавања. На линији воде је знатно повећан хидраулички капацитет, први пут постоји могућност за контролисаним уклањањем азота и фосфора.  Квалитет излазне воде је дефинисан у складу са Директивом Европског савета (91/271/EEC) за осетљиве водопријемнике који су подвргнути еутрофикацији.

Данас се на уређају за пречишћавање отпадних вода постиже много бољи квалитет излазне воде од пројектом предвиђене. За разлику од претходног периода постоји, и функционише линија муља. Вишак муља из процеса пречишћавања иде на анаеробну дигестију. Овим процесом се ствара метан, па смо у стању да производимо и електричну енергију. У могућности смо да произведемо 30-40% електричне енергије за сопствене потребе.

Пречишћавање отпадних вода у Суботици није увек било идеално, разни фактори су учествовали у постизању одређеног квалитета излазне воде. Константно се водила битка у правцу побољшања и отклањања разних недостатака. Овај процес и даље траје.

Од момента пуштања у рад уређаја 1975. године па до данашњег дана није био ни један дан застоја уређаја.

Разни фактори су током 38 година утицали на стање и квалитет језера Палић, али да нисмо приступили пречишћавању отпадних вода, данас вероватно језеро не би ни постојало.