Циљеви интегрисаног система менаџмента

(система менаџмента квалитета, система управљања животном средином и система управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду)

 

  • задовољавање захтева и потреба постојећих и очекивања будућих корисника услуга водоснабдевања и одвођења отпадних вода;
  • одговоран однос према природним ресурсима, животној средини, здрављу људи и безбедности на раду;
  • висок степен одоворности свих запослених на очувања животне и радне средине;
  • одговорно пословање у складу са законским прописима и стандардима;
  • стручно усавршавање запослених уз поштовање  економских циљева развоја и добробити сваког појединца у заједници;
  • континуални развој система у складу са захтевима друштва уз примену нових техничких и технолошких решења;